6/5/16

FALORDIETAS

A CRUZ D’O DIAPLE (III)
As glarimas de dolor por os muertos, a desesperazión d’os pais e d’as familias plegoron dica os uitos d’os reis, e ístos nimbioron una gran fuerza ta rematar de raso con tanta maldá.
Ixas fuerzas pilloron á los furtaires, mesmo á lo suyo chefe, e, una begata chuzgatos, fuoron aforcatos, menos o chefe que fuyié.
Aforcatos ixos furtaires, se pensé que la tranquilidá i plegarba, pero ixo sólo pasé mientres o chefe estié engarcholato, ya qu’en fuyir o chefe, tornoron as luzetas á las finestras, se sintioron as rudios e se cremoron campos e bordas.
Allora se organizé atra colla ta pillar á los furtaires e lo suyo chefe. Asinas que, una nuei, cuan yeran toz os furtaires en o castiello, dentroron en o castiello e los pilloron á toz, mesmo á lo chefe.
Engarcholoron á toz, mesmo á lo chefe, que lebaba una armadura de fierro, e lo plenoron de cadenas e ligoron á una aniella.
Cuan iban á chuzgar á lo chefe, dentroron á pillar-lo, pero l’armadura se desfize e no bi’n eba cosa dentro, sólo s’ascuité una gran risotada
.
Se pilloron as piezas de l’armadura, e lo chuez las fize alzar, pero en que salioron por a puerta, l’armadura se torné á montar e se’n fue corriendo.
Tornoron os fuegos e las muertes dica que pilloron atra begata á lo chefe. Allora, un biello chuez, prexinando que yera lo diaple, propuse que itasen l’armadura en una gran chera ta fundir-la, e con o fierro que saliese, se fese una cruz.
Asinas se fize, e dentre as flamas d’a chera surtiban risas batuecas que daban asabelo de medrana.
A cruz de fierro se calé chunto á las enruenas d’o castiello, e la tasca de arredol enxamás torné á crexer.

Glarimas: lágrimas
Uitos: oidos
De raso: completamente
Engarcholato: encarcelado
Colla: grupo
Begata: vez
Prexinando: imaginando
Chera: hoguera
Batuecas: vacías
Enruenas: ruinas

Tasca: hierba

No hay comentarios:

Publicar un comentario