22/5/19

FALORDIETAS


BELIÁN O MALMANDATO (II)
-Buff, chusto agora se mete á plever!!!

Dimpués d’un ratet i plegué á lo ríu. E s’encarrañé asabelo, pos baxaba muita augua e prou fura.

-I so chipiato, e antimás he que calar as garras en ixa augua chelata!!

Como no n’eba atra qu’esnavesar o ríu e ya yera farto d’augua, ni se tiré os borzeguins. L’augua li plegaba dica os chenullos, e s’eba que agafar á las brancas e bolos que veyeba.
Cuan levaba la mitá d’o ríu pasato, un gran paxaro niero baxé dende o ziel, lo pillé por a chambra e lo se levé por os aires.
-Socorro, aduya!

Una muller que i pasaba l’ascuité, ité una gollada t’alto e vide á Belián penchato d’as unglas d’un au chigán. Parixeba un moñaco de trapo …
A muller prenzipié á chilar:
-Eh, tú, paxaro furtaire!, dixalo estar!

O paxaro se xorronté en sentir chilar á la muller, e sin parar cuenta solté á lo mesache.
Belián prenzipié á baxar ascape, e durante uns segundos pensé que la suya vida plegaba á la fin. Pero no s’esclafé  en tierra u sobre as peñas, por suarte lo fize sobre unas chargas, lo más tobo que i’n eba. E por ixo no se maté e sólo rematé pleno de punchazos e trenques por tot o cuerpo.
A muller, que lo eba veyito tot, fue á demandar aduya. E á penar d’a tronada, ascape
s’amanoron-ie bels vezins d’o lucar que lo sacoron d’o barzal e lo se levoron á casa en brazos.
Belián i yera endolorito, a suya mai lo ixuqué con una toballa, lo chité en o leito, desinfesté as feritas e li paré un caldo bien calién. Dimpués dixé que durmiese unas oras ta que se recuperase.
Cuan Belián se disperté, vide á la suya mai posata en o suyo leito, afalagando-lo con a man.
-Mai, muitas grazias por estar tan buena con yo. Yo, sin dembargo, siempre un galbán. No merexes o mío comportamiento. Dende agora seré un buen mesache e t’aduyaré en tot.

A suya mail i dié un beso en a fren, Belián eba aprendito a lizión
.

Chipiato: harto de agua
Borzeguins: botas
Chenullos: rodillas
Chambra: camisa
Penchato: colgado
Au: ave
Furtaire: ladrón
S’esclafé: se chafó
Chargas: zarzas
Tobo: suave
Trenques: golpes
Barzal: zarzal
Feritas: heridas


5/5/19

FALORDIETAS


BELIÁN O MALMANDATO
Se diz que fa muitismas añadas, en un lucarón, i viviba una parella que n’eba zinco fillos, dos mesachas e tres mesaches.
A mai e las fillas triballaban escoscando por as casas d’a chen rica. Asinas que la suya vida pasaba entre trapicallos e lexiba; mientres, o pai e los mesaches picaban arbols que lugo vendeban á los fusters d’a redolada.
Tota la familia triballaba muito ta levar-ne de diners á casa, bueno, toz menos lo chicotón Belián que yera asabelo de galbán. No quereba estudiar, e feba muito qu’en la escuela no lo veyeba lo mayestro. Tampó no aduyaba á picar fusta porque li parixeba cansato. Con as suyas catorze añadas no feba pon de pon.
E lo pior de tot yera que cuan lo ninviaban á fer cualsiquier cosa, s’encarrañaba e se meteba á morgoniar como un nirno chicotón. Os suyos pais chemecaban d’o suyo comportamiento e no sapeban qué fer con er.
Un diya d’estivo, unas boiras nieras como nuei sin de luna aparexioron en o ziel. I plegaba una gran tronada, e la mai pensé que poderba pasar bellacosa mala. Asinas que li dizié á lo suyo fillo chicotón;
-Belián, a tronada ve á esclatar ascape, e ya sapes que se’n puede ir a luz. Ves-te-ne á la botiga e merca unas velas e una caxa de mistos por si fan falta.

Belián respulié de muitas malas trazas;
-No’n quiero ir!
-No sigas galbañoso, agora no pleve, podrás esnavesar o ríu, si pleve muito no lo podrás fer.
-Menudo fastio, no m’agana!
-Belián,
ya prou de morgonear, ves-te-ne ya!

Belián se devanté carrañando, e cuan saleba por a puerta prenzipié á plever.
-Chusto agora prenzipia á plever, que orache más malo!!!
Continará …

Escoscando: limpiando
Lexiba: lejía
Fusters: carpinteros
Galbán: perezoso
Fusta: madera
Pon de pon: nada de nada
Boiras: nubes
Esclatar: estallar
Botiga: tienda
Mistos: cerillas
Orache: tiempo atmosférico

1/5/19

FALORDIETAS


OS DIOSES D’A LUZ
Fa zientos d’añadas, en o sur de Chile, i viviban os indichenas conoxitos como mapuches. Os miembros d’istas tribus s’acubillaban en espelungas, no conoxeban o fuego e sobreviviban con lo que a Naturaleza lis ofrexeba.
Toz os diyas saleban de cazata ta poder minchar e reculliban toz os fruitos e lulos que podeban. Si quereban fer totas ixas fayenas, n’eban que devantar-sen bien de maitins t’aprofeitar a luz d’o diya, pos n’eban muita medrana d’a nuei, d’o fosco.
Enxamás  saleban d’as espelungas cuan se’n iba lo sol.
Una nuei, un ombre mapuche, se posé á veyer a luna en la dentrata d’a espelunga. A suya familia dormiba dentro, e de bote e boleyo, vide una gran estrela de luenga coda qu’esnavesaba lo ziel. Fue tan gran a luz que se quedé esluzernato.
L’ombre se xorronté muitismo porque no sapeba qué yera ixo. Ascape, e tremolando como una fuella, entré en a espelunga e se metié en lo más fundo.
Se quedé dispierto dica lo lusco e, anque quereba contar á toz lo qu’eba veyito, dezidié quedar-se sin tartir ta que no se xorrontasen os demás.
Ixe maitín, con o sol, a suya muller e la suya filla se’n fuoron á escar de minchar. Chunto con atras mullers e nirnos d’a redolada, se’n puyoron á la montaña, e durante oras estioron replegando de minchar ta pasar l’ivierno que s’amanaba poquet á poquet.
Tanto triballaban que la nuei  los pillé en a montaña. Replegoron as capachas ascape, pero no lis dié tiempo á baxar d’era. Yera imposible continar sin de luz. Por sua
rte, descubrieron una soba e s’acubilloron en era.
Allora fue cuan vidon, en meyo d’a fosca nuei, una gran estrela de luenga e brilán coda, a mesma qu’eba veyito l’ombre. En o suyo camín por o ziel, una plevia brilán prenzipié á cayer-ne. Pero no yera d’augua, sino de zaborros que, cuan chocaban con as peñas, feban purnas.
E una d’ixas purnas li preté fuego á un árbol xuto, iluminando tot arredol d’er. Cuan dixoron de cayer as piedras d’o ziel, as mullers s’amanoron á l’arbol en flamas chunto con os nirnos acarrazatos a las suyas garras, e descubrieron que podeban ver-sen, e que ixas flamas lis daba calor.
 Os ombres s’amanoron tamién, e se posoron chunto á las suyas familias arredol d’a chera. I yeran toz goyosos, e cantoron e danzoron.
E plegué o lusco, e cadagún torné á la suya casa. Un d’os ombres pillé una branca  e l’amané á las flamas. E paré cuenta, con os güellos ubiertos batalers, que las flamas pasaban á la branca. Toz fizon lo mesmo, e tornoron tot o camín con as luzes d’as brancas.
E asinas fue como descubrieron o fuego, e á saper cómo fer-lo, pos eban parato cuenta que chocando unas piedras espezials con atras, surtiban purnas.
Ya no abioron más medrana d’a nuei, e prenzipioron á minchar a carne en o calibo d’as cheras.

S’acubillaban: se refugiaban
Espelungas: cuevas
Lulos: bayas
Qu’esnavesaba: que atravesaba
Tremolando: temblando
Lusco: amanecer
Capachas: cestas
Purnas: chispas
Xuto: seco
Soba: balma, covacho
Chera: hoguera
Branca: rama
Calibo: brasas


8/4/19

FALORDIETAS


A LIENDA D’O  CARNAROL (II)
-Ascuita-me con ficazio; te’n ves á la selva e escas una planta que fa una flors amariellas clamatas carnarols. Trigas una d’ixas flors, la tallas e cuentas os petalos; seguntes os petalos que cuentes, será o lumero de diyas que vivirá o tuyo fillo, u siga, sabrás si se curará u no.

A mai, trencata por a dolor, ité á correr ta escar a planta que o viello li eba dito. Ascape la trové en una calvera d’a selva. Ranqué una d’as flors e vide que sólo n’eba que cuatre petalos.
-Oh, no, no puede estar!, sólo ne ha que cuatre petalos. Ixo sinifica que solo vivirá  cuatre diyas más.

Cayé ta tierra con os güellos plenos de glarimas e chilé dica que li prenzipié á fer mal o garganchón. Ya esfogata, se calmé e se posé en un zaborro pensando en a soluzión. E sin parar cuenta prenzipié á esgarrar con muito ficazio os petalos d’o carnarol en finismos flocos dica que cadagún d’os petalos quedé trestallato en dezenas de partis.
Cuan rematé con os cuatre petalos, torné á la capanna e li amostré a flor. L’ombre, con muita pazenzia, se metié á contar os petalos, pero yeran tantos que li resulté imposible. Sospiré e l’ité una güellada á la muller con una riseta en os morros.
-N’he de buenas notizias. Ista flor ne ha dezenas e dezenas de petalos, e ixo quiere dizir que lo tuyo fillo vivirá muitismas añadas. Tamién que abrá muitos fillos e muitos nietos. Agora torna con er e confita.
-Muitas grazias siñor!, enxamás xublidaré lo que ha feito por yo e por a mía familia.

A muller, asabelo de goyosa, torné á casa e dentré en a cambra d’o suyo fillo. O chicotón ya yera posato en o leito, con una riseta en a cara e minchando.
Poquez diyas dimpués, a color d’os suyos caxos tornaba á estar royenca. Ya yera bien!
E diz a lienda que dende allora, os carnarols ya no ne han cuatre petalos, sino muitismos, tantos que no se pueden contar.

Ficazio: atención
Trigas: eliges
Trencata: rota
Calvera: claro
Garganchón: garganta
Esfogata: desahogada
Esgarrar: desgarrar
Flocos: flecos
Xublidaré: olvidaré
Caxos: mofletes24/5/18

FALORDIETAS


A LIENDA D’O CARNAROL
Fa muitas añadas, en un lucarón, viviba una parella con o suyo chiquet fillo. Os tres feban una familia goyosa dica que un diya o nirno se metié dolento. Toz os maitins se devantaba rusio por a calentura e con a cara blanquiñosa como luna d’ivierno. Pero garra medico sapeba l’orichen d’os suyos mals.
Os pais li dioron asabelo de charapotes, pero denguno no li feba efeuto, e lo nirno cada vegata se meteba más dolento. Á la fin, sin saper ya qué fer, dezidioron vesitar á lo viello de barbas blancas que viviba en a selva.
Seguntes se diziba por tota la redolada no bi’n eba ombre más saputo qu’er. Conoxeba totas as yerbas medizinals ta poder curar totas as malotías.
-Quiesto, emos que fer un poder!, tú i remanirás con o nirno, e yo demandaré aduya á lo viello.

Con os güellos plenos de glarimas rezias como chislas de plevia, a mai se calé un chambergo e se fiqué por entre os maticals. Caminé durante una ora dica que á la fin vide una capanna de fusta rodiata por un cletato. S’amané, truqué en a puerta e un ombre asabelo de corrucato con barba blanca dica la zentura, salié á ubrir a puerta.
-Qu’escas por astí, muller?
-Desincusas por amolar-li, pero menesto aduya.
-No t’alticames, noto angunia en os tuyos güellos. Dime qué te pasa pues.

A muller entré, e se posé en una cadiera. Con a coral atapita e los güellos inflatos por tanto plorar, li espliqué a enchaquia d’a suya vesita.
-Siñor, o mío fillo de dos añadas i ye asabelo de grau. Fa diyas que se metié dolento e no podemos baxar-li a calentura. Ha bebito charapotes de yerbas, e cosa. No mincha pon de pon e cada diya ye más feble. Si no trovamos que li pasa …
-Desincusas, no sé qué li puede pasar á lo suyo fillo, e no sé cómo poder curar-lo. Lo que si li puedo dizir ye ye cuántos diyas vivirá.
-Cómo dize?, e si son poquez? No sé si quiero saper-lo!
-Enxamás se sape lo que puede pasar …

O viello li dié una asperanza fablando d’ista traza:
Continará …

Carnarol: diente de león
Dolento: enfermo
Selva: bosque
Charapotes: brebajes
Saputo: sabio
Remanirás: permanecerás
Glarimas: lágrimas
Chislas: gotas
Maticals: arbustos
Capanna: cabaña
Corrucato: arrugado
A coral: el corazón
Atapita: encogido
Pon de pon: nada de nada


26/2/18

FALORDIETAS


AQUER VIELLO, VIELLO VIN (II)
E plegué l’agüerro, e una tardi d’airera una carta de palazio li anunziaba que lo prenzipe d’o reino iba á vesitar-lo. Se metié muito goyoso, e tamién niervudo. Tot eba qu’estar perfeuto!
Asinas que clamé á los criados ta dizir-lis;
-O prenzipe chentará astí maitín. Tanto la casa como los chardins han qu’estar escoscatos. A mesa ha qu’estar perfeuta, o millor mantel, os platos de porzelana e las copas de beire bueno.
A chenta ha d’estar sobrebuena. Os pexes, los más frescos, a carne más tierna e los postres más dulzes e ricos que puedan fer os guisanders.

Os criados se’n fuoron ascape ta organizar-lo tot. Er, tanimientres, se quedé pensando en qué fer con a botella de vin.
-“Será maitín o diya d’ubrir a botella?, ye un prenzipe!, qué puedo fer …?”

O dandalo li feba minchar-se as unglas …
-“Pos no, no la ubriré, no ye un rei, sólo ye que un choven prenzipe que lo se trusquirá en poquez gotez sin tastar-lo como cal, como si estase un vin cualsiquiera.”

E plegué o prenzipe, e chenté en a casa, e bebié vin, pero no tasté a botella de vin espezial porque lo viello no la ubrié.
E asinas pasoron as añadas, dica que l’ombre se fize muito viello e se murié, e murié sin ubrir ni tastar a botella de vin antica.
A notizia d’a suya muerte s’estendillé ascape  por tota la redolada. Totas as chens quereban dar-li lo zaguero adiós. O minchador d’a casa i yera pleno á rebutir, dezenas de presonas s’achuntoron, os criados sacoron tot lo que n’eban de minchar en a casa, e tamién o vin d’a bodega, totas as botellas, dica la d’o vin viello que alzaba l’ombre dende fa más de cuaranta añadas.
Asinas pasan muitas cosas en ista vida, que se dixan pasar aguardando intes millors ta que á la fin se queden sin fer-ne.

Agüerro: otoño
Escoscatos: limpios
Beire: vidrio
Guisanders: cocineros
O dandalo: la duda
Como cal: como es necesario
Alzaba: guardaba


5/2/18

FALORDIETAS

AQUER VIELLO, VIELLO VIN
Se diz que fa muitas, muitas añadas, viviba un ombre muito rico e poderoso con una vida plena de privilechios. Viviba en un casaluzio rodiato de politos chardins, vestiba ricos traches e minchaba cosas que pocas presonas podeban fer-lo.
Cuan pensaba en tot ixo, s’emplenaba de goyo.
-N’he tot lo que un ombre de zincuanta añadas puede deseyar; una gran casa e muitos diners ta poder gastar-ne.

Pero de lo que yera más argüelloso yera d’a suya viella bodega feita en os baxos d’a casa. Rodiatas-ie por as brempas i remaniban dezenas de botellas de vin que ta er yera lo suyo tresoro.
E d’entre totas bi’n eba una asabelo d’espezial por estar la más antica. No dixaba que garra chen s’amanase e de cabo cuan baxaba á vier-la. Li feba morisquetas, la güellaba e pensaba siempre lo mesmo;
-Ista botella ye plena d’o millor vin d’o planeta, e sólo la escorcharé cuan vienga bella presona reyalmén importante. No vo á fer-lo con cualsiquiera, no con chen que no lo merexe, que no sepan tastar-lo.

E un diya pasé por a suya casa un ombre de negozios con una gran reputazión en a ziudat. Mientres charraba con er en a cambra gran, pensé en baxar á la bodega e compartir a suya botella de vin. Pero ascape li se’n fue d’a capeza;
-“No, no, será millor que no! No ye tan importante como ta convidar-li á beber o mío vin. Li daré augua e prou!”

Un par de meses más tardi i plegué o presidén d’o suyo país, e li convidé á chentar. E cuan yeran prenzipiando á minchar, pensé en puyar á botella e beber-la con o presidén, pero á la fin no lo fize. Pensé que a suya ropa yera fiera e antica, e que una presona con tan mal gusto por a ropa no saperba tastar bien o suyo vin.
E asinas dixé pasar atra oportunidat de tastar o suyo buen vin en buena compañía.
Continará …

Brempas: sombras
S’amanase: se acercase
I remaniban: allí permanecían
Morisquetas: caricias
Tastar-lo: probarlo
Cambra: habitación

Fiera: fea