13/12/11

FALORDIETAS

OLARIA (IV)
-Ista nuei, a yegua negra librará. Ista ye la nobena begada que be a naxer un potret, e dica agora siempre desaparixe en ixa nuei. Güé irez busatros dos ta cusirar e que no li pase cosa.

Olaria ascuité tamién istas parolas, e dezidié beyer que pasaba.
Por a nuei, os dos fillos d’o rei, se posón amán d’a yegua, mientres que la mesacha se amagué dezaga un muntón de palla. No pasé muito tiempo dica que los dos chirmans se quedón dormitos, sólo Olaria se quedé con os güellos bien ubiertos, dica que antis d’o lusco, a yegua libre un potret con a coda roya. Chusto en ixe inte, una gran alica crapitera dentré por a finestra d’a cuadra e se lebé a lo potret.
Olaria, a penar d’estar xorrontata, se agafé a la coda d’o caballo e se quedé con era en a man, ya que ísta s’eba trestallato d’o cuerpo. A mesacha se quedé dormita con a coda alzata en o suyo peito.
De maitins, o rei clamé a los dos fillos, e lis pregunté si eban beyito bella cosa u no.
-A yegua no libré ni pasé cosa. –respulión os dos.

O rei yera pensando en ixo cuan dentré Olaria e fablé:
-Ixo no ye berdá, se quedón dormitos os dos. Yo me quedé fendo cusirando-la, e poco antis d’o lusco, a yegua libré un potret con a coda roya, pero baxé d’o ziel una alica crapitera e lo se lebé, e yo solo pude pillar a suya coda.
-E la coda roya, en do i ye? –pregunté lo rei.
-Aguarde un inte, ista ye la coda roya.

A mesacha tiré d’a coda que alzaba en o suyo peito e tota la cambra se iluminé. Os fillos d’o rei, abergoñatos, no sapeban que dizir.
-Pos agora, bustros tres –fablando a Olaria e los dos fillos –tos n’irez a escar ixa alica e lo potret. E si no lo en trobaz, no’n tornez! –chilé o rei.

Olaria pasé o ríu, li preté fuego a lo pelo d’a coda d’o suyo caballo e íste amanixié ascape debán d’os suyos güellos. Pillé las suyas armas e prenzipié o suyo camín.
Continará …
Librará: parirá
Güé: hoy
Cusirar: vigilar
Amán: cerca
O lusco: el amanecer
L’alica crapitera: el águila real
A finestra: la ventana
Se agafé: se agarró
Bella cosa: algo
Alzaba: guardaba
A cambra: la habitación
Abergoñatos: avergonzados
Escar: buscar

No hay comentarios:

Publicar un comentario