25/10/12

FALORDIETASOS SIETE CONIELLOS BLANCOS (e III)
E lo rei, cuan s’enteré, marché asabelo de goyoso ta bier á la suya filla, pos yera la primera begata que a prenzipa quereba minchar dende que cayese dolenta.
-Pai, ya no me fa mal cosa, pero me’n bo con istas mullers.
-No puede estar! –morgoneé o rei. Encara i yes masiato débil!
-Pos me’n iré! –respulié á prenzipa tozolona.

O rei replequé qu’eba que reblar debán d’á suya filla, e fize para-lis uns caballos.
Se’n fuoron ascape as tres e, á meyo camín, as dos mullers s’aturoron e baxón ta escar a espelunga que yera difuera d’o camín. Á la fin plegón á lo forato e á la puerta amagata. Sin dembargo no bi’n eba garra chen, e la nuei i plegaba sin beyer á los coniellos. Asinas que dezidioron ir-se-ne e tornar á l’atro diya cuan, de bote e boleyo, bidon iluminar-se a espelunga e bidon tamién á los siete coniellos blancos que se tiraban os suyos pelellos e se combertiban en prenzipes.
Os siete se posón á la mesa e tornón á repetir lo que as dos mullers ya eban sentito:
-Íste ye lo dital d’a prenzipa. Qui la ese astí!

E á otri:
-Ísta ye la beteta d’a prenzipa. Qui la ese astí!

E á otri:
-Ístas son as estixeras d’a prenzipa. Qui la ese astí!

Allora, a prenzipa, empenté a puerta e dentré dizindo;
-Pos astí so!, e trigaré yo á qui más me cuaqué!

A prenzipa trigué á un d’os siete e se’n fue con er luen d’ixas tierras ta cutio.

Dolenta: enferma
Morgoneé: protestó
Replequé: entendió
De bote e boleyo: de repente
Sentito: oido
Empenté: empujó
Trigaré: elegiré
Cuaque: guste
Ta cutio: para siempre


No hay comentarios:

Publicar un comentario