3/10/12

FALORDIETAS


A CARRETA SIN DE GUAS
Bibiba en un lucarón chunto á las montañas, lucar de carretas, chen senzilla e creyenzera, una broxa que s’eba embelecato d’o mesache más pincho d’o lucar.
O mesache, por á suya creyenzia en a fe cristiana, no’n quereba cosa con era. Pero a broxa, con plantas e charapotes, lo conquerié. E asinas bibioron chuntos muito tiempo, fendo-se er un ser como era.
De totas as chens d’a redolada, denguna i yera d’alcuerdo con ixa parella, más que más o mosen, que no feba que predicar en a ilesia lo malo d’ixa chunión. Pasoron as añadas, e lo mesache se fize biello, e abiendo una malotía incurable demandé á la broxa que si se moriba, li diesen os santos ofizios en a ilesia d’o lucar.
Cuan li’n demandé á lo mosen a zaguera demanda d’o suyo ombre, a broxa recullé una negatiba por os pecados d’á suya bida.
A broxa se dizié que por as buenas o por as malas iba á cumplir a demanda, asinas que cuan morié l’ombre, chuñié os guas á la carreta e metié a caxa con o cuerpo muerto, pillé á suya escoba, o suyo machete e s’endrezé ta la ilesia.
Os guas iban china-chana, pero cuan i plegoron á la puerta, o mosen lis dizié que se aturasen. Os animals li fizen causo, pero no pas a broxa, que dizindo parolas en una fabla estrania deschuñié á los guas e continé a carreta sola dica la ilesia cumplindo asinas a demanda d’o suyo ombre.
Dende allora, en o cabo d’año d’a muerte d’ixe ombre, se sienten os chemecos d’as ruedas d’a carreta sin de guas.

Gua: buey
O lucar: el pueblo
Embelecato: enamorado
Pincho: elegante
Os charapotes: los bebedizos
Más que más: sobre todo
Zaguera: última
Chuñié: enyugó
Aturase: parasen
Allora: entonces
Chemecos: lamentosNo hay comentarios:

Publicar un comentario