15/12/11

FALORDIETAS

OLARIA (V)
En plegar a bel puesto, o caballo s’aturé e li dizié a la mesacha:
-Debán, un mica más luen, beyerás que flamas e fumo se’n puyan t’alto, ixe ye lo ríu de fuego. O puesto do tú quiers ir, ye chustamén astí. Agora tanca los güellos, e no los ubras dica que lo te diga. Si los ubres moriremos.

A mesacha obedezié, e de ixa traza os dos pasón por denzima d’as flamas, anque una mica sucarratos. Dimpués d’un ratet o caballo li dizié;
-Ubre los güellos.

I yeran en una isla en meyo d’o ríu. E bidon a güeito potrez con a coda d’oro, e uno, que sin a coda, yera bebendo augua d’un cumo feito d’ixe metal.
-En a cocoroza d’xa abetocha tan gran i ye lo niedo d’a garza que cusira los potrez. A garza se’n ye ita ta escar-ne de chenta, e tardará en tornar arredol de seis diyas. En ixe tiempo emos que fer o camín de tornada con os potrez. Móntate en a parti de dezaga de yo, e mete lo cumo d’oro debán de tú. Asinas os potrez mos seguirán. O camín ta salir ye mui luengo, e antimás bi ha tres achars periglosos. Primero mos trobaremos con un chigán, lugo con un onso negro e dimpués con una broxa. Sólo podremos pasar si los benzemos.

Dimpués d’un ratet plegón enta una montaña, e ísta se prenzipié mober porque no yera una montaña, yera lo chigán. Olaria dixé o cumo en tierra e los potrez se quedón arredol d’er. A mesacha pillé un mallo cubierto de catirons de lupo e se acapizé enta lo chigán aprobeitando a fuerza d’o caballo. D’un solo truco li trenqué lo tozuelo. Olaria li ranqué los güellos e los calé en a suya alforcha.
Continón o suyo camín, e cuan pasaban por una gran selba, ascuitón o ruchiu de l’onso. A choben se baxé d’o caballo, e con a espata en a man, aguardé a l’animal. Íste amanixié dezaga d’un abet, e cuan se metié a dos patas a luz d’o sol desaparixié. Olaria no se podeba amanar, pos as patas de l’onso yeran más luengas que la suya espata, asinas que, dimpués de pensar una miqueta, se dixé cayer ta zaga. L’onso s’acapizé sobre la mesacha, e Olaria finqué tiesa la espata con a punta t’alto. Cuan l’onso quise parar cuenta que se iba a fincar a espata ya yera masiau tardi, e Olaria chiré sobre lo suyo cuerpo antis que lo cuerpo de l’onso la esclafase.
Cuan l’animal morié, Olaria li ranqué os diens e los se alzé en l’alforcha.
Continará …
S’aturé: se paró
Debán: delante
Mica: poco
Bidon: vieron
Güeito: ocho
Cumo: abrevadero
A cocoraza: la copa
L’abetocha: el abedul
A garza: la urraca
A chenta: la comida
Os achars: los pasos
Os catirons: los colmillos
Se acapizé: se abalanzó
Esclafase: chafase

No hay comentarios:

Publicar un comentario