29/10/13

FALORDIETASMUXÓN (II)
Asinas que plegué Muxón ta do i yera lo suyo pai e li dizié:
-Pai, te traigo la chenta.

E lo pai , que solo beyeba á lo borricallo, dizié;
-Do i yes fillo, no te beigo?
-I so aquí, en a orella d’o borricallo.

Allora li dizié Muxón á lo suyo pai:
-Pai, li fo uns ballos mientres mincha?
-E cómo los bes á fer?, con lo chicotón que yes, no podrás con os guás.

Muxón se’n puyé á la capeza d’un d’os guás e lis dié orden de ir ta debán, e dimpués chirar e asinas una e atra begata dica que lo suyo pai rematé de chentar. E asinas continoron chuntos dica que se’n tornoron os dos chuntos enta casa suya. O pai dixé os guás en a cuadra e lis ité palla ta que minchasen. E Muxón, que yera asabelo de cansato, se quedé dormito denzima d’a palla, e un d’os guas, minchando minchando, lo se trusquié.
E cuan plegué la ora de zenar, Muxón no amanixeba por garra puesto, os suyos pais lo escoron por toz os puestos, e cuan yeran por a cuadra, o suyo pai sintié á Muxón que li fablaba dende dentro d’o guá que li diziba;
Continará …

Pai: padre
Chenta: comida
Allora: entonces
Ballos: surcos
Os guas: los bueyes
Chirar: girar
Palla: paja
Asabelo: muy
Trusquié: tragó
Garra puesto: ningún sitio
Sintié: oyó
Fablaba: hablaba


No hay comentarios:

Publicar un comentario