17/3/16

FALORDIETAS

A CRUZ D’O DIAPLE
En un lucar bi’n eba un siñor que yera o terror de totas aqueras tierras; yera tan malo que dica lo diaple li n’eba d'embidia. Yera tan malo, que lo rei abié que clamar-lo e forachitar-lo d’o reino.
Mietres er bibié en ixa redolada, se sentiba de contino lo cuerno de caza, os caballos d’aquer ombre d’os suyos amigos estricallaban sementers, mataban ganaus e feriban chobens e biellos. Li pretaban fuego á las bordas, e tal yera la medrana d’aqueras chens, que tasamén soniaba o cuerno de caza en a puerta d’o castiello se meteban á tremolar, e tancaban puertas e finestras.
Cuan se’n fue desterrato, a comarca se quedé tranquila e recuperé a bida que antis n’eba. Os campos fruitificaban e toz yeran goyosos. Pasoron as añadas, e lo castiello prenzipié á esboldregar-se.
Ya garra chen s’alcordaba d’aquer siñor, cuan amanixié  una colla de furtaires, tan imbisibles que no los
trobaban. E ya se diziba entre as chens que yeran pantasmas nimbiatos por l’antico siñor d’o castiello. Isto tamién yera porque o capitán d’a colla lebaba l’armadura d’o biello siñor desterrato.
Tornoron á enchegar-sen por a nuei as luzes, á sentir-sen cantas, á furtar en as casas, á cremar-sen os campos, ….
Totas as nueis s’enchegaba en una d’as más altas torres d’o castiello una luz roya que parixeba un güello gran, á cuala luz esnabesaba a selba, iluminando-lo de tal traza que parixeba un inzendio.
Bels baliens d’os lucars d’a redolada qu’eban gosato amanar-sen ascuitoron rudios tan estranios que se’n tornaban muertos de medrana ta los suyos lucars.
Continará …

Diaple: diablo
Lucar: pueblo
Forachitar-lo: expulsarlo
Estricallaban: destrozaban
Medrana: miedo
Tremolar: temblar
Esboldregar-se: derruirse
Colla: grupo
Enchegar-sen: encenderse
Güello: ojo
Esnabesaba: atravesaba
Bels: algunos
Eban gosato: se habían atrevido


No hay comentarios:

Publicar un comentario