30/6/16

FALORDIETAS

O MIXINO NEGRO
Dos mixinos, sólo que dos mixinos n’eba la mixina de Chulia, e ya li eban demandato una uzena. E ye que os mixinos yeran negros de raso, e ya se sape, que bi ha muitas presonas que piensan que os mixinos d’ixa color trayen buena suerte á los amos d’as casas en do biben.
Chulia no deseyaba desprender-se d’os mixinez, pero lo suyo mariu ya li eba dito que no’n quereba más mixinos en ixa casa, e que cuan fesen os dos meses eban que marchar d’a casa.
Muito tiempo estié pensando do calar-los. O bezino de baxo tresbatiba muitos mixinos, e muita chen pensaba que los se minchaba. O botiguero d’enfrente los dixaba salir á la carrera e li’n furtaban. A biella d’alto no lis daba de minchar e yeran asabelo de arguellatos. O mosen n’eba un can qu’encorreba á los mixinos, e asinas, d’un ta otri, d’a uzena que li demandoron li quedoron dos posibles amos ta los mixinos. Pero ni aún asinas dixé de pensar.
Moro, lo más poliu e más grau d’os dos mixinez, ta Luzía, a bezina d’o terzero d’a cucha, que n’eba una filla muito chuiziosa á penar d’as poquetas añadas que n’eba. E Nuei, por estar d’un negro fosco como nuei sin de luna, iba á ser ta Bastián, os cualos fillos yeran una mica bagüesos.
Á los dos mixinez lis caloron collars royos e cascabillos, e Marieta, a filla de Luzía e los dos fillos de Bastián ya pensoron que iban á estar goyosos ta cutio.
E pronto toz estioron goyosos, ya que Luzía gané un premio en a lotería, e á Bastián li dioron un triballo do li bosaban muitos diners.
-O mixino negro! –chilaban os mesaches.

E los fillos de Bastián, á penar d’ixo, maltrataban á Nuei, que cuan podeba lis fincaba las unglas u lis pretaba bel mueso, pero como yera tan chicotón no lis feba mal.
Por contra, Moro se pasaba os diyas en l’alda d’a mesacha e las nueis en un leito tobo que li fize Marieta. O mixino yera asabelo de goyoso, tanto que, si supiese parlar li aberba dito á Chulia que yera la millor casa posible ta er.
Continará …

Demandato: pedido
De raso: completamente
Tresbatiba: perdía
Botiguero: tendero
Arguellatos: flacos
Carrera: calle
Furtaban: robaban
Cucha: izquierda
Bagüesos: traviesos
Ta cutio: para siempre
Bel mueso: algún mordisco
L’alda: el regazo
Tobo: suave2/6/16

FALORDIETAS

O CABALLERO DE L’AUCA (II)
Pero no fue asinas, porque ascape, e no más chocoron as espatas, o caballero de l’auca li fotié con tanta fuerza, que Lorién cayé por tierra.
Lena fue proclamata prinzipa, e los caballers propusioron que se casasen. Pero como iba á casar-se a prinzipa con un caballero que no quereba dar o suyo nombre? E lo caballero diziba que no iba á dizir o suyo nombre, qu’eba feito una promesa, e que si lo diziba se’n irba.
-Si Lena quiere ser á mía muller, abrá qu’estar sin que sepa lo mío nombre, e si no me’n iré. So un buen ombre, e con isto ye prou.

E á la fin se fize o bodorrio, pero con istas parolas ditas por o caballero;
-Que no te se ocurra preguntar-me qui so, porque te dixaré en ixe inte.

Lena azeuté, e bibié goyosa. Pero Lorién, que no eba xublidato la redota, se dedicaba á amolar a la suya muller, mesmo con tochazos. Asinas que, cansata de que l’atochasen, e culpando á Lena por tot, se’n fue á bier-la ta fer-la carrañar con o caballero.
-Para cuenta –li dizié á muller. Me han dito que o caballero ye un galbán sin de familia ni casa, que dormiba en a carrera e que demandaba diners ta poder minchar.

Lena s’alticamé muito, tanto, que ixa mesma nuei li dizié;
-Has que dizir-me de do yes, e cómo te clamas, si no m’encarrañaré con tú.

Pero qui s’encarrañé fue o caballero, que li dizié:
-Por a boca muere o pex, e por a tuya boca bes á perder-me. Te bo á dizir qui so, pero me’n iré e te dixaré. Me clamo Chaime, e so d’una tierra luen d’ast
í. Un diya, una boz desconoxita me fize pillar as armas e meter-me en una barca ta poder esfender-te. Ixa auca, que ye lo mío chirmán por parti d’o mío pai, me lebé enta tú. E ixo ye lo que sé d’a mía bida.

Allora amanixié l’auca con a barca, Lena se desmayé e se arrepintié, pero Chaime desaparixié entre a boira.

Xublidato: olvidado
Amolar: fastidiar
Galbán: vago
S’alticamé: se preocupó
Pex: pez
Chirmán: hermano
Allora: entonces

Boira: niebla

17/5/16

FALORDIETAS

O CABALLERO DE L’AUCA
Bi eba una begata una prinzipa clamata Lena, á la que li eban furtato los suyos dreitos sobre as tierras d’os suyos debampasatos. O culpable yera un cosino clamato Lorién, que como n’eba mal chenio garra chen li discutié cuan dizié que Lena no yera capable de gobernar.
Se diziba d’er que podeba matar un toro d’una patada en a fonsera, e que ferrando un caballo, una begata, li ranqué una pata, en fin, que yera muito furo e con muita fuerza.
Lena, muito trista, demandé aduya ta protexer os suyos dreitos, pero garra chen li quise aduyar porque n’eban medrana de Lorién. Asinas que demandé aduya á los espritus d’a selba, e á l’inte, amanixié una auca por o ríu qu’estiraba d’una barca en á cuala iba un caballero blanco. A sorpresa fue asabelo de gran, porque no toz os diyas se beyeban aucas estirando d’una barca. Toz aguardoron en o beral á que i plegase o caballero. Desembarqué o desconoxito, e chirando-se li dizié á l’auca:
-Muitas grazias por trayer-me sin bosar ni un euro.

E dimpués dizié que beniba á esfender á la prinzipa contra Lorién, e que si gosaba luitar contra er li darba bellacosa que contar durante muito tiempo, isto ye, que pensaba tallar-lo como á una carrota.
O chigantón Lorién pillé una mica de medrana cuan bide á lo caballero de l’auca tan serio e tan furo, pero á penar d’ixo, salié con una espata en a man ta trobar-se con o caballero.
-Agora mesmo te’n tornarás á la tuya barca, ya que me parixe que no yes capable de sacar á espata e luitar con yo.
-Para cuenta, ye asabelo d’esmolata, e talla tanto que me rasuro con era toz os diyas, e que talla un pelo en l’aire, pero antimas ye embroxata.

En sentir ixas parolas sobre la suya espata, á Lorién li se metié o pelello de pirina. E sindembargo pillé á suya espata e se dispuse á luitar.
Continará …

Auca: oca
Debampasatos: antepasados
Cosino: primo
Garra chen: nadie
Fonsera: tripa
Medrana: miedo
O beral: la orilla
Bosar: pagar
Gosaba: se atrevía
Carrota: zanahoria
Esmolata: afilada
Pirina: gallina6/5/16

FALORDIETAS

A CRUZ D’O DIAPLE (III)
As glarimas de dolor por os muertos, a desesperazión d’os pais e d’as familias plegoron dica os uitos d’os reis, e ístos nimbioron una gran fuerza ta rematar de raso con tanta maldá.
Ixas fuerzas pilloron á los furtaires, mesmo á lo suyo chefe, e, una begata chuzgatos, fuoron aforcatos, menos o chefe que fuyié.
Aforcatos ixos furtaires, se pensé que la tranquilidá i plegarba, pero ixo sólo pasé mientres o chefe estié engarcholato, ya qu’en fuyir o chefe, tornoron as luzetas á las finestras, se sintioron as rudios e se cremoron campos e bordas.
Allora se organizé atra colla ta pillar á los furtaires e lo suyo chefe. Asinas que, una nuei, cuan yeran toz os furtaires en o castiello, dentroron en o castiello e los pilloron á toz, mesmo á lo chefe.
Engarcholoron á toz, mesmo á lo chefe, que lebaba una armadura de fierro, e lo plenoron de cadenas e ligoron á una aniella.
Cuan iban á chuzgar á lo chefe, dentroron á pillar-lo, pero l’armadura se desfize e no bi’n eba cosa dentro, sólo s’ascuité una gran risotada
.
Se pilloron as piezas de l’armadura, e lo chuez las fize alzar, pero en que salioron por a puerta, l’armadura se torné á montar e se’n fue corriendo.
Tornoron os fuegos e las muertes dica que pilloron atra begata á lo chefe. Allora, un biello chuez, prexinando que yera lo diaple, propuse que itasen l’armadura en una gran chera ta fundir-la, e con o fierro que saliese, se fese una cruz.
Asinas se fize, e dentre as flamas d’a chera surtiban risas batuecas que daban asabelo de medrana.
A cruz de fierro se calé chunto á las enruenas d’o castiello, e la tasca de arredol enxamás torné á crexer.

Glarimas: lágrimas
Uitos: oidos
De raso: completamente
Engarcholato: encarcelado
Colla: grupo
Begata: vez
Prexinando: imaginando
Chera: hoguera
Batuecas: vacías
Enruenas: ruinas

Tasca: hierba

16/4/16

FALORDIETAS

A CRUZ D’O DIAPLE (II)
-Pero que ye lo que han ascuitato? –lis preguntaban as chens.
-Pos isto; á las doze d’a nuei mos acucutemos chunto á la puerta d’o castiello, e se prenzipioron á sentir rudios de cadenas, chilos e risas, a carne de pirina e los pelos como escarpias se mos metié!
-Sez uns cobardes! –dizié o chuez.

E fablando con l’alguazil e una bentena de mesaches con astrals se’n fuoron enta lo castiello. Pero cuanto más s’alexaban d’o lucar más medrana n’eban e más amonico andaban. En plegar enta la puerta d’o castiello ascuitoron risas, chilos e rudios de beires e de cullaras e forquetas chocando contra os platos, como si dentro se zilebrase una lifara. E la boz d’o capitán d’a colla que diziba:
-Salú compañers, á la salú de Satanás!
 
Toz tremoloron por as parolas, pos n’eban muita medrana de patetas, e pensaban que i yera dentro d’o castiello.
-Anque siga o mesmo diaple, lo engarcholaré! –chilé o chuez.

E mientres diziba ixo, a puerta se ubrié sola sin fer rudio. O chuez dentré con bels mesaches dezaga. Esqué una por una totas as cambras, e no en trobé que siñals d’una lifara, e denzima d’una mesa uns beires con un charapote que uloraba á zufre.
O chuez baxé ta lo cobaxo d’o castiello, do se’n trobé a fuesa d’o biello amo d’o castiello. Con o tocho que lebaba toqué a fuesa e dizié;
-En nombre de dios e d’a chustizia t’emplazo á que te presentes debán de yo ta chuzgar-te e castigar-te como cal!

Dende a fuesa s’ascuité una risotada que fize tremolar á toz menos á lo chuez, que chilé;
-Te prometo que bosarás por tot o mal qu’n fas, anque me prexino qu’en lo infierno ya i serás penando.

E dito isto, se’n fue con toz os mesaches que lo acompañaban. Sindembargo, os furtos, fuegos e muertes continaron …
Continará …

Acucutemos: asomamos
Chilos: gritos
Pirina: gallina
Astrals: hachas
Beires: vasos
Forquetas: tenedores
Lifara: banquete
Patetas: diablo
Engarcholaré: encarcelaré
Charapote: brebaje
Fuesa: tumba
Como cal: como es necesario
Bosarás: pagarás
17/3/16

FALORDIETAS

A CRUZ D’O DIAPLE
En un lucar bi’n eba un siñor que yera o terror de totas aqueras tierras; yera tan malo que dica lo diaple li n’eba d'embidia. Yera tan malo, que lo rei abié que clamar-lo e forachitar-lo d’o reino.
Mietres er bibié en ixa redolada, se sentiba de contino lo cuerno de caza, os caballos d’aquer ombre d’os suyos amigos estricallaban sementers, mataban ganaus e feriban chobens e biellos. Li pretaban fuego á las bordas, e tal yera la medrana d’aqueras chens, que tasamén soniaba o cuerno de caza en a puerta d’o castiello se meteban á tremolar, e tancaban puertas e finestras.
Cuan se’n fue desterrato, a comarca se quedé tranquila e recuperé a bida que antis n’eba. Os campos fruitificaban e toz yeran goyosos. Pasoron as añadas, e lo castiello prenzipié á esboldregar-se.
Ya garra chen s’alcordaba d’aquer siñor, cuan amanixié  una colla de furtaires, tan imbisibles que no los
trobaban. E ya se diziba entre as chens que yeran pantasmas nimbiatos por l’antico siñor d’o castiello. Isto tamién yera porque o capitán d’a colla lebaba l’armadura d’o biello siñor desterrato.
Tornoron á enchegar-sen por a nuei as luzes, á sentir-sen cantas, á furtar en as casas, á cremar-sen os campos, ….
Totas as nueis s’enchegaba en una d’as más altas torres d’o castiello una luz roya que parixeba un güello gran, á cuala luz esnabesaba a selba, iluminando-lo de tal traza que parixeba un inzendio.
Bels baliens d’os lucars d’a redolada qu’eban gosato amanar-sen ascuitoron rudios tan estranios que se’n tornaban muertos de medrana ta los suyos lucars.
Continará …

Diaple: diablo
Lucar: pueblo
Forachitar-lo: expulsarlo
Estricallaban: destrozaban
Medrana: miedo
Tremolar: temblar
Esboldregar-se: derruirse
Colla: grupo
Enchegar-sen: encenderse
Güello: ojo
Esnabesaba: atravesaba
Bels: algunos
Eban gosato: se habían atrevido


1/3/16

FALORDIETAS

L’OGRO (III)
-Ehh!, qué quiers tú mixina?

E la mixina maulaba lastimera, fendo un poder por meter-se baxo as ruedas.
-Pero qué quiers?, ors, u t’esclafará una rueda.

E como qui fa una obra de caridá, li dié un tochazo, tan fuerte que la dixé en un rincón chemecando de dolor.
Buena ora ta triballar, no podeba güellar sin quedar-se esluzernato, a tierra cremaba, como si estase rodiato de flamas, a mengla e lo garganchón yeran xutos, e las moscas, locas de calor, esbolastriaban por os morros d’o carretero u se pegaban en o naso d’os animals escando asuya frescura.
L’ogro yera cada begata más encarrañato cuan baxaba por a cuesta, e mientres morgoniaba parolas fieras, atochaba á los animals e caminaban con a capeza cacha. Ixe sol yera un furno, e antimás enemigo d’os probes. En ibierno muito amagar-se, ta que l’obrero escotole de fredo e n’aiga las mans chelatas. E agora, en estibo, fuego e más fuego, que parixen pollastres rustindo-sen.
Cuan i plegué enta lo deposito de mercanzías, s’aturé un inte. Se tiré o chapero, se ixuqué a sudor con as mans, e dende una brempa gollé o camín feito. E pensaba medranoso en cuan li pertocase tornar, de cara t’alto, con o sol en o cobalto d’o ziel. No yera guaire gran a distanzia dende astí dica casa suya, pero se yera pensando en si puyar a cuesta o no con ixa calor.
E pensando en ixo, debanté o tape d’una capacha escando unas cuerdas. Pero á suya man trepuzé con unas cosas sedosas que se mobeban e que li arañaban. Os rezios didos fizon presa, e surtié á la luz un cachurret blanquiñoso.
A mai mixina, por a calor, amagaba á los suyos fillos en una capacha, e lo carretero s’encarrañé asabelo, e pillando los zinco mixinez con as suyas mans los abenté ta tierra, e los iba á esclafar. Saqué un moquero e los calé dentro, ligando as cuatro puntas como si d’un chiquet dinzuelo se tratase.
Dixé o carro e ité á correr costera t’alto con a capeza cacha, sin dandaliar iba á esclafar-los con bel zaborro. S’endrezé ta casa, e i yera a mai d’os mixinez blincando de goyo.
-Tiene mixina fura, os tuyos fillos. Porque yes un animal, que si no …

E l’ogro, sin tartir más, se’n fue á escar o suyo carro baxo un sol de chustizia. Pero anque a calor yera como si estase en lo infierno, parixeba que por dentro yera fresco e goyoso.

Esclafará: chafará
Güellar: mirar
Mengla: lengua
Escando: buscando
Estibo: verano
Chapero: sombrero
Brempa: sombra
Moquero: sombrero
Dandaliar: dudar
Sin tartir: sin hablar