6/2/13

FALORDIETASA BUENA MULLER
Yerase que se yera un pai e una mai, os dos yeran muito probes e n’eban tres fillos chicotons. Pero ye que, antimás d’estar probes, o pai se metié dolento un diya e abié que dixar de triballar. Asinas que solo quedaba la mai ta escar a chenta ta la suya familia. Como no en trobaba de triballo, á la fin se dezidié á demandar limosna.
Dimpués d’estar tota la tardi, solo recullié zincuanta zentimos. Con ixos zentimos quereba mercar carne ta fer un cueto, pero yeran tan pocos diners que no podeba fer cosa, asinas que dezidié dar-li os zentimos á un ombre choben zarrioso. Pensé a probe mai qu’era, con ixos diners, no poderba dar de chentar á tota la suya familia, e que á lo millor á er si le poderban aduyar ixos zentimos.
Se’n fue allora ta casa suya, e no dixaba de pensar en o suyo mariu e en los suyos fillos que l’aguardaban. E por o camín se’n trobé un siñor muito pincho con trache antico que li pregunté;
-Ta do be busté, siñora?
-Ta casa mía. O mio mariu ye muito dolento e semos muito probes, e n’emos tres fillos. Lebo tot o diya demandando en a carrera ta poder mercar-ne de chenta, pero no he puesto conseguir que zincuanta zentimos.

Allora, aquer siñor escribié en una fuella un nombre e li dizié á la muller:
-Baiga busté á ista adreza e li dize á la siñora que i-bibe que li de á busté triballo en a casa.

A muller no lo se pensé dos begatas e se’n fue ta l’adreza que li eba dato aquer siñor. Plegué ta la casa, truqué en a puerta e surtié una muller.
-Qué quiere busté?
Continará …

Muller: mujer
Pai: papá
Mai: mamá
Fillos: hijos
Escar: buscar
Demandar: pedir
Un cueto: un cocido
Zarrioso: andrajoso
Allora: entonces
Pincho: elegante
Antico: antiguo
Adreza: dirección

No hay comentarios:

Publicar un comentario