8/1/15

FALORDIETASO FATO
Yerase que se yera, en un lucarón, un labrador e la suya muller. Lo unico que n’eban yera la suya casa, una baca e una crapa. O labrador, que se clamaba Chuan, yera muito fato, tanto que los suyos bezinos li eban meso por embotada “O Fato”. Pero Marieta, á suya muller, yera muito aguda e á ormino apañaba as fatezas que feba er.
Un maitín Marieta li dizié á Chuan:
- Chuan, agora bi’n ha una feria en o lucar, bendamos á nuestra baca. Ya ye muito biella, da poqueta lei e lo pré de l’alfalze ha puyato muito ista añada.

Chuan, dimpués de pensar una miqueta, pensé como la suya muller. Se metié o trache de domingo, pillé o suyo chapero e se’n fue á la cuadra ta lebar a baca enta lo mercato.
- Para cuenta, Chuan, e no te dixes engañuflar –dizié a muller.
- Profers que sí. Ha que madrugar muito o que me quiera engañuflar, - respulié O fato.

Lebaba poquet rato andando cuan se amanoron tres chobens d’o mesmo lucar que tamién iban enta la feria. Os chobens n’eban poquez diners, e n’eban muita fambre e muita sete. Cuan bidon á lo labrador con á suya baca pensoron fer-li á tana. Un d’ers eba que adebantar-se e fer un poder por mercar-li a baca. E poco dimpués, o segundo eba que fer lo mesmo, e dimpués o terzeno.
- Buenas amigo!, me quererba bender á suya crapa?, cuánto cuesta?
- A crapa?, -respulié o labrador. A crapa? – e los suyos güellos no feban que ir d’o choben á l’animal.
- No me quiere bender á suya crapa?, li do por era saiszientos euros.
- A crapa? Pero si yo pensaba que isto yera una baca, e gollandola bien, l’animal que lebo d’o ramal ye una baca e no pas una crapa, busté s’entiboca.
- Yo li quereba fer una fabor mercándo-li ixa crapa arguellata, pero como parixe que no quiere, me alzo los diners  e me’n bo. Que baiga bueno!!!
Continará …

O fato: el tonto
Crapa: cabra
Embotada: mote
Á ormino: a menudo
Lei: leche
Chapero: sombrero
Engañuflar: engañar
Entiboca: equivoca
Arguellata: muy delgada
Me alzo: me guardo


No hay comentarios:

Publicar un comentario