10/1/12

FALORDIETAS

NUEI
En a costera d’as Tres Serols bi’n ha una gran chorrota, la cuala forma se parixe a la coda d’un caballo, anque otris dizen que se parixe a la melena blanquiñosa d’una muller. As chens d’a redolada rezentan una estrania falordia …
Fa muito, muito tiempo, arredol d’as Tres Serols no bi’n eba d’augua. Tanto l’augua ta beber como ta ruxiar pendeba d’a plebia. En caso de que no plebese bi eba que ir a escar-la ta un chiquet ríu que yera a dos oras d’o lucar. L’augua yera tan preziosa como l’azaite.
En un lucarón d’a redolada bibiba una mesacha con as greñas negras como una nuei sin de luna que li plegaban dica los clabillars, e totas as chens la clamaban Nuei.
Nuei e la suya mai, que yera chitata en o leito por una malautía, bibiban de críar latons. A mesacha eba que ir toz os diyas a lo ríu ta carriar l’augua, e lugo eba que puyar-ne a la montaña a trayer-ne de chenta ta los cochins, asinas que yera ocupata dende lo maitín dica la nuei.
Un diya, Nuei, cargando a suya capacha de bimbrera s’endrezé a la montaña. En una lenera, e chunto a un xerbicadero bide l’abozo más gran d’a suya bida. “Si ranco iste abozo e lo cozino en casa será mui sabroso” –pensé la mesacha.

Allora fize fuerza e de un tirón lo ranqué, e d’o forato prenzipié a surtir augua lempeda. Pero en un inte, l’abozo li bolé d’as mans e se calé en o forato, dixando de surtir l’augua. Como Nuei n’eba muita sete e quereba beber, torné a rancar l’abozo, d’o forato surtié augua. Era amané os suyos morros e bebié dica fartar-se. Tasamén aparté os morros d’a fuen, l’abozo torné a bolar e a calar-se en o forato.
Nuei se quedé sobre la pinganeta pensando, cuan se debanté una bolada d’aire que la se lebé dica una espelunga. Dentro, sobre un cantal, i yera posato un biello zerrudo qui li dizié encarrañato:
-Has descubierto lo secreto d’a fuen. No debes dizir-lo a garra chen. Si lo fas te mataré. Yo so lo guardián d’a montaña, no te xublides!

Atra bolada d’aire rastré a la mesacha enta lo somontano. A choben yera trista, pos no gosaba rezentar-li o secreto a la suya mai ni a la chen d’o lucar.
Continará …
A chorrota: la cascada
A coda: la cola
Ruxiar: regar
A plebia: la lluvia
Escar-la: buscarla
O lucar: el pueblo
Os clabillars: los tobillos
O leito: la cama
A malautía: la enfermedad
Os latons: los cerdos
O maitín: la mañana
A bimbrera: la mimbrera
Lenera: ladera cubierta de losas
O xerbicadero: el precipicio
Abozo: gamón
Se calé: se introdujo
Amané: acercó
Fartar-se: hartarse
Tasamén: apenas
Espelunga: cueva
A garra chen: a nadie
Xublides: olvides
Somontano: pie de monte
No gosaba: no se atrevía

1 comentario:

  1. Ola Pol, me clamo Pau e soi estudián de l´aragones. Tiengo bel dandalo en o tocante a iste texto. Por que metes en a linea 22 "puyar-ne a la montaña e trayer-ne de chenta ta..." no n´sobran los "ne". Muitas grazias. Noragüena por o blog.Esprisions.

    ResponderEliminar