26/12/13

FALORDIETASL’AUGUA SORA (II)
Pero á los poquez meses, a embidia prenzipié á fer niedo en o coral d’as dos chirmanas mayors, tanto que rematoron odiando á la chirmana chicotona.
Chusto á l’añada de casar-sen, a reina libré un ninón. As chirmanas, aprobeitoron un inte que la reina dixé durmiendo á lo suyo fillo ta furtar-li lo nirno, lo caloron  en una capacha e lo chitoron á lo ríu ta que se afogase. En puesto d’o ninón, li presentoron á lo rei una capacha con un cachurret dentro, e li dizioron á lo rei que lo eba librato á suya chirmana.
O rei, anque la quereba muito, se lebé un disgusto tan gran que pensé en forachitar-la de casa, pero los suyos consellers li dizioron que no lo fese, pos no sapeban qué podeba sinificar ixo.
Tanimientres, a capacha en la qu’eban dixato á lo nirno baxé por a bal dica que se aturé en unas pasaderas d’o ríu, e astí lo en trobé un d’os guardas d’o rei. E como iste guarda deseyaba un fillo, lo replegué e lo se lebé ta casa suya, e la suya muller se metié asabelo de goyosa e dezidioron no dizir cosa á garra chen.
Pero pasé que á los poquez meses a reina se quedá preñata atra begata.
As chirmanas, que la odiaban encara más porque no eba salito lo plan como eras pensaban, dezidioron fer lo mesmo atra begata. Asinas que cambioron á lo nirno por un mixinet. O rei s’encarrañé, pero los consellers li dizioron que iste suzeso yera encara más misterioso, e que aguardase una begata más antis de forachitar á la reina d’o castiello.
E resulté que la capacha con o nirno fue á aturar-se en as mesmas pasaderas que lo suyo chirmanet, e tamién pasé que o guarda bide la capacha e se lebé á lo nirno ta casa suya, asinas ya n’eban dos fillos.
A reina se quedé preñata una terzena begata, e libré una filla. As chirmanas tornoron á fer lo mesmo, pero ista begata, en puesto de un cachurret u un mixinet, metioron en a capacha una corniza con sangre, e chitoron á la nirna ta lo ríu en atra capacha. E torné a pasar lo mesmo, se aturé a capacha en as pasaderas e la en trobé o mesmo guarda, e la se lebé ta casa suya.
Tanimientres, o rei, que ya no quereba ascuitar á los consellers, mandé fer una garchola de fierro, engarcholé á la reina e la penché chunto á la puerta d’o castiello ta que se moflasen d’era.
Continará …

O coral: el corazón
Libré: parió
Furtar-li: robarle
Capacha: cesta
Cachurret: perrito
Forachitar-la: echarla
A bal: el valle
Mixinet: gatito
Fillos: hijos
Corniza: trozo de madera
Garchola: jaula
Fierro: hierro
Penché: colgó


12/12/13

FALORDIETASL’AUGUA SORA
Un rei que yera plegato  á estar rei estando muito choben, yera embelecato d’a filla d’un d’os guardas que cusiraban as tierras d’o castiello.
Iste guarda eba la suya casa dentro d’as buegas d’os chardins d’os castiello, e por ixo lo rei gosaba fer gambadetas por ers con a esperanza de’n trobar-se con era, pero enxamás la podeba beyer á solas, ya que siempre iba con as suyas dos chirmanas.
Asinas pasaban os diyas e lo espritu d’o rei i yera entre l’ansiedá e la malincolía. Una d’as begatas en que yera gollando á trabiés d’uns maticals, bide que as tres fillas d’o guarda yeran en a puerta d’a casa cosiendo.
Allora o rei paré orella e ascuité:
-Me ferba goyo poder casar-me con un choben bien pincho qu’estase furnero, porque asinas n’aberba de pan ta yo e los míos fillos ta cutio –dizié a chirmana mayor.
-Pos á yo –dizié a meyana – me ferba goyo casar-me con un guisandero choben e poliu, porque asinas n’aberba de chenta toz os diyas.
-Pos yo no quiero dengún d’ixos marius, porque yo quererba casar-me con o rei. –e lo diziba sabiendo que yera imposible.

E lo rei que lo ascuité, blinqué os maticals e se presenté debán d’as mesachas e lis dizié:
-He ascuitato los buestros deseyos e, cuan queraz, yo me ocupo de que se zilebren ixas tres bodas en o mío castiello. A mayor se casará con o mío furnero, a segunda chirmana se casará con o mío guisandero, e tú, a chicotona, te casarás con yo, porque yo so lo rei e yes a dueña d’o mío coral.

As tres fillas d’o guarda, anque pensaban que yera muito poliu e pincho, pensoron que yera un d’os criados d’o rei e se arriguioron d’er. Pero allora, i plegué lo suyo pai, que reconoxié á lo rei, e las tres chirmanas replecoron que yera berdá lo qu’eba dito lo mesache.
Asinas que se casoron as tres chirmanas muito goyosas.
Continará …

Sora: dorada-amarilla
Embelecato: enamorado
Cusiraban: cuidaban
Buegas: límites
Gosaba: solía
Fer gambadetas: dar paseos
Gollando: mirando
Maticals: arbustos
Furnero: panadero
Ta cutio: para siempre
Guisandero: cocinero
Chenta: comida
Coral: corazón
Replecoron: entedieron

26/11/13

FALORDIETASIXO YE BUENO (II)
Asinas que plantoron un gran mayo, ligoron á lo rei con cuerdas e li metioron palla arredol ta cremar-lo bibo. Pero un d’ers chilé;
-No podemos cremar-lo e sacrificar-lo á los nuestros dioses!!!, li manca un dido, ixo estarba una ofensa ta ers.
-Pos esquemos á lo suyo consellero.-dizié  otri.

Escoron e escoron, pero garra chen se podeba prexinar que lo consellero yera en a garchola por orden d’o rei, asinas que tampó no podioron cremar-lo.
Pasatos uns meses, uns aliatos d’o rei luitoron e ecspulsoron á los suyos enemigos, e aduyoron á lo rei á tornar á lo poder.
O rei, una begata ya libre e con poder, lo primero que quise fer fue fablar con ó suyo consellero ta dizir-li que n’eba de razón e que quereba premiar á suya sapienzia. Una begata debán d’er, li dizié;
-N’ebas de razón, estié bueno tresbatir o dido, asinas no me cremoron, e estié bueno que t’engarcholase, asinas no yes muerto. Demándame lo que quieras que lo te daré.

O consellero li dizié:
-Tot iste tiempo en a garchola me fize pensar, e plegué á la conclusión de que so un biello e quiero dixar ista bida. Quiero dedicar tot o timpo que me quede á pensar como armitaño en as selbas, en contauto con a Naturaleza.

O rei li respulié;
-Ixo ye bueno.
-Beigo que ez aprendito a leuzión. –contesté o consellero.

E se’n fue cutio cutio ta desaparixer por entre os arbols.

Mayo: árbol que se pone en la plaza para fiesta de primavera
Ligoron: ataron
Palla: paja
Cremar-lo: quemarlo
Chilé: gritó
Esquemos: busquemos
Prexinar: imaginar
Begata: vez
Armitaño: ermitaño
Cutio cutio: sigilosamente20/11/13

FALORDIETASIXO YE BUENO
Un rei n’eba como amigo e consellero á lo suyo primer ministro. Yera un ombre tranquilo e saputo que li aduyaba en lo que sapeba e podeba. Iste ministro e consellero gosaba emplegar o dito;
“Ixo ye bueno”, e cuasi seguro que siempre azertaba, sapeba cuan parlar e qué dizir …
Anque un buen diya o rei, pelando una mazana, s’entiboqué con a noballa e se tallé o dido gordo. O rei prenzipié a chilar e con os güellos ubiertos batalers gollé á lo suyo ministro. O ministro asabelo de mielsudo lo gollé e dizié; “Ixo ye bueno”.
O rei, asabelo d’encarrañato li chilé:
-Sólo por l’aprezio que te n’he, no te tallo la capeza, pero te bo á engarcholar. Cómo be á estar bien que yo tresbata un dido?

O ministro mientres yera agafato gollé á lo rei e li dizié atra begata:
-“Ixo ye bueno”.

O rei pensé;
-Iste ombre ye atarantato, pensar qu’engarcholar-lo “ye bueno”.

Pasatos uns meses, os enemigos d’o rei dominoron e conquistoron as suyas tierras e se quedoron con o suyo castiello. Os enemigos dezidioron cremar-lo en sacrifizio á los suyos dioses por aber-lis dixato ganar á iste rei.
Continará …

Consellero: consejero
Saputo: sabio
Gosaba: solía
Tallé: cortó
Güellos: ojos
Batalers: de par en par
Gollé: miró
Mielsudo: tranquilo
Engarcholar: encarcelar
Tresbata: pierda
Cremar-lo: quemarlo

6/11/13

FALORDIETASMUXÓN (III)
-Pai, mata á lo guá, que me s’ha minchato!

O pai pillé á lo guá d’un ramal e lo se lebé ta un campo, lo maté e con un cultro l’ubrié en canal. O pai esqué por totas as partis, remené as ensundias e budiellos pero, no en trobé á Muxón. O pai, asabelo de tristo, se’n fue e dixé os budiellos d’o guá en o campo. Pero con a ulor, pasé un lupo que se minché os budiellos, e con ers á Muxón.
A l’atro diya, o lupo escaba de chentar chunto á un rebaño de güellas, e Muxón que paré cuenta, prezipié á chilar;
-Pastors!!!, que biene o lupo!

Os pastors, que sintioron os chilos, rodioron á lo lupo e lo matoron á tochazos. Cuan ya yera muerto, lo ubrioron con as suyas noballas, mientres Muxón chilaba que parasen cuenta e no li fesen mal. Pero los pastors no lo beyoron, e un d’os pastors se fize un tambor con o pelello d’o lupo, e Muxón se quedé dentro d’o tambor sin que dengún d’os pastors parase cuenta en er.
O pastor alzé o tambor chunto á una gran lezinera e se’n fue. Muxón se dediqué á rader o pelello con totas as suyas fuerzas e, poquet á poquet, consiguié ubrir un chiquet forato por do saqué a capeza. E
cuan lo consiguié bide benir á dos furtaires con una taleca plena de diners que lo amagoron en un forato d’a lezinera, e antis d’ir-se-ne dizioron;
-Aquí i será seguro ista nuei, maitín mos repartiremos os diners.

En que se’n fuoron, Muxón saqué o cuerpo, e cuan ya yera difuera se’n fue corriendo ta casa. I yeran os suyos pais, tristos e plorando. Cuan bidon á lo suyo fillo se metioron asabelo de goyosos, Muxón lis rezenté tot lo que li eba pasato, e tamién lo d’os furtaires.
Asinas que Muxón e lo suyo pai se’n fuoron enta la lezinera, sacoron a taleca e la se leboron ta casa. O pai merqué atro guá, e lis sobré diners ta mercar-sen más cosas que menestaban.
E fumo zafumato,
por a chaminera se ha esfumato.

Guá: buey
Cultro: cuchillo
Esqué: buscó
Remené: revolvió
Budiellos: intestinos
O lupo: el lobo
Noballas: navajas
Alzé: guardó
Lezinera: encina
Os furtaires: los ladrones
Forato: agujero
Taleca: saco
Amagoron: escondieron
Merqué: compró
Menestaban: necesitaban


29/10/13

FALORDIETASMUXÓN (II)
Asinas que plegué Muxón ta do i yera lo suyo pai e li dizié:
-Pai, te traigo la chenta.

E lo pai , que solo beyeba á lo borricallo, dizié;
-Do i yes fillo, no te beigo?
-I so aquí, en a orella d’o borricallo.

Allora li dizié Muxón á lo suyo pai:
-Pai, li fo uns ballos mientres mincha?
-E cómo los bes á fer?, con lo chicotón que yes, no podrás con os guás.

Muxón se’n puyé á la capeza d’un d’os guás e lis dié orden de ir ta debán, e dimpués chirar e asinas una e atra begata dica que lo suyo pai rematé de chentar. E asinas continoron chuntos dica que se’n tornoron os dos chuntos enta casa suya. O pai dixé os guás en a cuadra e lis ité palla ta que minchasen. E Muxón, que yera asabelo de cansato, se quedé dormito denzima d’a palla, e un d’os guas, minchando minchando, lo se trusquié.
E cuan plegué la ora de zenar, Muxón no amanixeba por garra puesto, os suyos pais lo escoron por toz os puestos, e cuan yeran por a cuadra, o suyo pai sintié á Muxón que li fablaba dende dentro d’o guá que li diziba;
Continará …

Pai: padre
Chenta: comida
Allora: entonces
Ballos: surcos
Os guas: los bueyes
Chirar: girar
Palla: paja
Asabelo: muy
Trusquié: tragó
Garra puesto: ningún sitio
Sintié: oyó
Fablaba: hablaba


21/10/13

FALORDIETASMUXÓN
Bi eba una parella de pastors que yeran tan chicotons que las chens los conoxeba por a embotada de “as miquetas”. Ixo no lis importaba brenca pero, no n’eban de fillos e ixo sí
que lis amolaba.
Cuan chemecaban, a chen lis diziba;
-E ta que querez un fillo, si será un menuto.
-Bai, e qué, pos menuto e tot, queremos un fillo.

E asinas pasé que una fada que los ascuité e lis conzedié un fillo, e naxié tan chicotón como un menuto, e li metioron de nombre Muxón.
Pasé o tiempo e Muxón fize añadas, pero tan chicotón como siempre. Yera un mesache que no reblaba debán de cosa. Un diya que lo suyo pai yera triballando dende lo maitín, li dizié á la suya mai que quereba ir er á lebar-li l’almuerzo.
-Mai, díxame lebar l’almuerzo.
-Cómo lo bes á fer con lo chicotón que yes?
-Para l’almuerzo e carga lo borricallo.

Cuan ya yera parata la chenta, Muxón se’n puyé, se calé en una d’as orellas e li dizié;
-Ta debán!

O borricallo prenzipié á caminar, e cuan lebaban un ratet, aparexioron tres furtaires dezaga un cantal que dizioron;
-Imos por ixe borricallo que be solo.

Muxón, que lis ascuité, dizié con boz roncallosa;
-Si tos amanaz á lo borricallo bos mataré e bos esmicazaré.

O borricallo azeleré o trango e los furtaires s’estioron quedos porque no sapeban de do beniba a boz.
Continará …

Muxón: pájaro pequeño
As miquetas: los poquitos
Lis amolaba: les fastidiaba
Menuto: enano
Fada: hada
No reblababa: no cedía
Yera parata: estaba preparada
Furtaires: ladrones
Amanaz: acercáis
Quedos: quietos

30/9/13

FALORDIETASA MESACHA CON UN MALDAU
Un choben tramenaba por o mundo escando abenturas, e un diya se’n trobé en o suyo camín con cuatro animals; un lupo, un can, una alica e una forniga, disputando-sen un carnuz que s’eban en trobato.
Como no se meteban d’alcuerdo, li demandoron á lo choben  que repartiese o carnuz entre ers. O mesache azeuté, saqué la suya espata, trestallé o carnuz como er pensaba e lo repartié entre os cuatro animals, parexiendo-lis á toz bien.
Á l’alica li dié os libianos, coral, budiellos, …., á lo lupo as patas de dezaga, á lo can as costiellas e á la forniga la lomera.
Cuan se’n iba, os animals que yeran agradezitos por á suya aduya li parloron d’istas trazas:
-Tiene un pelo d’a mía capeza –dizié o Lupo. Lébalo contú e cuan menestes combertir-te en lupo no más has que dizir: “So lupo”, e lupo será. E cuan quieras tornar á estar ombre dizirás: “So ombre”.

Allora, l’Alica li dié una d’as suyas plumas e li dizié:
-Tiene ista pluma e lébala contú, e cuan menestes combertir-te en alica dizes: “So alica”, e alica serás. E cuan quieras tornar á estar ombre dizirás; “So ombre”.

O Can tamién se ranqué un pelo e li dizié, como los demás, que cuan menestase estar can, diziese; “So can”, e ta tornar á estar ombre; “So ombre”.
A Forniga estié pensando que dar-li, e á la fin se ranqué una antena e li dizié;
-Yo no sapeba que dar-te, porque menesto tot, pero anque me quede sin una antena, que ye como quedar-me tuerta, la te do. E cuan menestes fer-te forniga, dizes; “So forniga”, e ta tornar á estar ombre; “So ombre”.

Dimpués de recullir toz os presens, o choben se’n fue asabelo de goyosos por as cosas que li eban dato. E pensando en ixas cosas, plegué enta un castiello, do se diziba que bibiba un chigán que alzaba con er una mesacha á la que garra chen podeba bier.

Maldau: encantamiento
O lupo: el lobo
L’alica: el águila
A forniga: la hormiga
Carnuz: animal muerto
Os libianos: los pulmones
Os budiellos: los intestinos
O coral: el corazón
Menestes: necesites
Allora: entonces
Un chigán: un gigante
Alzaba: guardaba
Garra chen: nadie

11/9/13

FALORDIETASAS FLORS D’A ROSERA (IV)
A mesacha li curé as nafras un diya, e dos diyas e dimpués de tres diyas, o mesache ya yera tan bien que se metié de pié e dizié que ya no yera dolento. A mesacha dezidié ir-se-ne, pero los pais d’o mesache quereban que se quedase, e li ofrezioron muitos presens, e tamién diners, pero a mesacha refusé tot, e antis de partir li dizié á lo mesache:
-Alcuérdate de qui te curé!!!!

Asinas que la mesacha se’n fue ta casa suya, se tiré as ropas que lebaba e se’n fue á bier a mazeta, e descubrié que a rosera yera biba e plena de flors. E ixa mesma nuei, cuan dioron as doze, se lebé a mazeta ta la finestra e canté;
-Fillo d’o rei, biene ya
que as flors d’a rosera
florexitas son.

E aparixié o mesache, con una espata en a man, entré en a cambra e li dizié á la mesacha:
-Mala muller!!!, me has esnafrato!!!!, agora morirás.
-Alcuérdate de qui te curé!

En sentir ixo, o mesache reconoxié a boz d’a persona que lo eba curato, abenté a espata e abrazé á la mesacha.
Más tardi, o mesache fize lo imposible por saper qui eba meso as noballas que li eban esnafrato.
Á la madastra e las fillas no lis fize cosa, pos yera buena persona. En cuanto á la mesacha, por curar-lo, li eba librato d’o maladu que li eba feito una broxa e dende ixe diya dixé de combertir-se en paxaro.
Os dos mesaches se pilloron d’as mans e se’n fuoron á bibir chuntos.

As nafras: las heridas
Dolento: enfermo
Refusé: rechacé
Se tiré: se quitó
Finestra: ventana
Espata: espada
A cambra: la habitación
En sentir: al oir
Abenté: tiró
Maldau: hechizo

9/8/13

FALORDIETASAS FLORS D’A ROSERA (III)
Una begata que s’enteré a mai, li encargué á la filla que tornase á bier á la suya chirmanastra. E li dié unas noballas ta que las apedecase en a tierra d’a mazeta con a punta t’alto. A filla se’n fue á la casa d’a chirmanastra e li dizié;
-Iste maitín he tresbatito un penchante e biengo á escar-lo por aquí.

A chirmanastra li dizié que no lo eban beyito, pero que lo escase si quereba por a casa. E era, aprobeité ta ficar as noballas en a mazeta, e dimpués, sacando lo penchante d’a suya pocha dizié;
-Aquí i ye, lo en trobé. –e se’n fue ta casa suya á dizir-li’n á la suya mai.

Plegué a nuei e asinas se fizon as doze saqué a mesacha la mazeta á la finestra e canté;
-Fillo d’o rei, biene ya
que as flors d’a rosera
florexitas son.

Aparixié o paxaro e prenzipié á esbolustrar-se en a tierra d’a mazeta, tasamen prenzipié á fer-lo, s’emplené de nafras, e era ascuité á suya boz que diziba;
-Ay, mala muller!, me has esnafrato! –e se’n fue bolando.

A mesacha, sin saper que pasaba, prenzipié á plorar sin poder aconortar-se. Tanto ploré que la rosera se ixuqué e tresbatié totas as suyas fuellas, e allora bide as noballas qu’eba meso á suya chirmanastra e, como yeran plenas de sangre, replequé por qué o paxaro se’n yera ito. Á suya tía, cuan s’enteré, li dizié;
-No plores más. Bístete de medico, pilla iste pote e bes-te-ne á bier á iste mesache que ye dolento en un castiello no luen de aqui, e cuan lo beigas li fas unas esfriegas con una pluma mullata en o charapote d’o pote que lebas.
E cuan se cure, te’n bes sin dizir qui yes.

Asinas lo fize a mesacha, tardé bels diyas en trobar o castiello. Consiguié bier á lo mesache, e lo reconoxié ascape pos n’eba o cuerpo pleno de talladuras. Li labé as nafras e lugo li unté con una pluma mullata en o charapote.
Continará …

Noballas: navajas
Apedecase: enterrase
Penchante: colgante
Escar-lo: buscarlo
Tasamen: escasamente
Nafras: heridas
Aconortar-se: consolarse
Se ixuqué: se secó
Tresbatié: perdió
Replequé: entendió
Talladuras: cortes
Charapote: brebaje

2/7/13

FALORDIETASAS FLORS D’A ROSERA (II)
E á l’inte s’amanaba un paxaro que s’esbolustraba en a tierra d’a mazeta e se combertiba en un mesache poliu, dentraba en a cambra, se posaba chunto á era e pasaban a nuei parlando dica o lusco; e cuan li tocaban as primeras rayadas de sol, er se combertiba atra begata en paxaro e se’n iba bolando. Pero cuan se’n iba dixaba cayer una bolseta con diners.
Isto pasaba una nuei dezaga d’atra, asinas qu’en poco tiempo, as dos mullers eban chuntato ya muitos diners, e la tía mercaba totas as cosas polidas que ísta deseyaba, con lo que pronto abié fama de rica en o lucar.
Ascape plegué ixa fama á los uitos d’a madastra, que no feba atra cosa que pensar cómo yera posible que abiesen tantos diners. E li dizié á la suya filla mayor:
-Bellacosa estrania pasa en casa d’a tuya chirmanastra, porque era gasta muito, asinas que has que besitar-la e fer por quedar-te de nueis en casa suya.

Asinas que a filla mayor fize lo que li dizié á suya mai, pero de diya no bide cosa, e de nuei se quedé dormita,, con lo que tampó no s’enteré de pon.
Allora la madastra nimbié á la segunda filla con o mesmo encargo, e aquera mesma tardi se’n fue á casa d’a suya chirmanastra con a mesma ideya. Asinas qu’estioron tot o diya chuntas e, cuan plegué a nuei se chitoron en o leito; ista begata la filla simulé dormir-se. E l’atra, pensando que yera dormita, cuan yeran as doze, saqué a rosera á la finestra e canté:
-Fillo d’o rei, biene ya
que as flors d’a rosera
florexitas son.

Dito lo cual, plegué lo paxaro e, ya ombre, se posé chunto a era e estioron fablando tota la nuei. E cuan salié o sol, se’n fue dixando a bolseta con os diners. Tot isto lo bide a filla chicotona e marché á dizir-li-ne á la suya mai.
Continará …

S’esbolustraba: se revolcaba
A cambra: la habitación
O lusco: el amanecer
Dezaga: detrás
O leito: la cama

18/6/13

FALORDIETASAS FLORS D’A ROSERA
Bi eba una begata un biudo que n’eba una filla asabelo de beroya á la que quereba muitismo. La quereba tanto que, por que no s’encarrañase, no pensé examás en tornar-se á casar.
Chunto d’a casa d’o biudo bibiba una biuda con dos fillas. A biuda yera deseyando casar-se atra begata e, eba meso los suyos güellos en o biudo. A biuda abié una ideya t’atrayer-se á la filla, e lo fize con buenas parolas e con presens, e lo fize tan bien que á la fin fue la propia mesacha la que li dizié á lo suyo pai que se casase.
Asinas que se casoron os dos biudos, en primeras tot yera goyo e no bi eba garra problema, ni sisquiera entre as fillas. Pero á los poquez meses a madastra e las dos suyas fillas prenzipioron á fer a bida imposible á la filla d’o biudo. Tanto l’amoloron, que la mesacha se’n fue á bibir á casa d’una tía d’era con fama de broxa entre os bezinos d’a redolada.
O suyo pai, porque no pensasen á suya muller e las suyas dos fillas que quereba más á la suya filla, no dizié cosa, pero iba toz os diyas á beyer-la un ratet.
Un diya, o biudo se’n fue á una feria, e pregunté á las fillastras qué quereban que lis trayese, a mayor li demandé un mantón bordato e la segunda un bestito de seda. Cuan li’n pregunté á la suya filla, ísta li contesté que sólo quereba que una rosera de flors royas.
-Sólo ixo? Bi abrá muitas cosas polidas …
-Sólo quiero que una rosera de flors royas. –porque á suya tía li eba dito que demandase ixo.

Asinas que o pai se’n fue á la feria e trayé tot lo que li eban demandato.
A filla calé a mazeta en o millor puesto d’a casa, e á los poquez diyas prenzipioron á chitar as primeras flors.
E totas as nueis, á las doze oratas, calaba la mazeta en á suya finestra e cantaba:
-Fillo d’o rei, biene ya
que as flors d’a rosera
florexitas son.
Continará …
Flors: flores
S’encarrañase: se enfadse
Güellos: ojos
Presens: regalos
Garra problema: ningún premio
L’amoloron: la fastidiaron
Calé: colocó
Doze oratas: doce en punto
Finestra: ventana

12/6/13

FALORDIETASA BROXA FIERA
Fa más de doszientas añadas, en un lucarón, bibiba una muller muito beroya, á más polida d’o lucar. Beroya como una rosa, de curbas sinuosas, polidas popas, garras torneatas e una cara sin igual. Sindembargo yera a mesacha más argüellosa e no respetaba á los suyos pais pos diziba no estar goyosa por estar pobre.
Diz a lienda que, un diya, ista beroya choben fue combidata por un mesache á una fiesta, pero á suya mai li dizié que no, pos no eba buena fama por estar poco formal con as mesachas.
A mesacha s’encarrañé asabelo e chilé e chilé, dica que’n un inte debanté a man ta dar-li una chapada á la suya mai, pero cuan baxaba la man, surtié una man negra d’a nada con grans unglas que soxeté a man d’a filla. Allora se ascuité una boz que dizié:
-Te maldigo mala muller por no querer á qui te dié a bida, dende güé e ta cutio, os ombres se amanarán, pero por o tuyo fiero rostro de tú fuyirán.

Asinas ye como de cuan en bez a mesacha se aparixe en os camins demandando á bel choben que li acompañe, os mesaches se aturan cuan beyen á una choben tan beroya, pero cuan son chunto á era, se trasforma en una biella broxa fiera.

Atras begatas se aparixe á os ombres capins e zorros, que cuan se amanan á era pensando que pueden fer bellacosa con era se combierte en una muller fierisma.

A broxa: la bruja
Fiera: fea
Beroya: hermosa
Popas: mamas, pechos
Argüellosa: orgullosa
S’encarrañé: se enfadó
Unglas:uñas
Güé: hoy
Ta cutio: para siempre
Se aturan: se paran
Capins: borrachos
Zorros: borrachos

4/6/13

FALORDIETASOS BIELLOS D’A ESPELUNGA (II)
Li saludoron, li fizon milentas preguntas, e á tot respuliaba o biellet, no chilando, pero sí con autoridá e una mica encarrañato. Á la fin gosoron dizir-li que lo suyo fillo yera plorando en a dentrata d’a espelunga, que li perdonase, ya que yera tan biello, e que tamién n’eba fredo.
-Qué pena, qué pena, …, e que no siga mala persona …
-Pero bueno, cómo be á estar mala persona con as añadas que ne ha?, si n’abrá nobanta añadas!!
-Ya fa tiempo que los fize, pero no ye buena persona.
-Pero si diz que plora porque buste li ha dato un tochazo.
-L’atarantato por a pena ye cuerdo; que no siga tan malo.
-Pero, se puede saper lo que ha feito?
-Sí, ye muito malo. E ixas malas azions li’n he que tirar yo á tochazos!
-Pero, ye posible?, tan malo ye?, pero, qué ha feito, diga busté, qué ha feito?
-Perder-li o respeto á lo suyo lolo!!!

Respuliaba: respondía
Chilando: gritando
Una mica: un poco
Encarrañato: enfadado
Gosoron: se atrevieron
L’atarantato: el loco
Lolo: abuelo

30/5/13

FALORDIETAS

OS BIELLOS D’A ESPELUNGA
Yeran uns caminantes que iban por un camín cuan prenzipié á pleber, e cada begata plebeba más, asinas que prenzipioron á itar golladas á dreita e cucha por beyer si en trobaban bel puesto do acubillar-sen. Á la fin bidon una espelunga que yera en o mon, chunto á lo camín, e astí s’endrezoron. E dentro d’a espelunga se’n troboron un biello muito biello con as barbas blanquiñosas e luengas que yera plorando.
-Por qué plora busté?, ha fredo? –li demandoron.
-No, no siñors.
-Ha fambre?
-No, no siñors.
-Se ha muerto bel familiar?
-No, no siñors.
-Pero, allora …, por qué plora busté?
-Pos que me ha atochato lo mio pai!
-Pero siñor!, e ne ha busté pai encara?
-Sí, si siñors
-E por qué li ha atochato lo suyo pai?
-Por cosa, porque ha quiesto.
-E do ye agora lo suyo pai?
-Dentro d’a espelunga.
-Se puede entrar á bier-lo?
-Si siñors, entren bustez.

Dentroron en a espelunga por un pasadizo e plegoron ta una cambra en do i yera o pai d’o biellet ploricón. O biellet n’eba tota la cara d’a mesma color que la tierra, ya no n’eba de palas, catirons ni caxals en a suya boca, a zoqueta li se achuntaba con o naso …, asinas que parixeba que no bi eba en o mundo dengún biello tan biello con er.

Espelunga: cueva
Plebeba: llovía
Golladas: miradas
Cucha: izquierda
Acubillar-se: cobijarse
Atochato: golpeado
Pai: padre
Cambra: habitación
Palas: incisivos
Catirons: colmillos
Caxals: muelas
A zoqueta: la barbilla
O naso: la nariz

21/5/13

FALORDIETASOS TRES COCHINS (II)
-Soflaré e soflaré e la caseta bulcaré!

E soflé con totas as suyas fuerzas e la caseta de palla bulqué.
O cochín más chicotón corrié enta la casa de fusta d’o suyo chirmán meyano.
-Aquí no mos minchará o lupo!, en ista casa no puede entrar!! –diziban os dos chirmans.

O lupo, asabelo d’encarrañato, se metié debán d’a puerta e prenzipié á soflar mientres chilaba;
-Soflaré e soflaré e la caseta bulcaré!!

A fusta se trenqué, e las paretes cayoron ta tierra, e allora os dos cochins se’n fuoron á acubillar-sen en a casa de adobas d’o chirmán mayor.
-No mos mincharás!, no mos mincharás! –chilaban os latons.

O lupo yera encarrañato e con muita fambre , e agora deseyaba minchar-se á los tres cochins. Asinas que s’amané enta la puerta e otulé;
-Soflaré, soflaré e la puerta bulcaré!

E se metié á soflar tan fuerte como l’ausín. Soflé e soflé, pero la caseta de adobas yera muito resistente e no conseguiba bulcar-la. Asinas que se’n puyé ta lo tellato ta poder dentrar por a chaminera. Pero cuan baxaba por dentro d’era, cayé en un caldero pleno d’augua bullindo penchato d’o cremallo.
Con o pelello sucarrato e lo estomaco laso, o lupo se’n fue enta la selba ta no tornar enxamás á saper-se cosa d’er, e …

FUMO ZAFUMATO,
POR A CHAMINERA,
S’HA ESFUMATO.

Bulqué: derribó
D’encarrañato: de enfadado
Se trenqué: crujió
Acubillar-sen: refugiarse
L’ausín: viento frío del norte con nieve
Bullindo: hirviendo
Penchato: colgado
Laso: vacío

14/5/13

FALORDIETASOS TRES COCHINS E LO LUPO
Eba una begata tres latons que yeran chirmans e bibiban en una calbera d’a selba. O lupo los encorreba toz os diyas ta minchar-los-se. Ta escapar d’o lupo, os latonez pensoron en fer-sen una casa. A toz lis parixié una buena ideya, e se metioron á triballar, pero cadagún fendo-se á suya casa.
-A de yo será de palla –dizié o más chicotón-, a palla ye blanda e se puede triballar con fazilidá. Remataré pronto de fer-la e me’n iré á chugar.

O chirmán meyano dezidié que á suya casa la ferba de fusta:
-Puedo en trobar-me muita fusta por os arredols, feré á mia casa pronto con istos trallos e me’n iré tamién á chugar.

O mayor dezidié fer á suya casa con adobas.
-Anque me cueste muito tiempo, será fuerte e resistente, e dentro i seré á salbo d’o lupo. Le meteré una chaminera ta rustir glans e fer caldo de carrotas.

Cuan as tres casas estioron rematatas, os cochins cantaban e danzaban en a puerta, goyosos por aber rematato con o problema.
-No mos minchará o lupo!, en casa no puede entrar o lupo!

Allora surtié de dezaga d’un árbol gran o lupo, con muita fambre e chilando:
-Cochins, tos bo á minchar!

Cadagún s’amagué en casa suya, pensando que yeran á salbo, pero lo lupo s’endrezé á la caseta de palla d’o chirmán chicotón e otulé:
Continará …
Latons: cerdos
Chirmans: hermanos
Calbera: claro
Selba: bosque
Palla: paja
Fusta: madera
Trallos: troncos
Adobas: ladrillos
Os glans: las bellotas
As carrotas: las zanahorias
Otulé: aulló

16/4/13

FALORDIETASOS FURTAIRES (II)
L’armitaño iba de lucar en lucar demandando limosna e, cuan dormiba, se meteba la barza como almada.
Asinas bibiba dica que un diya prenzipié á fer-se de nueis sin beyer casa denguna ni lucar. Ya yera pensando en dormir baxo un árbol cuan bide una luzezeta no guaire luen de do i yera, se amané enta era e bide que beniba d’una espelunga. L’armitaño se acucuté á la boquera e chilé;
-Salú!!!

Salié una biella por saper qui yera, e er li dizié que sólo escaba un puesto do pasar a nuei. Pero aquera espelunga yera una espelunga de furtaires, e la biella li aconsellé que se’n fuese, porque si beniban lo matarban. Pero cuan bide que yera muito canso, a biella se apené d’er e lo amagué en o fundo d’a espelunga.
Os furatires plegoron más tardi cargatos de talecas plena de diners, asinas que dezidioron lebar-las enta lo fundo, e astí bidon á l’armitaño. A biella lis espliqué:
-Ye un probe que demandando limosna escaba un puesto ta dormir …, e maitín de maitins se’n irá.
-Yes una biella patarieca! Maitín, cuan se’n baiga mos denunziará, asinas que antis lo mataré – chilé o capitán d’os furatires.

Saqué una gran noballa, pero la biella, chemecando e plorando li demandé que no lo fese.
-Dixa que lo faiga –dizié l’armitaño. Ye lo mio castigo, e dica que no chiten tres branquetas berdas d’ista charga xuta no bibiré tranquilo.
-Bai, bes-te-ne á dormir, e maitín te’n bes sin gollar ta zaga.

Os furatires se quedón pensando que fer tota la nuei, e cuan se fize de diya fuoron á dispertar á l’armitaño. Pero lo que bidon fue á l’armitaño muerto, con a capeza sobre a barza xuta de la qu’eban chitato tres branquetas berdas.
Os furtaires e la biella, xorrontatos, se’n fuoron ascape dixando toz os tresoros dentro d’a espelunga. E la charga crexié e crexié dica que zaboyé a dentrata d’a espelunga, e garra chen torné á saper cosa más d’era e de l’armitaño …

S’acucuté: se asomé
Talecas: sacos
Patarieca: muy tonta
Chemecando: gimoteando
Sin gollar: sin mirar
Ta zaga: para atrás
Zaboyé: cubrió

21/3/13

FALORDIETASOS FURTAIRES
Bi eba una begata un armitaño que bibiba solenco en una armita tresbatita en o mon e que se alimentaba de lo poquet que’n trobaba por os arredols. Cuan no escaba de chenta, se dedicaba á la orazión, lo que li lebaba la mayor parti d’o suyo tiempo.
Bibiba d’ista traza tan senzilla e amagata porque yera un ombre qu’enxamás eba pecato, ni de obra ni de pensamiento. Asinas que lo suyo dios li nimbié un anchel ta que toz os diyas li dixase un pan en l’armita, mientres o buen ombre dormiba.
Dica que un diya, en que se’n yera ito luen de l’armita, se’n trobé en un camín con una parella de guardias que lebaban á un preso, e l’armitaño li dizié á lo preso:
-Asinas tos beyez os que ofendez á lo mio dios. A chustizia tos castiga e lugo la buestra alma la se lebará o diaple.

Allora, o dios se ofendié muito por o comentario de l’armitaño, ya que á aquer ombre lo lebaban preso sin de culpa e, ta mostrar o suyo encarraño, li dizié á l’anchel que no tornase á dixar-li más pan.
Cuan á l’atro diya l’armitaño bide que l’anchel no li eba dixato pan, replequé que bellacosa eba feito mal e se ité á plorar.
Allora aparixié l’anchel trayendo una branca de barza xuta, e li dizié;
-O dios te castiga por á tuya imprudenzia, pos o preso yera inozente. No te traigo ya pan, sino una branca de charga xuta que abrás que lebar de contino con tú e la emplegarás como almada. O tuyo dios no te perdonará dica que chiten d’a barza tres branquetas berdas. E dende allora no bibirás d’o pan ni d’os fruitos d’o campo, sino que abrás que albandonar ista armita e minchar de lo que te den demandando por as carreras d’os lucars.

En rematar de fablar l’anchel, l’armita desaparixié, e con era l’anchel, e dende allora l’armitaño se’n trobé sólo, e torné á plorar glarimas baladres.
Continará …

Una begata: una vez
O diaple: el diablo
Allora: entonces
Replequé: entendió
Branca: rama
Barza: zarza
Xuta: seca
Charga: zarza
Chiten: broten
As carreras: las calles
Os lucars: los pueblos
Glarimas: lágrimas
Baladres: amargas

12/3/13

FALORDIETASA MOÑA (III)
A mesacha, que sapeba que lo furtaire eba tornato ta bengar-se d’era, li demandé á lo furnero d’o lucar que li fese una moña de lamín esauta á era, e cuan plegué a ora de chitar-se en o leito, chité á la moña en o leito, li ligué una cuerda á la capeza ta que dixese “si” u “no” seguntes era deseyase e se calé debaxo d’o leito t’aguardar.
E li chilé á lo furtaire:
-Ya puez pasar!

Dentre o furtaire tancando a puerta dezaga d’er con zerrullo, se amané á lo leito e dizié:
-Te alcuerdas, Rosa Roya, de que abentés a chenta por a espelunga?

E la moña asintié con a capeza.
-Te alcuerdas, Rosa Roya, de que me tallés a cuerda e me cayé ta baxo?

E la moña torné á asentir.
-Te alcuerdas, Rosa Roya, de as esfriegas de xordicas?

E la moña torné á asentir
-Te alcuerdas, Rosa Roya, d’o barbero que me tallé a cara?

E atra begata asintié a moña.
-Pos agora bes á morir –e la moña negué con a capeza.

Allora o furtaire saqué una noballa e la finqué en o coral. E surtié un chorro de carambel liquido en a suya cara, e íste pensé que yera sangre, e cuan tasté que yera tan dulze, dizié:
-Probe Rosa Roya!, que yo no sapeba que fueses tan dulze, e agora ye cuan me pesa aber-te matato! Perdóname, Rosa Roya!

Allora la prenzipa salié de debaxo d’o leito, se abrazé á er e li dizié:
-Yes á mia parella e te perdono si tu xublidas lo que yo te fize.

Furnero: panadero
Ligué: ató
Tancando: cerrando
O zerrullo: el cerrojo
Allora: entonces
Tasté: probó
Xublidas: olvidas


27/2/13

FALORDIETASA MOÑA (II)
O furtaire prenzipié á escar platos, forquetas e cullaras, e tanimientres, as dos mesachas fuyón enta casa suya. O furatire s’encarrañé asabelo cuan paré cuenta. Sindembargo, a mesacha no aprendié, e torné uns diyas dimpués á la espelunga.
Ixe diya bi eba atro furtaire, que ta fer un poder por pillar-la dezidié amostrar-li a espelunga e lo puesto en do eban amagatos os suyos tresoros. Pero a mesacha, beyendo as suyas intenzions, li propuse amostrar-li á suya casa.
O furtaire pensé qu’estarba una buena ideya, e que asinas beyerba por do calar-se e poder furtar-ie. A mesacha eba fuyito por una cuerda penchata d’una d’as finestras, prenzipié á puyar, e dezaga d’era o furtaire. Cuan a mesacha ya i yera alto e lo furtaire á punto de plegar alto, pillé un cultro e tallé a cuerda, cayendo ta tierra e fendo-se firme mal o furtaire.
A choben, que yera asabelo de coy, s’esfrazé de medico, e se ofrexié á los furtaire ta poder curar-lo. Os furatires, sin reconoxer-la, la dixoron pasar. Ísta lis demandé que los dixasen solos, e sin perder-ne tiempo, pillé unas xordicas que lebaba e se metié á fer-li esfriegas por tot o cuerpo, dixando á lo furtaire con a carne roya como un chil. E cuan se’n iba li chilé;
- Yo so Rosa Roya, ta que t’alcuerdes!

A mesacha dixé pasar uns diyas e s’esfrazé de barbero e se’n fue ta la espelunga por bier si li dixaban dentrar á rasurar á lo furatire. Dixón entrar á la mesacha, e cuan se quedé á solas, se metié á rasurar-lo, e como la noballa no yera esmolata, li fize muitas nafras, e salié d’a cambra dizindo;
- Yo so Rosa Roya, ta que t’alcuerdes!

A mesacha ya no se amané más por a espelunga, pero bellas semanas dimpués fue o suyo cabo d’año, feba dezigüeito añadas. Asinas que en ixos diyas paré cuenta de no salir de casa ta cosa.
Pero un diya, de tardis, truqué en a puerta un ombre choben que pregunta por era, yera lo furtaire esfrazato con buenas ropas e dizindo qu’eba beyito á la mesacha, que yera muito beroya e que quereba casar-se con era.
A mesacha salié á la puerta en sentir-lo, lo reconoxié e ascape dezidié segundiar-li o chuego, asinas que li dizié que “sí”, que se quereba casar con er e que se’n iba de casa.
Continará …

Escar: buscar
As forquetas: los tenedores
Penchata: colgada
Finestra: ventana
Cultro: cuchillo
Coy: traviesa
Xordicas: ortigas
Chil: pimiento
Roya: roja
Beroya: hermosa


20/2/13

FALORDIETASA MOÑA
Yerase una begata una parella que n’eban solo que una filla. A parella e la filla gosaban fer gambadetas por o suyo bico cuasi totas as tardis, e en una d’ixas gambadetas se’n troboron con una chitana que se ofrexié a debinar lo esdebenidero d’a filla. Os tres estioron d’alcuerdo, pero la chitana, dimpués de beyer a man d’a mesacha, lis dizié que parasen cuenta d’o suyo dezigüeito cabo d’año, porque ixe diya morirá.
A parella, conforme la filla feba añadas, s’alticamaban más e más. Asinas que dezidioron nimbiar á la filla á casa d’una chirmana qu’eba una filla d’a mesma edá, e que bibiba en una bal amagata entre altas montañas.
I bibioron as tres asabelo de goyosas e sin alticamar-sen por cosa. E pasé o tiempo dica que plegué o suyo cabo d’año. Un diya yera la mesacha acucutata á una finestra d’a casa cuan bide que d’una espelunga surtiban cuatro ombres e dezidié saper que i feban.
Asinas qu’esqué una cuerda, e baxé por era dica tierra e se’n fue enta la espelunga.
Una begata dentro d’era, bide que sólo i yera un mesache que yera guisando. A espelunga yera o cubilar d’uns furtaires, e lo mesache que yera guisando yera lo fillo d’o chefe. Allora aguardé á que lo mesache saliese e abenté tota la chenta qu’eba parato por o sulero, e por bagüesa calé tot enrebullato e se’n fue ta casa.
Á l’atro diya, un d’os furtaires se quedé en a espelunga por bier si tornaba la persona que lo eba feito.
A mesacha li rezenté á la suya cosina lo qu’eba feito e dezidioron ir as dos chuntas ta la espelunga, pero sin dizir-li cosa á la suya tía.
Asinas que marchoron as dos cosinas, pero lo furtaire yera aguardando-las. O furtaire se presenté de buen implaz, e prenzipié á amostrar-lis a espelunga e á fablar-lis con buenas parolas. A mesacha sospeité por á suya amabilidá e li dizié:
-Bai, pero antis imos á poner a mesa e tastar o guiso qu’ez feito.
Continará …

A moña: la muñeca
Gosaban: solían
Fer gambadetas: dar paseos
O bico: el barrio
Chitana: gitana
Cabo d’año: cumpleaños
S’alticamaban: se preocupaban
Acucutata: asomada
Finestra: ventana
Espelunga: cueva
Esqué: buscó
Cubilar: refugio
Abenté: tiré
Cosina: prima
Bai: de acuerdo
Tastar: probar

12/2/13

FALORDIETASA BUENA MULLER (II)
-Quiero fablar con a siñora d’a casa.

A criada se’n fue ta dentro á escar á la siñora, e li dizié qu’en a puerta bi eba una probe que quereba parlar con era. A siñora baxé e li dizié la muller:
-He beyito en a carrera á un siñor que me fablé e me dizié que busté me darba un triballo en a casa.
-E qui yera ixe siñor? –pregunté estraniata la siñora.

Allora, la muller prenzipié á fablar muito nierbuda e sin saper ta do gollar, e en una istas, ité una gollada dentro d’a casa e bide un retrato d’o siñor que la eba nimbiato-ie, e dizié;
-Ixe siñor que ye en o retrato ye o que me ha nimbiato t’astí.
 
E la siñora dizié:
-Ixe ye lo retrato d’o mio fillo, que murié fa muitas añadas.
-Pos ixe ye o que me ha nimbiato t’astí. –respulié a muller sin dandalear.
-E cómo ye que lo se trobé busté?
-Pos ye que o mio mariu e yo semos muito probes, e n’emos tres fillos á los que dar-lis de chentar. E como agora ye dolento lo mio mariu no puede triballar, asinas que salí de casa ta demandar diners, e como sólo conseguí zincuanta zentimos, li dié os diners á un choben zarrioso. Lugo me’n tornaba ta casa cuan bide á lo suyo fillo. Á er li rezenté lo mesmo que á busté e m’escribié ista adreza ta que biniese á demandar-li triballo.

Allora la siñora li dizié á la muller qu’entrase, e li dié triballo, e tamién bellacosa de chenta ta los suyos fillos.
E á los güeito diyas, a siñora abié un suenio en do aparixié o suyo fillo dizindo-li;
-Mai, ya puede busté dormir tranquila, he aduyato a una buena muller e lo mio espritu ye en paz.

Á escar: a buscar
Gollar: mirar
Nimbiato-ie: enviado allí
Sin dandalear: sin dudar
Bellacosa: algo
Chenta: comida
Mai: madre, mamá

6/2/13

FALORDIETASA BUENA MULLER
Yerase que se yera un pai e una mai, os dos yeran muito probes e n’eban tres fillos chicotons. Pero ye que, antimás d’estar probes, o pai se metié dolento un diya e abié que dixar de triballar. Asinas que solo quedaba la mai ta escar a chenta ta la suya familia. Como no en trobaba de triballo, á la fin se dezidié á demandar limosna.
Dimpués d’estar tota la tardi, solo recullié zincuanta zentimos. Con ixos zentimos quereba mercar carne ta fer un cueto, pero yeran tan pocos diners que no podeba fer cosa, asinas que dezidié dar-li os zentimos á un ombre choben zarrioso. Pensé a probe mai qu’era, con ixos diners, no poderba dar de chentar á tota la suya familia, e que á lo millor á er si le poderban aduyar ixos zentimos.
Se’n fue allora ta casa suya, e no dixaba de pensar en o suyo mariu e en los suyos fillos que l’aguardaban. E por o camín se’n trobé un siñor muito pincho con trache antico que li pregunté;
-Ta do be busté, siñora?
-Ta casa mía. O mio mariu ye muito dolento e semos muito probes, e n’emos tres fillos. Lebo tot o diya demandando en a carrera ta poder mercar-ne de chenta, pero no he puesto conseguir que zincuanta zentimos.

Allora, aquer siñor escribié en una fuella un nombre e li dizié á la muller:
-Baiga busté á ista adreza e li dize á la siñora que i-bibe que li de á busté triballo en a casa.

A muller no lo se pensé dos begatas e se’n fue ta l’adreza que li eba dato aquer siñor. Plegué ta la casa, truqué en a puerta e surtié una muller.
-Qué quiere busté?
Continará …

Muller: mujer
Pai: papá
Mai: mamá
Fillos: hijos
Escar: buscar
Demandar: pedir
Un cueto: un cocido
Zarrioso: andrajoso
Allora: entonces
Pincho: elegante
Antico: antiguo
Adreza: dirección