17/11/15

FALORDIETAS


FLOR BEROYA (II)

Tanimientres, o suyo chirmán eba tresbatito toz os suyos diners, e li escribié ta que li aduyase, e como yera tan bueno, li aduyé demandando-li un triballo á lo rei.

Pero en puesto de agradexer-li’n, fize lo posible por amolar-lo. En ixas i yera cuan ascuité que lo rei yera embelecato d’a prinzipa Flor Beroya, e que ista, como que yera o rei biello e fiero, no lo quereba, e s’eba amagato. O chirmán embidioso fue ta do i yera o rei e li dizié que lo suyo chirmán sapeba do se amagaba Flor Beroya. O rei, encarrañato, fize clamar á l’atro chirmán, e li ordené trayer-li á la prinzipa, e que si no la trayeba, lo ferba aforcar.

O probe, esconortato, se’n fue á la cuadra ta pillar un caballo e ir-se-ne sin saper do poderba estar Flor Beroya. Bide allora un caballo blanco muito biello e flaco que li dizié;

-Pillame á yo, e para cuenta en lo que te digo.

 Esluzernato se quedé l’ombre en sentir fablar un caballo, pero monté en er e itoron á andar lebando tres pans que li dizié o caballo que pillase. Dimpués de andar bels diyas, se troboron un forniguero, e lo caballo li dizié:

-Abienta en ixe forniguero os tres pans ta que minchen as fornigas.

-Pero, ta qué?, si nusatros los menestamos.

-Abienta-lis-ne, e no te canses enxamás de fer bien.

 
Fizon  más camín, e se troboron una alica que s’eba enreligato en un rete d’un cazataire.

-Baxa-te-ne e talla lo rete ta liberar ixe animal.

-Pero imos á perder tiempo en ixo?

-No, has que fer lo que te digo e no te canses de fer bien.

 

Continoron o camín, e plegoron enta un ríu, e bidon á un pex chicotón en lo beral d’o ríu, difuera de l’augua, e por más que se mobeba, no podeba tornar á l’augua.

Continará …

Aforcar: ahorcar

Esconortato: desconsolado

Esluzernato: alucinado

Abienta: tira

Alica: águila

Enreligato: enredado

Un rete: una red

Beral: orilla

 

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario