26/11/14

FALORDIETASAS TRES PAROLAS
Un chornalero pobre plegué por a nuei enta una posada. I yera asabelo de cansato e n’eba muita fambre e sete. Pero no n’eba de diners. E sin diners no pude conseguir pon de pon. Cómo conseguir-ne de diners ta poder minchar?
Se posé á una mesa. Á la mesa i yeran posatos dos furners que minchaban e bebeban. O chornalero lis rezentaba d’os suyos biaches. Á suya falordieta yera muito intresán, e ers lo ascuitaban con ficazio. Á la fin lis dizié:
-Tos propongo un chuego. Diziré tres parolas que bustez no pueden repetir.
-Ye una fatera –respulioron  os furners. –busté no puede fer-lo.
-Cuánto apostaz? –dizié o chornalero.
-Zincuanta euros, -dizioron os furners.

O chornalero prenzipié;
-Guixón.
-Guixón –repitioron os furners.
-Alborzera.
-Alborzera –repitioron os furners.
-Mal. –dizié o chornalero con una sonrisa.

Os furners se metioron á pensar  en qué s’eban entibocato, pero no sapeban qu’eban dito mal. O chornalero lis dizié de prebar-ne atra begata.
-Camamila.
-Camamila –repitioron os furners.
-Borzeguín.
-Borzeguín –repitioron os furners.
-Mal. –dizié o chornalero.

Os furners no sapeban qu’eban dito mal, e dimpués de repetir o chuego tres begatas más, li bosoron á lo chornalero, e dimpués li preguntoron qu’eba dito mal.
E lo chornalero lis dizié que no eban repetito á terzena parola, que yera MAL.

Parolas: palabras
Pon de pon: nada de nada
Furners: panaderos
Fatera: tontería
Guixón: guisante
Alborzera: madroño
Camamila: manzanilla
Borzeguín: bota
Bosoron: pagaron18/11/14

FALORDIETASA LIENDA D’O MORIZIEGO
Diz una lienda que fa muito tiempo, os moriziegos ya yeran como agora, sin de plumas. Que lebaban una bida como la d’os paxaros, bolando de diya e durmindo por a nuei. Pero cada begata que bolaba por o ziel e se achuntaba con atros paxaros, a embidia por no aber-ne de plumas lo se minchaba por dentro.
Asinas que dezidié fablar con o creyador d’as aus e puyé alto, muito alto, dillá d’as boiras, e cuan i plegué, e fablé con er demandándo-li plumas ta lo suyo cuerpo, íste li dizié que ya no li quedaban plumas. Que lo que podeba fer yera que fuese demandando plumas á los paxaros d’a suya redolada dica poder zaboyar tot o suyo cuerpo.
O moriziego, goyoso, se’n fue, e dimpués d’un diya replegando as más polidas plumas d’os suyos amigos las se calé por tot o cuerpo. N’eba, á la fin, un polido trache de plumas de muitismas colors.
O moriziego ascape prenzipié á presumir d’as suyas plumas pinchas, tanto que abergoñaba á las aus que li eban amprato as plumas, e diziba d’eras que yera fieras.
Á la fin, o siñor d’as aus s’encarrañé con o moriziego, e lo fize clamar. O moriziego puyé e puyé, pero se amané tanto á lo sol que la calor li cremé as plumas. E cuan se bide espullato de plumas, abergoñato por o suyo aspeuto se’n fue á bibir ta una espelunga, e dende ixe diya sólo saliba por a nuei, ta que no podesen beyer-lo la resta d’as aus.

Moriziego: murciélago
Minchaba: comía
Aus: aves
Zaboyar: cubrir
Pinchas: elegantes
Amprato: prestado
Fieras: feas
Espullato: desnudo
Espelunga: cueva4/11/14

FALORDIETASOS GÜEITO SOLS
Seguntes una antica lienda, una begata la Tierra estié iluminata no por uno, sino por güeito sols, prebocando muitisma calor en a tierra, que ixucaba os campos e esluzernaba á qui gosaba goyar o ziel. Una begata que os ombres se metioron d’alcuerdo de que tanto sol no yera bueno e que güeito sols yeran masiatos, dezidioron fer un poder por tirar siete d’ers. Pero …, cómo fer tal cosa?
Dimpués de muito pensar-lo, os ombres prenioron a dezisión de que lo millor estarba xorrontar á los sols, ta que la medrana lis fese amortar-sen. Asinas que demandoron l’aduya de un mayestro con l’arco, qui disparé una sayeta en a endrezera d’un d’os sols, que se amorté á l’inte. L’arquero continé disparando á los atros sols, pero no paré cuenta e tamién disparé á lo güeiteno sol, dixando á lo mundo como nuei sin de luna.
Durante un tiempo, os ombres abioron que bibir en a oscuridá, pero claro, sin de luz, os cautibos e totas as plantas moriban, e toz s’emplenaban de tristura.
Caleba recuperar un d’os sols, pero ístos eban medrana d’os ombres e se amagaban. Asinas que, dimpués d’atra reunión, se dezidié demandar aduya á los animals.
Una güella clamé belando á un d’os sols, pero no pasé cosa, dimpués un can escañuté durante muito rato, pero tampó no pasé cosa. Cuan un bobón otulé, una esfera blanquiñosa surtié en o ziel, e dende allora bi’n ha de Luna, anque á suya luz no yera sufizién ta bibir.
Cuan plegué o turno d’o pirín tot cambeé. Debán d’o suyo canto rezio, primero amanixié una luzeta dezaga d’as montañas, que s’estendillé sobre la tierra mientres un d’os sols puyaba altero en o ziel.
Por ixo, toz os maitins canta lo pirín dica que o Sol s'acucuta ta iluminar e calentar o mundo.

Güeito: ocho
Begata: vez
Gosaba: se atrevía
Xorrontar: asustar
Medrana: miedo
Amortar-sen: apagarse
Caleba: era necesario
Güella: oveja
Can: perro
Bobón: búho
Pirín: gallo
Acucuta: asoma