29/10/13

FALORDIETASMUXÓN (II)
Asinas que plegué Muxón ta do i yera lo suyo pai e li dizié:
-Pai, te traigo la chenta.

E lo pai , que solo beyeba á lo borricallo, dizié;
-Do i yes fillo, no te beigo?
-I so aquí, en a orella d’o borricallo.

Allora li dizié Muxón á lo suyo pai:
-Pai, li fo uns ballos mientres mincha?
-E cómo los bes á fer?, con lo chicotón que yes, no podrás con os guás.

Muxón se’n puyé á la capeza d’un d’os guás e lis dié orden de ir ta debán, e dimpués chirar e asinas una e atra begata dica que lo suyo pai rematé de chentar. E asinas continoron chuntos dica que se’n tornoron os dos chuntos enta casa suya. O pai dixé os guás en a cuadra e lis ité palla ta que minchasen. E Muxón, que yera asabelo de cansato, se quedé dormito denzima d’a palla, e un d’os guas, minchando minchando, lo se trusquié.
E cuan plegué la ora de zenar, Muxón no amanixeba por garra puesto, os suyos pais lo escoron por toz os puestos, e cuan yeran por a cuadra, o suyo pai sintié á Muxón que li fablaba dende dentro d’o guá que li diziba;
Continará …

Pai: padre
Chenta: comida
Allora: entonces
Ballos: surcos
Os guas: los bueyes
Chirar: girar
Palla: paja
Asabelo: muy
Trusquié: tragó
Garra puesto: ningún sitio
Sintié: oyó
Fablaba: hablaba


21/10/13

FALORDIETASMUXÓN
Bi eba una parella de pastors que yeran tan chicotons que las chens los conoxeba por a embotada de “as miquetas”. Ixo no lis importaba brenca pero, no n’eban de fillos e ixo sí
que lis amolaba.
Cuan chemecaban, a chen lis diziba;
-E ta que querez un fillo, si será un menuto.
-Bai, e qué, pos menuto e tot, queremos un fillo.

E asinas pasé que una fada que los ascuité e lis conzedié un fillo, e naxié tan chicotón como un menuto, e li metioron de nombre Muxón.
Pasé o tiempo e Muxón fize añadas, pero tan chicotón como siempre. Yera un mesache que no reblaba debán de cosa. Un diya que lo suyo pai yera triballando dende lo maitín, li dizié á la suya mai que quereba ir er á lebar-li l’almuerzo.
-Mai, díxame lebar l’almuerzo.
-Cómo lo bes á fer con lo chicotón que yes?
-Para l’almuerzo e carga lo borricallo.

Cuan ya yera parata la chenta, Muxón se’n puyé, se calé en una d’as orellas e li dizié;
-Ta debán!

O borricallo prenzipié á caminar, e cuan lebaban un ratet, aparexioron tres furtaires dezaga un cantal que dizioron;
-Imos por ixe borricallo que be solo.

Muxón, que lis ascuité, dizié con boz roncallosa;
-Si tos amanaz á lo borricallo bos mataré e bos esmicazaré.

O borricallo azeleré o trango e los furtaires s’estioron quedos porque no sapeban de do beniba a boz.
Continará …

Muxón: pájaro pequeño
As miquetas: los poquitos
Lis amolaba: les fastidiaba
Menuto: enano
Fada: hada
No reblababa: no cedía
Yera parata: estaba preparada
Furtaires: ladrones
Amanaz: acercáis
Quedos: quietos