14/2/15

FALORDIETASO FATO (IV)
Os tres ombres se quedoron con as bocas ubiertas bataleras, e terne que terne estioron más de dos oras mormostiando á lo campesino ta que lis bendiese lo chapero. E á la fin, reblando, lis dizié;
-Bai, tos bendo lo chapero por cuatrozientos euros.

E ixa yera la mesma cantidá en qu’eba bendito la baca. Muito goyosos li dioron os diners, que ascape se’n fue con os diners en a pocha.
Os tres ombres tamién se’n fuoron, e cuan ya lebaban un ratet caminando i plegoron ta una fonda. Un d’ers lis propuse qu’entrasen ta prebar o funzionamiento d’o chapero. Dimpués de beber-sen unas botellas de bin, clamoron á la dueña ta bosar-li, un d’ers se debanté, pillé o chapero e con a man remené dentro d’er. Pero no pasé cosa … A dueña lis pregunté;
-Como m’eban clamato, pensaba que me iban á bosar.
-Pos meta á suya man en a pocha e se’n trobará con os diners que li debemos.

A dueña lo fize, pero en á suya pocha no bi’n eba cosa.
Otri d’os mesaches pillé lo chapero, e lo remené de dreita ta cucha, pero no pasé cosa, a pocha d’a muller continaba bueda. O terzer mesache li tiré o chapero e lo remené de cucha ta dreita, pero tampó no pasé cosa.
Á la fin replecoron que lo campesino lis eba engañuflato, e se’n fuoron asabelo d’encarrañatos por á suya fatera.
E lo campesino, en plegar ta casa, e dimpués de contar os diners, li dizié á la suya muller lo agudo que yera, que á er no li engañuflaba garra chen.
Á suya muller se quedé sin tartir, porque sapeba que lo silenzio, muitas begatas ye oro.

Bataleras: de par en par
Terne que terne: insistentemente
Reblando: cediendo
Chapero: sombrero
Pocha: bolsillo
Bosar-li: pagarle
Remené: revolvió
Dreita: derecha
Cucha: izquierda
Bueda: vacía
Replecoron: entendieron
Garra chen: nadieNo hay comentarios:

Publicar un comentario