14/2/16

FALORDIETAS

L’OGRO (II)
No respetaba pon de pon. Trataba asabelo de mal á los machos que li aduyaban á ganar o pan, e cuan descansaba, se posaba en a puerta d’a cochera e lis diziba parolas á las mullers que las meteba royas de bergoña.
Cuan á suya muller n’eba bel carraño con bella bezina, se meteba asabelo de furo, e ubrindo a taleca d’as menazas, churaba puyar e tallar o garganchón á toz os bezinos e pretar-li fuego á la casa. Cuatro chislas d’augua que cayesen en o suyo siestro d’as galerías d’alto, bastaban ta que d’á suya boca saliese en ringlera tot o santoral.
Pero lo suyo odio sólo yera que ta los mayors, porque si bel mesache pasaba chunto á er, li sonreíba, e con á suya man plena de crebazas li quereba fer morisquetas.
Como no quereba dixar en paz a garra chen, dica amolaba á la Fata, una mixina fura que furtaba lo que podeba, pero que la dixaban os bezinos porque se minchaba os zorzes. Libré a mixina, e no en trobé millor puesto que o siestro de l’ogro. L’ogro s’encarrañé, e pensé en dar-li un calz á la mixina e á toz os mixinez ta eclafar-los contra la parete.
Pero mientres l’ogro pillaba fuerza ta soltar o calz e lo anunziaba á chilos zien begatas cada diya, os mixinez continaban en en o suyo rincón, en o que brilaban como purnas os suyos güellos.
Ixe estibo bi’n eba poco triballo, e una calor de infierno que feba que s’encarrañase más á ormino Chusé, e que li feba bullir en á suya capeza más maldizions.
As chens de diners se’n iban á la placha, ta estar más frescos e bañar-sen  en a mar, e tanimientres er i yera, sucarrandose baxo ixe sol d’estibo. E como no triballaba porque no bi’n eba de chen, cada begata n’eba menos que minchar, e ya pensaba en minchar-se á los mixinos …
Yera agosto cuan, á las onze d’o maitín, abié que baxar á la gara ta cargar uns muebles.
-Menudas oras!, ni una boira en o ziel e un sol que sacaba purnas d’as paretes e parixeba que iba á desfer as carreras.
Continará …

Pon de pon: nada de nada
Bergoña: vergüenza
Bella: alguna
Chislas: gotas
Siestro: patio
Ringlera: fila
Crebazas: grietas
Morisquetas: caricias
Fura: salvaje
Zorzes: ratones
Un calz: una coz
Purnas:chispas
Güellos
Estibo: verano
Gara: estación
Carreras:calles


1/2/16

FALORDIETASL’OGRO
En tot o bico yera conoxito aquer diaple de carretero que chilaba por as carreras. Os bezinos d’una gran casa, en o cualo baxo bibiba, eban enamplato á suya mala reputazión.
Chusé, o carretero, feba meritos toz os diyas, seguntes bels bezinos, ta que li tallasen a mengla e li plenasen a boca de plomo bullindo por mal fablato. Cosa dixaba estar, ni umano ni dibino. Se sapeba de memorieta toz os nombres d’o santoral, sólo por mentar-los cuan churaba. E cuan s’encarrañaba con os suyos animals, baxaban toz os santos en pleno. E lo pior de tot, ye que cuan churaba contra os animals, os ninons d’o bico s’amanaban t’ascuitar-lo, cosa que li emplenaba de goyo por aber-ne tanto publico.
Os bezinos, yera una mica fartos d’o carretero, e no’n sapeban como fer-lo callar. Mesmo fabloron con l’ombre que li arrendaba a casa ta que lo forachitase.
-No li faigan causo –respuliaba. Paren cuenta que ye un carretero, e que ta ixe triballo no se demanda parlar bien. Ne ha una mengla puerca de parolas, pero ye formal e bosa lo suyo arriendo con puntualidá.

Tamién fabloron con á suya muller, pensando que la trataba mal, pero …
-No piensen bustez ixo! –dizié a muller arreguindo-se. Ye una persona buena, ne una mica de mal chenio, pero bi ha que parar cuenta d’as auguas mansas ….. Ye d’oro, bel gotet ta pillar-ne de fuerzas, pero no como otris, que se pasan o diya como trallos refirmatos en a barra d’a tabierna. No se queda  ni un zentimo d’os diners que gana, e ixo que no n’emos de familia, que ye lo que más li cuacarba.

Pero a muller no combenzeba á garra chen, más que más por á suya cara tamién. En a garchola i n’eba millors. Yera nierbudo, amplo d’esquena, zerrudo como un onso, a cara royenca con borrucas e crepas, os güellos sanguinos e lo naso plano e azulenco por as benas e con pelos negros e luengos acucutando por os foratos.
Continará …

Bico: barrio
Carreras: calles
Bels: algunos
Tallasen: cortaran
Mengla: lengua
Bullindo: hirviendo
Forachitase: expulsase
Bosa: paga
Trallos: troncos
Cuacarba: gustaría
Garra chen: nadie
Más que más: sobre todo
Zerrudo: peludo
Borrucas: verrugas
Crepas: grietas
Acucutando: asomando
Foratos: agujeros