12/6/13

FALORDIETASA BROXA FIERA
Fa más de doszientas añadas, en un lucarón, bibiba una muller muito beroya, á más polida d’o lucar. Beroya como una rosa, de curbas sinuosas, polidas popas, garras torneatas e una cara sin igual. Sindembargo yera a mesacha más argüellosa e no respetaba á los suyos pais pos diziba no estar goyosa por estar pobre.
Diz a lienda que, un diya, ista beroya choben fue combidata por un mesache á una fiesta, pero á suya mai li dizié que no, pos no eba buena fama por estar poco formal con as mesachas.
A mesacha s’encarrañé asabelo e chilé e chilé, dica que’n un inte debanté a man ta dar-li una chapada á la suya mai, pero cuan baxaba la man, surtié una man negra d’a nada con grans unglas que soxeté a man d’a filla. Allora se ascuité una boz que dizié:
-Te maldigo mala muller por no querer á qui te dié a bida, dende güé e ta cutio, os ombres se amanarán, pero por o tuyo fiero rostro de tú fuyirán.

Asinas ye como de cuan en bez a mesacha se aparixe en os camins demandando á bel choben que li acompañe, os mesaches se aturan cuan beyen á una choben tan beroya, pero cuan son chunto á era, se trasforma en una biella broxa fiera.

Atras begatas se aparixe á os ombres capins e zorros, que cuan se amanan á era pensando que pueden fer bellacosa con era se combierte en una muller fierisma.

A broxa: la bruja
Fiera: fea
Beroya: hermosa
Popas: mamas, pechos
Argüellosa: orgullosa
S’encarrañé: se enfadó
Unglas:uñas
Güé: hoy
Ta cutio: para siempre
Se aturan: se paran
Capins: borrachos
Zorros: borrachos

No hay comentarios:

Publicar un comentario