1/2/16

FALORDIETASL’OGRO
En tot o bico yera conoxito aquer diaple de carretero que chilaba por as carreras. Os bezinos d’una gran casa, en o cualo baxo bibiba, eban enamplato á suya mala reputazión.
Chusé, o carretero, feba meritos toz os diyas, seguntes bels bezinos, ta que li tallasen a mengla e li plenasen a boca de plomo bullindo por mal fablato. Cosa dixaba estar, ni umano ni dibino. Se sapeba de memorieta toz os nombres d’o santoral, sólo por mentar-los cuan churaba. E cuan s’encarrañaba con os suyos animals, baxaban toz os santos en pleno. E lo pior de tot, ye que cuan churaba contra os animals, os ninons d’o bico s’amanaban t’ascuitar-lo, cosa que li emplenaba de goyo por aber-ne tanto publico.
Os bezinos, yera una mica fartos d’o carretero, e no’n sapeban como fer-lo callar. Mesmo fabloron con l’ombre que li arrendaba a casa ta que lo forachitase.
-No li faigan causo –respuliaba. Paren cuenta que ye un carretero, e que ta ixe triballo no se demanda parlar bien. Ne ha una mengla puerca de parolas, pero ye formal e bosa lo suyo arriendo con puntualidá.

Tamién fabloron con á suya muller, pensando que la trataba mal, pero …
-No piensen bustez ixo! –dizié a muller arreguindo-se. Ye una persona buena, ne una mica de mal chenio, pero bi ha que parar cuenta d’as auguas mansas ….. Ye d’oro, bel gotet ta pillar-ne de fuerzas, pero no como otris, que se pasan o diya como trallos refirmatos en a barra d’a tabierna. No se queda  ni un zentimo d’os diners que gana, e ixo que no n’emos de familia, que ye lo que más li cuacarba.

Pero a muller no combenzeba á garra chen, más que más por á suya cara tamién. En a garchola i n’eba millors. Yera nierbudo, amplo d’esquena, zerrudo como un onso, a cara royenca con borrucas e crepas, os güellos sanguinos e lo naso plano e azulenco por as benas e con pelos negros e luengos acucutando por os foratos.
Continará …

Bico: barrio
Carreras: calles
Bels: algunos
Tallasen: cortaran
Mengla: lengua
Bullindo: hirviendo
Forachitase: expulsase
Bosa: paga
Trallos: troncos
Cuacarba: gustaría
Garra chen: nadie
Más que más: sobre todo
Zerrudo: peludo
Borrucas: verrugas
Crepas: grietas
Acucutando: asomando
Foratos: agujeros


No hay comentarios:

Publicar un comentario