26/11/13

FALORDIETASIXO YE BUENO (II)
Asinas que plantoron un gran mayo, ligoron á lo rei con cuerdas e li metioron palla arredol ta cremar-lo bibo. Pero un d’ers chilé;
-No podemos cremar-lo e sacrificar-lo á los nuestros dioses!!!, li manca un dido, ixo estarba una ofensa ta ers.
-Pos esquemos á lo suyo consellero.-dizié  otri.

Escoron e escoron, pero garra chen se podeba prexinar que lo consellero yera en a garchola por orden d’o rei, asinas que tampó no podioron cremar-lo.
Pasatos uns meses, uns aliatos d’o rei luitoron e ecspulsoron á los suyos enemigos, e aduyoron á lo rei á tornar á lo poder.
O rei, una begata ya libre e con poder, lo primero que quise fer fue fablar con ó suyo consellero ta dizir-li que n’eba de razón e que quereba premiar á suya sapienzia. Una begata debán d’er, li dizié;
-N’ebas de razón, estié bueno tresbatir o dido, asinas no me cremoron, e estié bueno que t’engarcholase, asinas no yes muerto. Demándame lo que quieras que lo te daré.

O consellero li dizié:
-Tot iste tiempo en a garchola me fize pensar, e plegué á la conclusión de que so un biello e quiero dixar ista bida. Quiero dedicar tot o timpo que me quede á pensar como armitaño en as selbas, en contauto con a Naturaleza.

O rei li respulié;
-Ixo ye bueno.
-Beigo que ez aprendito a leuzión. –contesté o consellero.

E se’n fue cutio cutio ta desaparixer por entre os arbols.

Mayo: árbol que se pone en la plaza para fiesta de primavera
Ligoron: ataron
Palla: paja
Cremar-lo: quemarlo
Chilé: gritó
Esquemos: busquemos
Prexinar: imaginar
Begata: vez
Armitaño: ermitaño
Cutio cutio: sigilosamente20/11/13

FALORDIETASIXO YE BUENO
Un rei n’eba como amigo e consellero á lo suyo primer ministro. Yera un ombre tranquilo e saputo que li aduyaba en lo que sapeba e podeba. Iste ministro e consellero gosaba emplegar o dito;
“Ixo ye bueno”, e cuasi seguro que siempre azertaba, sapeba cuan parlar e qué dizir …
Anque un buen diya o rei, pelando una mazana, s’entiboqué con a noballa e se tallé o dido gordo. O rei prenzipié a chilar e con os güellos ubiertos batalers gollé á lo suyo ministro. O ministro asabelo de mielsudo lo gollé e dizié; “Ixo ye bueno”.
O rei, asabelo d’encarrañato li chilé:
-Sólo por l’aprezio que te n’he, no te tallo la capeza, pero te bo á engarcholar. Cómo be á estar bien que yo tresbata un dido?

O ministro mientres yera agafato gollé á lo rei e li dizié atra begata:
-“Ixo ye bueno”.

O rei pensé;
-Iste ombre ye atarantato, pensar qu’engarcholar-lo “ye bueno”.

Pasatos uns meses, os enemigos d’o rei dominoron e conquistoron as suyas tierras e se quedoron con o suyo castiello. Os enemigos dezidioron cremar-lo en sacrifizio á los suyos dioses por aber-lis dixato ganar á iste rei.
Continará …

Consellero: consejero
Saputo: sabio
Gosaba: solía
Tallé: cortó
Güellos: ojos
Batalers: de par en par
Gollé: miró
Mielsudo: tranquilo
Engarcholar: encarcelar
Tresbata: pierda
Cremar-lo: quemarlo

6/11/13

FALORDIETASMUXÓN (III)
-Pai, mata á lo guá, que me s’ha minchato!

O pai pillé á lo guá d’un ramal e lo se lebé ta un campo, lo maté e con un cultro l’ubrié en canal. O pai esqué por totas as partis, remené as ensundias e budiellos pero, no en trobé á Muxón. O pai, asabelo de tristo, se’n fue e dixé os budiellos d’o guá en o campo. Pero con a ulor, pasé un lupo que se minché os budiellos, e con ers á Muxón.
A l’atro diya, o lupo escaba de chentar chunto á un rebaño de güellas, e Muxón que paré cuenta, prezipié á chilar;
-Pastors!!!, que biene o lupo!

Os pastors, que sintioron os chilos, rodioron á lo lupo e lo matoron á tochazos. Cuan ya yera muerto, lo ubrioron con as suyas noballas, mientres Muxón chilaba que parasen cuenta e no li fesen mal. Pero los pastors no lo beyoron, e un d’os pastors se fize un tambor con o pelello d’o lupo, e Muxón se quedé dentro d’o tambor sin que dengún d’os pastors parase cuenta en er.
O pastor alzé o tambor chunto á una gran lezinera e se’n fue. Muxón se dediqué á rader o pelello con totas as suyas fuerzas e, poquet á poquet, consiguié ubrir un chiquet forato por do saqué a capeza. E
cuan lo consiguié bide benir á dos furtaires con una taleca plena de diners que lo amagoron en un forato d’a lezinera, e antis d’ir-se-ne dizioron;
-Aquí i será seguro ista nuei, maitín mos repartiremos os diners.

En que se’n fuoron, Muxón saqué o cuerpo, e cuan ya yera difuera se’n fue corriendo ta casa. I yeran os suyos pais, tristos e plorando. Cuan bidon á lo suyo fillo se metioron asabelo de goyosos, Muxón lis rezenté tot lo que li eba pasato, e tamién lo d’os furtaires.
Asinas que Muxón e lo suyo pai se’n fuoron enta la lezinera, sacoron a taleca e la se leboron ta casa. O pai merqué atro guá, e lis sobré diners ta mercar-sen más cosas que menestaban.
E fumo zafumato,
por a chaminera se ha esfumato.

Guá: buey
Cultro: cuchillo
Esqué: buscó
Remené: revolvió
Budiellos: intestinos
O lupo: el lobo
Noballas: navajas
Alzé: guardó
Lezinera: encina
Os furtaires: los ladrones
Forato: agujero
Taleca: saco
Amagoron: escondieron
Merqué: compró
Menestaban: necesitaban