23/3/15

FALORDIETASA PERERA (II)
-Dolors!, quiesta Dolors, i serás argüellosa de yo. Abiendo rematato a guerra bictoriosa ta nusatros, me’n fui ta casa. Pleno lo peito de ilusions prenzipié o mío biache. E anque la distanzia yera luenga la mía asperanza la fize curta. Ya beigo, dillá, dezaga de ixe mon o mío lucar. En pensar que pronto as campanas bandiarán por a nuestra boda prenzipio á correr. Ya beigo lo campanario d’a ilesia, e me parixe sentir bandiar as campanas.
Ye zierto, siento bandiar as campanas. I so en o lucar, pero no beigo a perera. L’han tallato de raso, e fa poco, porque en tierra se beyen branquetas, fuellas e flors …
Beigo á un biello compañero de chobentú;
-Por qui bandian as campanas?
-Por una boda capitán.

Una boda?, a parella entra en ixe inte en a ilesia. E la muller ye …, Dolors!, á mía quiesta Dolors, tan beroya …, e la suya parella ye Bizén, o mío millor amigo, aquer por qui fui á la guerra. Á lo mío redol ascuitaba dizir:
-Serán goyosos, porque se aiman.
-Pero, e Chaime? –preguntaba yo.
-Qué Chaime? –respuliaban. No conoxemos á dengún Chaime.

Entré en a ilesia, me metié de chenullos en o puesto más fosco e luen d’a chen. En que rematé a misa me debanté, e m’endrezé á lo puesto do yera estata la perera, replegué una d’as flors machurrita e prenzipié á caminar sin chirar a capeza ta zaga.
-Ya tornas Chaime?
-Sí, cheneral.
-Has feito bentizinco añadas e yes capitán, te puez casar con qui quieras!
-Cheneral, o mío coral ye como ista flor machurrita, lo unico que deseyo ye luitar en o puesto más perigloso.

Agora, á las puertas d’o mío lucar, bi’n ha la fuesa d’un coronel muerto con bentizinco añadas chunto á la toza d’una perera.

Dillá: más allá
De raso: por completo
Branquetas: ramas
Beroya: hermosa
Chenullos: rodillas
Fosco: oscuro
Machurrita: marchita
Fuesa: tumba
Toza: tocón

4/3/15

FALORDIETASA PERERA
Me’n remero que difuera d’o mío lucar bi’n eba una polida perera, e más que más cuan prenzipiaba la primabera. No guaire luen i yera la casa de l’amo, en do bibiba Dolors, á mía nobia.
N’eba la mía nobia arredol de dezinueu añadas, e yera asabelo de beroya. Os suyos caxos se parixeban á las flors d’a perera. En a primabera, e debaxo d’aquer árbol, fue do li dizié:
-Dolors, cuan mos casaremos?

Á la mía pregunta respulié;
-Cuan prenzipie a prosima cullita mos casaremos, si no te toca serbir á lo rei.

Pero plegoron os diyas de quintas, á yo no me toqué, pero Bizén, o mío millor amigo, abié a mala suarte de salir soldado, e ascape se metié á plorar.
-Probe d’a mía mai!, que ferá sin yo …?
-No te alticames Bizén, yo no n’he de mai, e la de tú te menesta. En o tuyo puesto marcharé yo.

Cuan marché á bier á Dolors baxo a perera, la en trobé con os güellos plenos de glarimas. Enxamás la eba beyito plorar, e aqueras glarimas me parexioron muito más polidas que á suya sonrisa. Era me dizié:
-Has feito muito bien, ne has un coral d’oro. Bes-te-ne, quiesto Chaime, yo aguardaré que tornes …

Entre  as pretas boiras de fumo negro que acotolaban o mío peito, descubrí as brilans bocas d’os cañons enemigos, que trucaban zereños, produziendo grans destrozos en as nuestras fileras. Por do pasaba, s’eslizaban os míos piez en sangre encara calién. Abié medrana e gollé ta zaga.
Dezaga i yera á mía chen, o lucar e la perera, as cualas flors s’eban combertito en sabrosas fruitas. Tanqué os güellos e bide á Dolors que ploraba por yo con una sonrisa en a boca, e ya no abié medrana.
-Ta debán!!, fuego!!
-Muito bien soldado, cómo te clamas?
-Me clamo Chaime, ta lo que digaz.
-Chaime, dende iste inte yes capitán.
Continará …
A perera: el peral
Me’n remero: recuerdo
Más que más: sobre todo
Caxos: mejillas
Cullita: cosecha
Glarimas: lágrimas
Coral: corazón
Acotolaban: oprimían
S’eslizaban: se deslizaban