12/12/13

FALORDIETASL’AUGUA SORA
Un rei que yera plegato  á estar rei estando muito choben, yera embelecato d’a filla d’un d’os guardas que cusiraban as tierras d’o castiello.
Iste guarda eba la suya casa dentro d’as buegas d’os chardins d’os castiello, e por ixo lo rei gosaba fer gambadetas por ers con a esperanza de’n trobar-se con era, pero enxamás la podeba beyer á solas, ya que siempre iba con as suyas dos chirmanas.
Asinas pasaban os diyas e lo espritu d’o rei i yera entre l’ansiedá e la malincolía. Una d’as begatas en que yera gollando á trabiés d’uns maticals, bide que as tres fillas d’o guarda yeran en a puerta d’a casa cosiendo.
Allora o rei paré orella e ascuité:
-Me ferba goyo poder casar-me con un choben bien pincho qu’estase furnero, porque asinas n’aberba de pan ta yo e los míos fillos ta cutio –dizié a chirmana mayor.
-Pos á yo –dizié a meyana – me ferba goyo casar-me con un guisandero choben e poliu, porque asinas n’aberba de chenta toz os diyas.
-Pos yo no quiero dengún d’ixos marius, porque yo quererba casar-me con o rei. –e lo diziba sabiendo que yera imposible.

E lo rei que lo ascuité, blinqué os maticals e se presenté debán d’as mesachas e lis dizié:
-He ascuitato los buestros deseyos e, cuan queraz, yo me ocupo de que se zilebren ixas tres bodas en o mío castiello. A mayor se casará con o mío furnero, a segunda chirmana se casará con o mío guisandero, e tú, a chicotona, te casarás con yo, porque yo so lo rei e yes a dueña d’o mío coral.

As tres fillas d’o guarda, anque pensaban que yera muito poliu e pincho, pensoron que yera un d’os criados d’o rei e se arriguioron d’er. Pero allora, i plegué lo suyo pai, que reconoxié á lo rei, e las tres chirmanas replecoron que yera berdá lo qu’eba dito lo mesache.
Asinas que se casoron as tres chirmanas muito goyosas.
Continará …

Sora: dorada-amarilla
Embelecato: enamorado
Cusiraban: cuidaban
Buegas: límites
Gosaba: solía
Fer gambadetas: dar paseos
Gollando: mirando
Maticals: arbustos
Furnero: panadero
Ta cutio: para siempre
Guisandero: cocinero
Chenta: comida
Coral: corazón
Replecoron: entedieron

No hay comentarios:

Publicar un comentario