21/10/13

FALORDIETASMUXÓN
Bi eba una parella de pastors que yeran tan chicotons que las chens los conoxeba por a embotada de “as miquetas”. Ixo no lis importaba brenca pero, no n’eban de fillos e ixo sí
que lis amolaba.
Cuan chemecaban, a chen lis diziba;
-E ta que querez un fillo, si será un menuto.
-Bai, e qué, pos menuto e tot, queremos un fillo.

E asinas pasé que una fada que los ascuité e lis conzedié un fillo, e naxié tan chicotón como un menuto, e li metioron de nombre Muxón.
Pasé o tiempo e Muxón fize añadas, pero tan chicotón como siempre. Yera un mesache que no reblaba debán de cosa. Un diya que lo suyo pai yera triballando dende lo maitín, li dizié á la suya mai que quereba ir er á lebar-li l’almuerzo.
-Mai, díxame lebar l’almuerzo.
-Cómo lo bes á fer con lo chicotón que yes?
-Para l’almuerzo e carga lo borricallo.

Cuan ya yera parata la chenta, Muxón se’n puyé, se calé en una d’as orellas e li dizié;
-Ta debán!

O borricallo prenzipié á caminar, e cuan lebaban un ratet, aparexioron tres furtaires dezaga un cantal que dizioron;
-Imos por ixe borricallo que be solo.

Muxón, que lis ascuité, dizié con boz roncallosa;
-Si tos amanaz á lo borricallo bos mataré e bos esmicazaré.

O borricallo azeleré o trango e los furtaires s’estioron quedos porque no sapeban de do beniba a boz.
Continará …

Muxón: pájaro pequeño
As miquetas: los poquitos
Lis amolaba: les fastidiaba
Menuto: enano
Fada: hada
No reblababa: no cedía
Yera parata: estaba preparada
Furtaires: ladrones
Amanaz: acercáis
Quedos: quietos

No hay comentarios:

Publicar un comentario