20/12/11

FALORDIETAS

OLARIA (VI)
Os biachers cortinón o suyo camín. As montañas e las altas tucas quedaban dezaga. De bote e boleyo, tot se quedé zaboyato por un preto fumo negro, e solo lo brilo d’as codas d’oro alumbraban o camín. D’o fumo negro surtié un mesache bien bestito. Olaria se baxé d’o caballo e s’endrezé enta er;
-O camín ye mui luengo, de seguro que yes eszerrenata. Por fabor, entra en casa mia ta descansar. (o mesache yera la broxa metamorfoseata).
-A berdá ye que si so eszerrenata de tanto caminar. Amuéstrame lo camín a tu casa.

O choben marchaba debán, e prenzipiaba a ubrir una boca plena de catirons cuan Olaria tiré la suya espata e li tallé la capeza. En ixe inte blincón purnas d’o garganchón e tot s’emplené de boiras foscas.
Cuan as boiras espazón, amanixié en meyo d’o camín a broxa con a capeza separata d’o cuerpo. Olaria fiqué la capeza tallata en a suya alforcha.

-Por do bibe ista broxa no puede pasar dengún animal. Agora no se sape que la broxa ye muerta, asinas que la garza no pasará por aquí. Podremos descansar tres u cuatro diyas –dizié lo caballo.

Asinas que Olaria descansé, e dimpués de pillar as riquezas d’a broxa, o cumo d’oro e los potrez continé lo camín dica lo castiello d’o rei. O rei se metié asabelo de goyoso, e organizé una gran lifara. Cuan ya yeran minchando i plegón os dos fillos d’o rei escamallatos e arguellatos.
O rei combidé a Olaria chunto a er, e ísta aprobeité ta rezentar-li la enchaquia d’a suya presenzia por ixas tierras. O rei, dimpués de ascuitar-lo li dizié:
-Ye berdá tot lo que dizes, yo di la orden de secuestrar a los pais d’ixe ninón e tot o bestiar. Yo quereba combidar-te ta que matases a ixa alica que furtaba los mios potrez, t’esqué pero no te’n trobé. Tamién nimbié a los seis fillos de yo ta que te trayesen, o borzeguín que ne has ye d’un d’ers. Quiero fer un pauto con tú, si matas a lo chigán, a l’onso negro e a la broxa que cusiraban os potrez, liberaré a la chen que n’he presa, a tot o bestiar e podrás casar-te con un d’os mios fillos.

A mesacha tiré tot lo que n’eba en a suya alforcha denzima d’a mesa, a capeza d’a broxa, os diens de l’onso e los güellos d’o chigán, e asinas o rei liberé a los suyos presos. Olaria se monté en o suyo caballo, e dimpués de rechazar a lo fillo d’o rei, se’n torné ta lo suyo lucar.
As tucas: las cimas
De bote e boleyo: de repente
Zaboyato: cubierto
Eszerrenata: muy cansada
Os catirons: los colmillos
As purnas: las chispas
O garganchón: la garganta
A lifara: el banquete
Escamallatos: muy cansados
Arguellatos: delgados
A enchaquia: el motivo
T’esqué: te busqué
Nimbié: envié
Tiré: sacó

15/12/11

FALORDIETAS

OLARIA (V)
En plegar a bel puesto, o caballo s’aturé e li dizié a la mesacha:
-Debán, un mica más luen, beyerás que flamas e fumo se’n puyan t’alto, ixe ye lo ríu de fuego. O puesto do tú quiers ir, ye chustamén astí. Agora tanca los güellos, e no los ubras dica que lo te diga. Si los ubres moriremos.

A mesacha obedezié, e de ixa traza os dos pasón por denzima d’as flamas, anque una mica sucarratos. Dimpués d’un ratet o caballo li dizié;
-Ubre los güellos.

I yeran en una isla en meyo d’o ríu. E bidon a güeito potrez con a coda d’oro, e uno, que sin a coda, yera bebendo augua d’un cumo feito d’ixe metal.
-En a cocoroza d’xa abetocha tan gran i ye lo niedo d’a garza que cusira los potrez. A garza se’n ye ita ta escar-ne de chenta, e tardará en tornar arredol de seis diyas. En ixe tiempo emos que fer o camín de tornada con os potrez. Móntate en a parti de dezaga de yo, e mete lo cumo d’oro debán de tú. Asinas os potrez mos seguirán. O camín ta salir ye mui luengo, e antimás bi ha tres achars periglosos. Primero mos trobaremos con un chigán, lugo con un onso negro e dimpués con una broxa. Sólo podremos pasar si los benzemos.

Dimpués d’un ratet plegón enta una montaña, e ísta se prenzipié mober porque no yera una montaña, yera lo chigán. Olaria dixé o cumo en tierra e los potrez se quedón arredol d’er. A mesacha pillé un mallo cubierto de catirons de lupo e se acapizé enta lo chigán aprobeitando a fuerza d’o caballo. D’un solo truco li trenqué lo tozuelo. Olaria li ranqué los güellos e los calé en a suya alforcha.
Continón o suyo camín, e cuan pasaban por una gran selba, ascuitón o ruchiu de l’onso. A choben se baxé d’o caballo, e con a espata en a man, aguardé a l’animal. Íste amanixié dezaga d’un abet, e cuan se metié a dos patas a luz d’o sol desaparixié. Olaria no se podeba amanar, pos as patas de l’onso yeran más luengas que la suya espata, asinas que, dimpués de pensar una miqueta, se dixé cayer ta zaga. L’onso s’acapizé sobre la mesacha, e Olaria finqué tiesa la espata con a punta t’alto. Cuan l’onso quise parar cuenta que se iba a fincar a espata ya yera masiau tardi, e Olaria chiré sobre lo suyo cuerpo antis que lo cuerpo de l’onso la esclafase.
Cuan l’animal morié, Olaria li ranqué os diens e los se alzé en l’alforcha.
Continará …
S’aturé: se paró
Debán: delante
Mica: poco
Bidon: vieron
Güeito: ocho
Cumo: abrevadero
A cocoraza: la copa
L’abetocha: el abedul
A garza: la urraca
A chenta: la comida
Os achars: los pasos
Os catirons: los colmillos
Se acapizé: se abalanzó
Esclafase: chafase

13/12/11

FALORDIETAS

OLARIA (IV)
-Ista nuei, a yegua negra librará. Ista ye la nobena begada que be a naxer un potret, e dica agora siempre desaparixe en ixa nuei. Güé irez busatros dos ta cusirar e que no li pase cosa.

Olaria ascuité tamién istas parolas, e dezidié beyer que pasaba.
Por a nuei, os dos fillos d’o rei, se posón amán d’a yegua, mientres que la mesacha se amagué dezaga un muntón de palla. No pasé muito tiempo dica que los dos chirmans se quedón dormitos, sólo Olaria se quedé con os güellos bien ubiertos, dica que antis d’o lusco, a yegua libre un potret con a coda roya. Chusto en ixe inte, una gran alica crapitera dentré por a finestra d’a cuadra e se lebé a lo potret.
Olaria, a penar d’estar xorrontata, se agafé a la coda d’o caballo e se quedé con era en a man, ya que ísta s’eba trestallato d’o cuerpo. A mesacha se quedé dormita con a coda alzata en o suyo peito.
De maitins, o rei clamé a los dos fillos, e lis pregunté si eban beyito bella cosa u no.
-A yegua no libré ni pasé cosa. –respulión os dos.

O rei yera pensando en ixo cuan dentré Olaria e fablé:
-Ixo no ye berdá, se quedón dormitos os dos. Yo me quedé fendo cusirando-la, e poco antis d’o lusco, a yegua libré un potret con a coda roya, pero baxé d’o ziel una alica crapitera e lo se lebé, e yo solo pude pillar a suya coda.
-E la coda roya, en do i ye? –pregunté lo rei.
-Aguarde un inte, ista ye la coda roya.

A mesacha tiré d’a coda que alzaba en o suyo peito e tota la cambra se iluminé. Os fillos d’o rei, abergoñatos, no sapeban que dizir.
-Pos agora, bustros tres –fablando a Olaria e los dos fillos –tos n’irez a escar ixa alica e lo potret. E si no lo en trobaz, no’n tornez! –chilé o rei.

Olaria pasé o ríu, li preté fuego a lo pelo d’a coda d’o suyo caballo e íste amanixié ascape debán d’os suyos güellos. Pillé las suyas armas e prenzipié o suyo camín.
Continará …
Librará: parirá
Güé: hoy
Cusirar: vigilar
Amán: cerca
O lusco: el amanecer
L’alica crapitera: el águila real
A finestra: la ventana
Se agafé: se agarró
Bella cosa: algo
Alzaba: guardaba
A cambra: la habitación
Abergoñatos: avergonzados
Escar: buscar

30/11/11

FALORDIETAS

OLARIA (III)
Ista begada, las aus s’encarrañón asabelo e prenzipión a sobater a la mesacha con as suyas alas. Pero Olaria s’adebanté e pillé a un auco d’una pata. As aus se’n fuon, pero en a suya man se’n trobé un borzeguín d’oro. Güellando fito fito se podeban beyer unas letras. Dimpués, a cazatire aguardé e aguardé que biniesen más aucos, pero pasón bels diyas e garra paxaro amanixié.
A mesacha se despidié d’o pastorzet e se’n torné ta casa suya. Se pillé de chentar e se’n fue a escar os pais d’o pastorzet.
Nuei yera rapedo como una alica e no tardé muitos diyas en plegar a una montaña con a tuca tan alta que yera siempre plena de boiras. Cuan i plegón, o caballo prenzipié a fablar;
-O puesto a lo que quiers plegar no ye luen d’aquí. Dimpués d’esnabesar a montaña beyerás un ríu. Chusto en o zentro d’íste bi’n ha una isleta, i bibe un rei mago. O borzeguín d’oro que portas ye d’a suya filla, e los pais d’o pastorzet son en as suyas mans. Los ne ha engarcholatos en as bodegas, a cuala puerta ye tancata con una clau. A clau se’n troba en a parti más funda d’o ríu. Os umanos no podez i plegar. En a costera d’aquera montaña bi’n ha un chigán que cusira bacas. Fue agafato en zereña luita por o rei, e agora ye lo suyo criado. Has qu’escar a ixe chigán, dar-li un buen zarpau de diners e cambear as tuyas ropas por las d’er. Lugo lo dixas en libertá e te quedas a cusirar o ganau. Agora tírame un pelo d’a mia coda, dixame totas as armas e suéltame. En iste inte ta cosa mos emplegarás. Cuan menestes a mia aduya préta-li fuego a lo pelo que has rancato d’a mia coda e yo aparixeré. Lo que pasaré dimpués lo sabrás cuan i sigas.

Olaria ranqué o pelo d’a coda, lo dixé en libertá e se’n fue a liberar a lo chigán. Li dié un buen zarpau de diners, se metié a suya ropa e se’n fue a paxentar o ganau.
De tardis lebé lo ganau a l’atro costato d’o ríu, pero no’n quereban esnabesar-lo, asinas que las pillé d’una en una e las lebé ligatas.
En ixe inte, una d’as fillas d’o rei, que yera en o beral, chilé;
-Pero qué fas?, por qué no chilas como toz os diyas: “Augua que te ubres camín, ubre camín!?”

Tasamén ascuité ixo, Olaria repitié as parolas, e bide que lo ríu dixaba un camín ubierto. Asinas estié la mesacha bellas semanas, dica que un diya, o rei clamé a los suyos dos fillos e lis dizié:
Continará …
Begada: vez
O borzeguín: la bota
Fito fito: fijamente
Aguardé: esperó
Garra paxaro: ningún pájaro
De chentar: comida
L’alica: el águila
A tuca: la cima
Esnabesar: atravesar
I bibe: allí vive
Engarcholatos: encarcelados
A clau: la llave
Cusira: cuida
Agafato: cogido
Zarpau: puñado
Menestes: necesites
Ligatas: atadas
Tasamén: escasamente
Bellas: algunas

23/11/11

FALORDIETAS

OLARIA (II)

Olaria se quedé un diya ta descansar chunto con os pastors. Dimpués de tot o diya, la mesacha eba cazato un sarrio, li tiré lo pelello, lo escosqué e lo calé en un espedo ta poder rustir-lo e minchar-lo ta zenar.

Por a nuei se’n tornón toz os pastors menos lo ninón. Toz lo aguardón pero lo ninón no regresaba. Olaria se’n fue a dormir, e cuan yera tancando los güellos i plegué lo ninón con as güellas.

-Por qué tornas tan tardi? –li pregunté la mesacha.

-Me fa mal a fonsera.

A l’atro diya, charrando e arreguíndo-se se’n fue a paxentar o ganau. Olaria, alticamata por o nirno, se quedé atro diya. Por a nuei, toz os pastors se’n tornón, menos o nirno. Olaria se’n fue a escar-lo, e lo se’n trobé chitato en tierra sin esmo. Cuan disperté la mesacha li pregunté que li pasaba, pero lo nirno no li contesté. Allora, la mesacha s’encarrañé, e lo ninón li ecspliqué:

-Dende ayere, con o lusco, seis aucos plegan enta yo e me preguntan:

I ye por astí una mesacha clamata Olaria?

Ne ha un caballo clamato Nuei?

As patas d’o suyo caballo se mueben?

E yo lis contesto:

Yo so Olaria.

O caballo ye con yo.

E las patas d’o mio caballo se mueben.

Allora ers sobaten as alas e me trucan con eras en a capeza dica que tresbato l’esmo.

A lo terzer diya, la choben se metié as ropas d’o ninón e se’n fue, en o suyo puesto, a paxentar as güellas. Con o lusco, i plegón os seis aucos dica do i yera la mesacha e li preguntón:

I ye por astí una mesacha clamata Olaria?

Ne ha un caballo clamato Nuei?

As patas d’o suyo caballo se mueben?

Olaria respulié;

Yo so Olaria e n’he un caballo clamato Nuei e las suyas patas se mueben.

Continará …

Tancando: cerrando

A fonsera: la barriga

Alticamata: preocupada

Escar-lo: buscarlo

Esmo: conocimiento

O lusco: el anochecer

Os aucos: las ocas

Sobaten: agitan

Tresbato: pierdo

17/11/11

FALORDIETAS

OLARIA

Fa zientos d’añadas, bibiba en o beral d’un gran ríu e baxo la brempa d’unas altizas montañas, un ombre clamato Acher. L’ombre bibiba d’o que pescaba en o ríu e d’a cazata, mientres que la suya muller lebaba l’ortal e coseba los retes.

A muller se quedé preñata, e dimpués de nueu meses libré una beroya mesacha. Os pais yeran asabelo de goyosos, e la clamón Olaria. A ninona crexié ascape, e se fize una mesacha mui aguda e zereña, pos se’n iba con o suyo pai de cazata e pescata. Antiparti d’a suya fuerza, como yera tan aguda, luitando podeba ganar a cualsiquiera.

A mesacha se fize una gran cazadora, e repartiba la caza entre totas as chens d’o lucar. Un diya que Olaria yera de cazata plegué enta un xerbicadero en do i yera un gran lupo griso atacando a una yegua. Olaria li disparé con a suya sayeta e lo maté. S’amané enta la yegua e bide que yera preñata, beyendo que l’animal iba a morir, saqué la suya espata e li ubrié la fonsera, sacando a lo potret.

A mesacha se’n torné ta casa suya con o pelello d’o lupo e lo potret. Lo clamé nuei, pos yera tan negro como una nuei sin de luna ni estrelas, e li die de chentar leit de crapa. O potret crexié ascape, e se fize un animal asabelo de rapedo.

Un diya, Olaria se’n fue de cazata ta un puesto luen d’a suya casa, e se’n trobé con un nirno pastor d’un rabaño de güellas que ploraba sin poder aconortar-lo.

-Por qué ploras?, por qué yes tan tristo? –li pregunté.

-Cómo puez estar si te tiran a la tuya mai e a lo tuyo pai? –respulié lo ninón.

-Qué pasa pues?, lo me puez ecsplicar?

As glarimas d’o ninón baxaban por os suyos caxos como ta emplenar un entibo. Sospiré e prenzipié a fablar;

-Yo so fillo unico, e n’he seis añadas. Lo enemigo plegué a lo nuestro lucar e mos furté lo bestiar, e tamién se lebón a muita chen, os mios pais entre ers. Asinas que agora so solenco, sin cosa de chentar ni de bestir. Solo puedo triballar de pastor, so mu chicotón e me canso con iste triballo tan duro, as mias mans son plenas de crebazas, os morros tallatos e lo pelello cremato por o sol e l’aire. I so mui tristo por yo e ploro por os mios pais.

-No plores nirno, yo escaré a los tuyos pais e los te trayeré.

Continará …

A brempa: la sombra

L’ortal: el huerto

Os retes: las redes

Nueu: nueve

Zereña: fuerte

D’o lucar: del pueblo

O xerbicadero: el despeñadero

A fonsera: la barriga

A nuei: la noche

As güellas: las ovejas

Aconortar-lo: consolarlo

Te tiran: te quitan

As glarimas: las lágrimas

Os caxos: los carrillos

O entibo: el pantano

Furté: robó

Chentar: comer

As crebazas: las grietas

Tallatos: cortados

Cremato: quemado

Plores: llores

10/11/11

Fatiando II

Agora contino sólo ta mirar de calar bella cosa d'as que fo en o CEIP Monte Oroel con os ninos e ninonas.
Bariedá d'escolanos, dende las tres añadas dica secseno.