14/2/16

FALORDIETAS

L’OGRO (II)
No respetaba pon de pon. Trataba asabelo de mal á los machos que li aduyaban á ganar o pan, e cuan descansaba, se posaba en a puerta d’a cochera e lis diziba parolas á las mullers que las meteba royas de bergoña.
Cuan á suya muller n’eba bel carraño con bella bezina, se meteba asabelo de furo, e ubrindo a taleca d’as menazas, churaba puyar e tallar o garganchón á toz os bezinos e pretar-li fuego á la casa. Cuatro chislas d’augua que cayesen en o suyo siestro d’as galerías d’alto, bastaban ta que d’á suya boca saliese en ringlera tot o santoral.
Pero lo suyo odio sólo yera que ta los mayors, porque si bel mesache pasaba chunto á er, li sonreíba, e con á suya man plena de crebazas li quereba fer morisquetas.
Como no quereba dixar en paz a garra chen, dica amolaba á la Fata, una mixina fura que furtaba lo que podeba, pero que la dixaban os bezinos porque se minchaba os zorzes. Libré a mixina, e no en trobé millor puesto que o siestro de l’ogro. L’ogro s’encarrañé, e pensé en dar-li un calz á la mixina e á toz os mixinez ta eclafar-los contra la parete.
Pero mientres l’ogro pillaba fuerza ta soltar o calz e lo anunziaba á chilos zien begatas cada diya, os mixinez continaban en en o suyo rincón, en o que brilaban como purnas os suyos güellos.
Ixe estibo bi’n eba poco triballo, e una calor de infierno que feba que s’encarrañase más á ormino Chusé, e que li feba bullir en á suya capeza más maldizions.
As chens de diners se’n iban á la placha, ta estar más frescos e bañar-sen  en a mar, e tanimientres er i yera, sucarrandose baxo ixe sol d’estibo. E como no triballaba porque no bi’n eba de chen, cada begata n’eba menos que minchar, e ya pensaba en minchar-se á los mixinos …
Yera agosto cuan, á las onze d’o maitín, abié que baxar á la gara ta cargar uns muebles.
-Menudas oras!, ni una boira en o ziel e un sol que sacaba purnas d’as paretes e parixeba que iba á desfer as carreras.
Continará …

Pon de pon: nada de nada
Bergoña: vergüenza
Bella: alguna
Chislas: gotas
Siestro: patio
Ringlera: fila
Crebazas: grietas
Morisquetas: caricias
Fura: salvaje
Zorzes: ratones
Un calz: una coz
Purnas:chispas
Güellos
Estibo: verano
Gara: estación
Carreras:calles


No hay comentarios:

Publicar un comentario