6/5/20

FALORDIETAS


O LUPO DOLENTO E LOS RAPOSOS
En a selva, toz os animals sapeban que lo lupo yera l’amimal más zereño. Totas as espezies li feban causo, porque si s’encarrañaba, as consecuenzias yeran muito malas.
Un diya, o lupo se metié dolento, e l’animal que feba de medico yera lo bobón. Íste, dimpués de vier-lo, dezidié que menestaba reposo durante cuatre semanas. O lupo li fize causo, pos o bobón perén n’eba de razón.
O problema yera que lo lupo s’aborriba muito. Eba qu’estar engarcholato en una espelunga sin fer-ne cosa. Ta entretener-se una mica, li s’ocurrié una ideya. Clamé á lo suyo chirmán e li dizié;
-Quiero que faigas saper á toz os animals, que cada tardi abrá que venir un animal de cada espezie ta charrar con yo.
-Me parixe una buena ideya!
-Ascuita: ye muito importante que lis digas que no lis feré cosa, que no los mincharé, bai?
-Bien pues.

En poquet tiempo, toz os animals d’a redolada sapeban qu’eban que ir á la suya espelunga. Se fizon turnos; primero fue un coniello, dimpués un esquiruelo, un taxugo, una fuina, una cullebra, una garza… Toz quereban ir-ie.
Á los raposos lis tocaba lo zaguero diya, e no n’eban muito esclatero qui de toz iba á ir á la espelunga. S’achuntoron ta parlar, en istas i yeran, cuan aparixié una raposeta chilando:
-Un inte, ascuitazme toz! Levo uns diyas alufrando chunto á la espelunga, e he descubierto que lo camín que s’endreza á la espelunga ye pleno de rastros de diferens animals.

O raposo más viello li respulié:
-Ye lo más normal, leva muitos diyas rezibiendo animals de totas as espezies!
-Ixe no ye lo problema! Lo que m’alticama ye que toz os rastros ven enta la espelunga, pero denguna que salga!, me replecaz?, o lupo dizié que no se iba á minchar á garra animal, pero cualsiquiera lo creye…

Toz os raposos paroron cuenta en o periglo, e dezidioron no chugar-se a vida. E fizon bien, pos anque as intinzions d’o lupo yeran buenas, yera platero que no podeba reprimir-se e minchar-se á los animals.
Os raposos avisoron á totas as espezies, e lo lupo se quedé solenco en a suya espelunga, pos garra animal gosé amanar-se á la espelunga.

Lupo: lobo
Raposos: zorros
S’encarrañaba : se enfadaba
Bobón: búho
Espelunga: cueva
Esquiruelo: ardilla
Fuina: marta
Garza: urraca
Rastros: huellas
M’alticama: me preocupa
Me replecaz: me entendéis

19/4/20

FALORDIETAS


AS CRAPAS E LO PASTOR
Ista ye una chiqueta falordieta d’un pastor que toz os maitins, con o lusco, saleba con as suyas crapas ta que paxentasen tasca.
Un diya, mientres las cusiraba, doze bucardos baxoron d’as peñas e s’amanoron á las d’er sin medrana. Vide cómo s’achuntaban e paxentaban como si se conoxesen fa tiempo.
O pastor paré cuenta que podeba fer una cosa.
-Como veigo que se levan tan bien, las me levaré totas ta casa e asinas n’abré más.

Con a vara las achunté chunto á er e las endrezé enta lo rafal. Tanto as domesticas como as montesinas obedexioron, e dentroron en a cuadra ta pasar a nuei chuntas.
Á l’atro maitín, o pastor se devanté e fize o chiquet almuerzo; lei e pan con magra. Se metié un chapero de palla e con o tocho en a man se’n fue á la cuadra ta sacar-las á lo mon. Pero cuan iba á fer-lo, prenzipié una gran tronada.
-Pos vaiga!, uei no podrez salir á paxentar. –lis dizié á las crapas.

N’eba que dar-lis de minchar, pero con a plevia yera imposible. A solución yera dar-lis de minchar a tasca reservata ta lo ivierno.
O pastor baxé por a trapa un faxo de yerba xuta e lo trosé. Pero no lis die a mesma cantidá á totas; un zarpato á cada una d’as suyas crapas e tres zarpatos á cada bucardo.
-I sez as mías convidatas, porque agora ísta ye a casa vuestra e no’n quiero que marchez!

As suyas crapas minchoron chusto-chusto, e los bucardos minchoron asabelo de bien. Pasé o diya e la nuei, e de maitins a tronada ya no i yera, feba buen orache. O pastor marché á la cuadra e ubrié a gran puerta de fusta.
-Vienga, á paxentar! Ayere plevié muito e la tasca i será bien buena!

As crapas puyoron á lo mon e se metioron á paxentar con angluzia, mientres que os bucardos se’n fuoron blincando enta las peñas. O pastor no podeba creyer lo que yera pasando e s’encarrañé.
-Sez unas desgraziatas! Tos he dato más tasca que á las mías crapas e asinas lo agradexez! Qué poca vergoña!

Un d’os bucardos ascuité as suyas parolas e li respulié;
-I yes muito entivocato!, a culpa ye de tú!
-Qué a culpa ye de yo?, pero cómo gosas dizir-me ixo?
-Sí, porque estiés inchusto. Á las tuyas crapas lis dies menos de minchar que á nusatras que ni nos conoxes. Si nos quedásenos contú, e un diya plegasen atrás crapas, de seguras que las tratarbas millor que á nusatras. En a vida, os sers más quiestos son lo primero.

O pastor no respulié porque replequé que s’eba entivocato. A crapa n’eba tota la razón.

Lusco: amanecer
Paxentasen: paciesen
Tasca: hierba
Bucardos: cabras montesas
Rafal: granja
Chapero: sombrero
Plevia: lluvia
Trosé: repartió
Zarpato: puñado
Buen orache: buen tiempo
S’encarrañé: se enfadó

1/4/20

FALORDIETAS


O CASCABILLO E LO MIXINO
En un casaluzio d’un lucar, viviba una familia que n’eba un mixino. O mixino yera quiesto por toz e lo emplenaban de morisquetas. Perén n’eba bella cosa de minchar e mesmo dormiba en un coxín chunto á lo fogaril.
Cuan no minchaba u feba una clucada, dindoneaba por a casa escando zorzes. Li feba muito goyo agafar-los ta chugar con ers. O mixino yera tan gran e templato que os probes zorzes viviban con angunia, de contino notando una brempa menazán chunto á lo suyo cado.
Tanta medrana n’eban, que os zorzes dixoron de salir á escar-ne de minchar. Antis s’organizaban por parellas e correban á la cozina ta furtar un piazo de formache u de pan u lo que abiese por o sulero. Pero dende que o mixino yera l’amo d’a casa, enxamás veyeban l’inte de salir d’o cado. Yera masiato perigloso!!!
Os zorzes n’eban cada diya más fambre e yeran arguellatos por no minchar. Asinas que un diya, s’achuntoron ta prener una dezisión. Dende os zorzes más viellos á los más chovens, toz quereban resolver o problema ascape.
Muito rato estioron contrastando qué yera lo que podeban fer, pero á dengún no li se ocurriba una buena ideya.
Cuan iban á reblar e desfer l’asambleya, un d’ers se devanté e parlé;
-A única traza de poder salir d’o cado ye saper por do i ye o mxino. Si sapemos por do iye, podemos aproveitar cuan siga luen ta poder salir.
-Pos sí, ye una buena ideya –dizié un d’os zorzes más viellos. Pero cómo lo podremos localizar?
-Muito fácil! Li metemos un zimbel á lo mixino e asinas lo ascuitaremos.

Dimpués d’un breu silenzio, toz prenzipioron á chilar e fer palmas de goyo. Á la fin poderban controlar á lo mixino. Pero lo goyo duré poco. O más viello de toz li pregunté:
-Veigo que toz i sez d’alcuerdo con a ideya, pero… qui de vusatros li meterá o cascabillo á lo mixino?

O silenzio emplené l’asambleya, e toz os zorzes parixeban petrificatos por a medrana.
-Yo no puedo, so muito viello e no poderba puyar-me á la lomera d’o mixino. –dizié un zorz viello.
-Yo tampó no. No veigo guaire bien…
-Pos yo so una mica coxo, asinas que tampó no puedo…

E asinas, toz os zorzes metioron desincusas ta no meter-li o cascabillo á lo mixino. Cuan parle´o zaguero, toz replecoron que a ideya yera buena, pero defízil meter-la en prautica. Asinas que, muito tristos, se’n fuoron cadagún á casa suya ta pensar en cómo desfer-se d’o mixino.

Cascabillo: cascabel
Morisquetas: caricias
Clucada: siesta
Zorzes: ratones
Angunia: angustia
Furtar: robar
Cado: madriguera
Viellos: viejos
Zimbel: cascabel
Coxo: cojo
Zaguero: último
19/3/20

FALORDIETAS


O MERCADER DE SAL E LO BORRICALLO (II)
O borricallo se devanté e salié d’o ríu, e l’ité una uellata á l’amo metiendo cara de pena. Yera tot una trapaza, prou que sí, porque yera asabelo de goyoso por lo pasato. Pero lo patarieco d’er no paré cuenta en que lo mercader eba parato cuenta d’a chugadeta.
-Iste borricallo piensa que so fato!, se ve á enterar… -pensé.

O mercader pillé d’o ramal lo borricallo e torné á ra ziudá. Pero en puesto d’a sal, ista vegata emplené as talecas con piedra tosca. Ligué as talecas denzima d’o borricallo e se’n fuoron. E anque a tosca pesaba menos que ra sal, no li feba pon de goyo carrear-las. Asinas que, cuan plegué á lo ríu, fize que s’esbalizaba e se capuzé en l’augua. A desgrazia estié que a tosca s’emplené d’augua, e lo peso de multipliqué. Asinas pues, l’animal no se podié devantar, e prenzipié á afogar-se en a badina.
Á la fin, e dimpués de muito forziar, consiguió plegar á lo veral e salvar a vida.
Posato en a tasca, prenzipié á tremolar e gomecar augua entre os diens, mientres o mercader no feba cosa por aduyar-lo.
-Istas talecas pesan muito más que as de sal!, cuasi m’afogo e no has feito pon de pon!

L’amo esclaté de cólera;
-Isto te pasas por a tuya traidoría!, me ferba goyo qu’eses aprendito a lizión e faigas lo que te pertoca. Levo tota ra vida triballando e no’n quiero galvans con yo! I ye esclatero?

O borricallo acaché a capeza pleno de vergoña, e confirmé qu’eba feito trampa.
-Bai, no tornará á pasar, pero fa un poder ta que as talecas pesen menos… si no, remataré con a esquena trencata e no podré triballar.
O mercader se quedé pensativo e replequé que yera chusto lo que demandaba o borricallo.
-Bien pues, asinas lo feré, pero tú abrás qu’estar un buen triballador, te parixe bien?
-Me parixe bien, d’alcuerdo.

I remanioron sin tartir, e con una riseta en os morros, siñoron o suyo pauto ta cutio.

Trapaza: mentira
Prou que sí: por supuesto
Patarieco: necio
Chugadeta: jugarreta
Tosca: toba
Badina: balsa en un río
F
orziar: forcejear
Gomecar: vomitar
Pon de pon: nada de nada
Galvans: vagos
Esquena: espalda
Siñoron: firmaron

15/3/20

FALORDIETAS


O MERCADER DE SAL E LO BORRICALLO (I)
Yerase una vegata un mercader que se ganaba ra vida mercando talecas de sal á buen pre ta lugo vender-las en os diferens lucars d’a redolada. O negozio no yera malo, e gosaba ganar firmes diners. Pero de tanto carrear talecas prenzipié á aber-ne de molestias en a esquena e garras.
Un maitín se devanté tan encañablato e dolorito que dezidié mercar-se un borricallo. Dimpués de fer o chiquet almuerzo, marché pues á lo mercato e se’n merqué uno choven e rezio.
-Amigo, dende uei yo seré a capeza pensante e tú carrearás a mercanzía. N’he cuasi sisanta añadas e me fa mal tot o cuerpo. Si triballamos asinas, yo pensando e tu carreando a mercanzía, nos irá muito bien! –li dizié o mercader á lo borricallo.

Asinas que, como totas as semanas, s’amané á ra salina e merqué unas talecas de sal que ligué en l’umo d’o borricallo.
Marchoron por o viero que rodiaba ra selva e qu’eba qu’esnavesar un amplo ríu sin de puen. O borricallo, que no eba caminato enxamás sobre auguas, pisé mal e s’esbalizé. Cayé á l’augua e se chipié de raso. Tamién as talecas se fartoron d’augua, e ra sal se diluyé, tintando de blanco lo ríu.
O mercader se levé as mans á ra capeza e prenzipié á chemecar.
-Qué mala suarde! He tresbatito tota ra sal!, qué vo á fer agora?

Por el contrario, o borricallo, sin lo peso d’a sal, se noté más lixero e blinqué fuera de l’augua.
-Isto ye pistonudo! No me fa goyo l’augua freda, pero agora ya no he que levar ixas talecas de sal que pesan tanto!

Á la fin, o mercader dezidié tornar á ra salina ta mercar-ne más.
-Imos borricallo, emos que tornar á por más sal antis que se faiga de nueis, si no, un diya de triballo tresbatito!!

Se’n tornoron enta ra salina. L’ombre merqué unas talecas de sal e las metié en l’umo de l’animal. E pilloron atra vegata o mesmo viero d’a selva. O borricallo, canso de carrear as talecas, pensé en dixar-se cayer cuan esnabesasen o ríu e poder librar-se d’o peso.
Asinas que, cuan yeran por mitá d’o ríu, o borricallo torné á esbalizar-se e se capuzé en l’augua. E ra sal torné á diluyer-se…
Continará…

Talecas: sacos
Lucars: pueblos
Redolada: comarca
Gosaba: solía
Esquena: espalda
Garras: piernas
Chiquet almuerzo: desayuno
Ligué: ató
L’umo: el lomo
Viero: senda
Esnavesar: atravesar
S’esbalizé: se resbaló
De raso: completamente
Chemecar: lamentar

23/2/20

FALORDIETAS


L’ALICA E LO ESPARBEL
En a branca d’un viello caxico descansaba una alica fembra de uellata trista e cor trencato. A suya pena yera tan gran e funda que no quereba ni volar. Bels diyas i yera sin minchar e sin parlar.
Un esparvel masto que la vide, se posé chuto á era e li pregunté qué li pasaba.
-Qué te pasa pues, beroya alica, que no quiers saper cosa d’o mundo?
-I so asabelo de mal… Quiero fer una familia e no’n trobo de parella que me quiera de verdá.
-E por qué no me azeutas á yo? –pregunté lo esparvel. Yo quererba estar o tuyo compañero.
-Tú?... e cómo me cusirarbas?
-Bueno, pos para cuenta en as alas tan pinchas que n’he! Por no fablar d’as mías patas, zereñas como ganchos de fierro, e las mías unglas punchutas e bien esmolatas. Con eras puedo cazar tot lo que quiera. Si me quiers como parella, enxamás te mancará cosa. Lo zaguero que fize, fue cazar un bucardo.
-Un bucardo?... Pero si ye un animal muito gran! –dizié asombrata l’alica.
-Pos sí, asinas ye. Ye gran e pesa muitismo, pero yo puedo con ixo e más. Si t’achuntas con yo, cazaré ta tú.

L’alica yera embelecata e se convenzié de que ixe valién e zereño esparvel yera la parella perfeuta. Se casoron ixe mesmo diya, e ixa nuei, l’alica li demandé que cumplise a suya promesa.
-Te remero que me diziés que poderbas cazar un bucardo, ves-te-ne á por un!

Lo esparvel levanté o vuelo e se’n fue durante unas oras. Cuan torné, trayeba entre as suyas zarpas un chiquet zorz. L’alica die un trango ta zaga xorrontata.
-Pero qué ye isto!, diziés que me trayerbas un bucardo, e aparixes con un chiquet zorz!

Lo esparvel respulié;
-De totas as aus d’o ziel, tú yes a reina. Solo me quedaba que mentir ta conseguir que te casases con yo. Ye verdá, no so capaz de cazar bucardos, pero si t’ese recontato a verdá, enxamás aberbas parato cuenta en yo.

L’alica se quedé esconortata, e replequé que muitos son dispuestos á lo que siga con tal de conseguir os suyos obchetivos.

L’alica: el águila
Esparvel: milano
Branca: rama recia
Caxico: quejigo/roble
Cor: corazón
Masto: macho
Beroya: hermosa
Cusirarbas: cuidarías
Esmolatas: afiladas
Mancará: faltará
Bucardo: cabra montesa
Embelecata: fascinada
Zarpas: garras
Zorz: ratón
Trango: paso
Xorrontata: asustada
Aus: aves
Esconortata: desconsolada