25/11/15

FALORDIETAS


FLOR BEROYA (III)

-Baxa-te-ne –li dizié o caballo, pilla ixe pex e ítalo ta l’augua.

-Pero si no n’emos de tiempo ….!!!! –morgoneé.

-Siempre i’n ha de tiempo ta fer una buena obra.

 Más tardi plegoron enta un castiello, en meyo d’una fosca selba de fabos, e bidon á la Prenzipa Flor Beroya que yera dando de minchar á las pirinas.

-Aguarda, agora bo á dar blincos e pintacodas, que li fera goyo á la prenzipa. Te dizirá que quiere montar, e tú li dixarás, allora yo calzearé, se xorrontará, e tú li dizirás que ye porque no me cuacan as mullers, e montándo-me, me amansaré, te montarás e saldré ascape dica plegar enta lo palazio d’o rei con a prenzipa.

 Tot pasé como lo eba dito lo caballo, e sólo cuan salioron ascape, conoxié Flor Beroya la intenzión de furtar-la. Allora dixé cayer l’ordio que lebaba en l’alda, e li dizié que li’n replegase.

-Ta do imos, bi’n ha muito ordio.

 Allora, en pasar baxo un árbol, abenté t’alto lo suyo moquero, que se quedé penchato d’una branca, e li dizié que s’aturase e se’n puyase ta l´árbol ta replegar-li’n.

-Ta do imos, bi’n ha muitos moquers.

 Pasoron allora por un ríu, e la mesacha dixé cayer un aniello, e li dizié que se baxase ta pillar-lo, pero lo mesache li respulié que ta do iban, bi’n eba muitos aniellos. E á la fin plegoron ta lo palazio d’o rei, que se metié asabelo de goyoso cuan bide á Flor Beroya, pero a mesacha s’enzarré en una alcoba, e no quise ubrir a puerta. O rei li supliqué que ubriese, pero era dizié que no lo ferba dica que li trayesen as tres cosas qu’eba tresbatito por o camín.
-Abrás que ir á replegar-las –dizié o rei, e si no las trayes de aforcaré.

 O mesache se’n fue asabelo de tristo, se monté en o caballo e íste li dizié que no s’alticamase. Plegoron enta lo forniguero.

-Quererbas l’ordio? –pregunté lo caballo.
-Pos claro que sí!
-Pos clama á las forniguetas e lis dizes que lo te traigan, que si lo d’a mesacha ye espardito, te trayeran lo que bi’n eba en os pans que lis diés.

 E asinas pasé, as forniguetas, agradexitas, li dixoron un muntón d’ordio chunto á er.

Continará …

Morgoneé: protestó
Fosca: oscura
Fabos: hayas
Pirinas: gallinas
Pintacodas: volteretas
Ordio: cebada
Moquero: pañuelo
Branca: rama
Tresbatito: perdido

Alticamase: preocupase

No hay comentarios:

Publicar un comentario