16/10/14

FALORDIETASO SOL ROYO
Seguntes una antica lienda, fa muito tiempo, un balién mesache yera embelecato d’una choben. Os dos quereban casar-sen, pero menestaban a bendizión d’a Luna, asinas que os pais d’a mesacha recurrioron á un dobinaire.
O dobinaire trigué una nuei esclatera ta preguntar á la Luna, que brilaba en o ziel iluminando mons e campos. O dobinaire bide bien os presachios e dezidié aprebar a chunión d’os dos mesaches. Pero antis, o choben eba que pasar una preba de balura, capuzar-se en as auguas d’a lacuna e nadar en era durante un tiempo. Una begata feito ixo, eba que prenzipiar una cazata e conseguir bellas presas.
Como lo mesache sapeba nadar dende chicotón e tamién yera un gran cazataire, superé bien as prebas, e li trayé muitas presas á la suya parella. Dimpués de tres lunas tras as prebas, tota la tribu zilebré o bodollo con una gran lifara, danzando e zorrupando … 
Pero á toz lis se xublidé preguntar á lo Siñor d’a Luz, sin á cuala bendizión a chunión no durarba guaire.
Á l’atra nuei d’o bodollo prenzipié á pleber muito, e toz pensoron que yeran as glarimas d’o Siñor d’a Luz qui no yera d’alcuerdo con o bodollo d’os mesaches. Asinas que os dos chobens abioron qu’esnabesar nadando a lacuna ta plegar enta una isla en do bibiban as parellas que no contaban con a bendizión d’o Siñor d’a Luz, e d’a que no poderban tornar-sen enxamás.
Mientres nadaban, un d’os guerrers d’a tribu á qui li cuacaba a mesacha, lis lanzé una sayeta, e atros guerrers fizon lo mesmo. E asinas lis fizon feritas que tiñoron de royo l’augua d’a lacuna. Cuan o royo s’estendillé por a superfizie e lo sol d’o lusco tiñé d’a mesma color os arbols, e ziel e tierra, a parella desaparixié d’a gollada d’a tribu. A medrana emplené os corals d’as chens e se’n fuoron sin gollar ta zaga.
E sindembargo, os dos mesaches, anque plenos de nafras, plegoron enta la isla en la que bibioron o resto d’a suya bida e luen d’a tribu que los eba beyito naxer.

Royo: rojo
Menestaban: necesitaban
Dobinaire: adivino
Trigué: eligió
Esclatera: clara
Bellas: algunas
Lifara: comilona
Zorrupando: bebiendo
Glarimas: lágrimas
Esnabesar: atravesar
Medrana: miedo
Os corals: los corazones
Nafras: heridas


No hay comentarios:

Publicar un comentario