30/9/13

FALORDIETASA MESACHA CON UN MALDAU
Un choben tramenaba por o mundo escando abenturas, e un diya se’n trobé en o suyo camín con cuatro animals; un lupo, un can, una alica e una forniga, disputando-sen un carnuz que s’eban en trobato.
Como no se meteban d’alcuerdo, li demandoron á lo choben  que repartiese o carnuz entre ers. O mesache azeuté, saqué la suya espata, trestallé o carnuz como er pensaba e lo repartié entre os cuatro animals, parexiendo-lis á toz bien.
Á l’alica li dié os libianos, coral, budiellos, …., á lo lupo as patas de dezaga, á lo can as costiellas e á la forniga la lomera.
Cuan se’n iba, os animals que yeran agradezitos por á suya aduya li parloron d’istas trazas:
-Tiene un pelo d’a mía capeza –dizié o Lupo. Lébalo contú e cuan menestes combertir-te en lupo no más has que dizir: “So lupo”, e lupo será. E cuan quieras tornar á estar ombre dizirás: “So ombre”.

Allora, l’Alica li dié una d’as suyas plumas e li dizié:
-Tiene ista pluma e lébala contú, e cuan menestes combertir-te en alica dizes: “So alica”, e alica serás. E cuan quieras tornar á estar ombre dizirás; “So ombre”.

O Can tamién se ranqué un pelo e li dizié, como los demás, que cuan menestase estar can, diziese; “So can”, e ta tornar á estar ombre; “So ombre”.
A Forniga estié pensando que dar-li, e á la fin se ranqué una antena e li dizié;
-Yo no sapeba que dar-te, porque menesto tot, pero anque me quede sin una antena, que ye como quedar-me tuerta, la te do. E cuan menestes fer-te forniga, dizes; “So forniga”, e ta tornar á estar ombre; “So ombre”.

Dimpués de recullir toz os presens, o choben se’n fue asabelo de goyosos por as cosas que li eban dato. E pensando en ixas cosas, plegué enta un castiello, do se diziba que bibiba un chigán que alzaba con er una mesacha á la que garra chen podeba bier.

Maldau: encantamiento
O lupo: el lobo
L’alica: el águila
A forniga: la hormiga
Carnuz: animal muerto
Os libianos: los pulmones
Os budiellos: los intestinos
O coral: el corazón
Menestes: necesites
Allora: entonces
Un chigán: un gigante
Alzaba: guardaba
Garra chen: nadie

11/9/13

FALORDIETASAS FLORS D’A ROSERA (IV)
A mesacha li curé as nafras un diya, e dos diyas e dimpués de tres diyas, o mesache ya yera tan bien que se metié de pié e dizié que ya no yera dolento. A mesacha dezidié ir-se-ne, pero los pais d’o mesache quereban que se quedase, e li ofrezioron muitos presens, e tamién diners, pero a mesacha refusé tot, e antis de partir li dizié á lo mesache:
-Alcuérdate de qui te curé!!!!

Asinas que la mesacha se’n fue ta casa suya, se tiré as ropas que lebaba e se’n fue á bier a mazeta, e descubrié que a rosera yera biba e plena de flors. E ixa mesma nuei, cuan dioron as doze, se lebé a mazeta ta la finestra e canté;
-Fillo d’o rei, biene ya
que as flors d’a rosera
florexitas son.

E aparixié o mesache, con una espata en a man, entré en a cambra e li dizié á la mesacha:
-Mala muller!!!, me has esnafrato!!!!, agora morirás.
-Alcuérdate de qui te curé!

En sentir ixo, o mesache reconoxié a boz d’a persona que lo eba curato, abenté a espata e abrazé á la mesacha.
Más tardi, o mesache fize lo imposible por saper qui eba meso as noballas que li eban esnafrato.
Á la madastra e las fillas no lis fize cosa, pos yera buena persona. En cuanto á la mesacha, por curar-lo, li eba librato d’o maladu que li eba feito una broxa e dende ixe diya dixé de combertir-se en paxaro.
Os dos mesaches se pilloron d’as mans e se’n fuoron á bibir chuntos.

As nafras: las heridas
Dolento: enfermo
Refusé: rechacé
Se tiré: se quitó
Finestra: ventana
Espata: espada
A cambra: la habitación
En sentir: al oir
Abenté: tiró
Maldau: hechizo