18/11/14

FALORDIETASA LIENDA D’O MORIZIEGO
Diz una lienda que fa muito tiempo, os moriziegos ya yeran como agora, sin de plumas. Que lebaban una bida como la d’os paxaros, bolando de diya e durmindo por a nuei. Pero cada begata que bolaba por o ziel e se achuntaba con atros paxaros, a embidia por no aber-ne de plumas lo se minchaba por dentro.
Asinas que dezidié fablar con o creyador d’as aus e puyé alto, muito alto, dillá d’as boiras, e cuan i plegué, e fablé con er demandándo-li plumas ta lo suyo cuerpo, íste li dizié que ya no li quedaban plumas. Que lo que podeba fer yera que fuese demandando plumas á los paxaros d’a suya redolada dica poder zaboyar tot o suyo cuerpo.
O moriziego, goyoso, se’n fue, e dimpués d’un diya replegando as más polidas plumas d’os suyos amigos las se calé por tot o cuerpo. N’eba, á la fin, un polido trache de plumas de muitismas colors.
O moriziego ascape prenzipié á presumir d’as suyas plumas pinchas, tanto que abergoñaba á las aus que li eban amprato as plumas, e diziba d’eras que yera fieras.
Á la fin, o siñor d’as aus s’encarrañé con o moriziego, e lo fize clamar. O moriziego puyé e puyé, pero se amané tanto á lo sol que la calor li cremé as plumas. E cuan se bide espullato de plumas, abergoñato por o suyo aspeuto se’n fue á bibir ta una espelunga, e dende ixe diya sólo saliba por a nuei, ta que no podesen beyer-lo la resta d’as aus.

Moriziego: murciélago
Minchaba: comía
Aus: aves
Zaboyar: cubrir
Pinchas: elegantes
Amprato: prestado
Fieras: feas
Espullato: desnudo
Espelunga: cuevaNo hay comentarios:

Publicar un comentario