29/1/15

FALORDIETASO FATO (III)
-Tres ombres? Patarieco! –chilé a muller. De seguro que ixos ombres son os mesmos que pasoron por aquí, e me preguntoron por o camín enta la feria. E de seguro que ya han bendito la baca e se son minchando e bebiendo los diners en bella posada. Imos-nos, metete iste chapero ta que no te reconoxcan e á bier si lis podemos engañuflar.
Arredol d’as doze, o fato e la suya muller plegoron á lo lucar, e dimpués de besitar bellas posadas, en troboron á los tres ombres posatos arredol d’una mesa. A muller clamé á lo posadero e li rezenté lo qu’eba pasato.
-Si busté mos aduya –dizié a muller á lo posadero -, podremos recuperar os nuestros diners. Li propongo isto; o mío maríu demanda un beire de bin. Se debanta, remena lo suyo chapero, li clama á busté, e busté tira d’a suya pocha istos diners que yo li do agora, e asinas da á entender que ya ye bosato.

Tanimientres os tres ombres continaban minchando e bebiendo sin parar cuenta en lo campesino. Pero cuan íste se debanté por terzena begata, un paré cuenta en lo que feban, e li pregunté á lo posadero.
-Sin tartir! –repulié o posadero. Ixe ombre ne ha un chapero machico. He sentito fablar muitas begatas d’ixe chapero, pero ista ye la primera begata que lo beigo con os míos güellos. Me clama ixe campesino, me ordena que li traiga un beire de bin, remena lo chapero, e d’er surten os diners e aparixen en a mía pocha.

L’ombre se achunta con os compañers e lis rezenta lo que li ha dito lo posadero.
-Emos que pillar ixe chapero á cualsiquier pré –dizión os tres.
-Ne ha busté un chapero muito poliu, e mos ferba goyo mercar-lo. Cuánto ye? –li preguntoron os tres á lo posadero.

O campesino los gollé, e lis dizié;
-Iste chapero no se bende, no ye un chapero normal. Posadero!, más bin.

Cuan o bin yera denzima d’a mesa, o campesino se debanté, remené dentro d’o chapero, e lo posadero tiré d’a suya pocha los diners.
Continará …

Patarieco: necio
Bella: alguna
Beire: vaso
Remena: revuelve
Chapero: sombrero
Pocha: bolsillo
Bosato: pagado
Güellos: ojos
Bin: vino
Pré: precio
Poliu: bonito


18/1/15

FALORDIETASO FATO (II)
Dimpués de bels menutos, o segundo choben plegué chunto á Chuan.
-Buen diya amigo, que buen orache fa! Qué leba?, una crapa? Yo iba ta la feria á mercar-ne una, quiere bender-la-me? Li do zincozientos euros por era.

O campesino se aturé, e rascando-se la orella pensé;
-“Otri que diz que lebo una crapa, será posible? Iste animal no ha ubierto lo morro, si fese rudio saperba que ye, si crapa u baca.”
-Pos si no quiere bender-me a crapa, la mercaré en a feria. Pero pienso que zincozientos euros ye un pré chusto por una crapa arguellata. Me’n bo.

E dimpués plegué o terzer choben.
-Buenas!, quiere busté bender-me ixa crapa?

O campesino no sapeba  que dizir, e dimpués de pensar-lo respulié;
-Ye la terzena begata que me dizen que ye una crapa, no beyes que ye una baca?
-Quiesto amigo, u ye ziego u capino, dica un nirno li poderba dizir que lo suyo animal no ye una baca, sino una crapa, e muito arguellata!
-So seguro que ye una baca, ye más gran e la coda ye luenga, mientres que una crapa la ne ha curta.
-No diga fatezas! Li ofrexco cuatrozientos euros por á suya crapa.

E dizindo ísto, o choben saqué cuatrozientos euros d’a suya pocha. O probe campesino, á la fin, dezidié bender l’animal, recullié los diners e se’n torné ta casa. Mientres os chobens se’n fuoron ta la feria.
En plegar á casa, a muller s’encarrañé asabelo cuan l’ombre li dié os diners.
-Yes más fato que as caparras!, has bendito a baca que bale muitos más diners!
-Pero, que podeba fer? Tres ombres, uno dezaga de otri, me han dito que yera una crapa, e …
Continará …

Pré: precio
Capino: borracho
Coda: cola
Pocha: bolsillo
Caparra: garrapata

8/1/15

FALORDIETASO FATO
Yerase que se yera, en un lucarón, un labrador e la suya muller. Lo unico que n’eban yera la suya casa, una baca e una crapa. O labrador, que se clamaba Chuan, yera muito fato, tanto que los suyos bezinos li eban meso por embotada “O Fato”. Pero Marieta, á suya muller, yera muito aguda e á ormino apañaba as fatezas que feba er.
Un maitín Marieta li dizié á Chuan:
- Chuan, agora bi’n ha una feria en o lucar, bendamos á nuestra baca. Ya ye muito biella, da poqueta lei e lo pré de l’alfalze ha puyato muito ista añada.

Chuan, dimpués de pensar una miqueta, pensé como la suya muller. Se metié o trache de domingo, pillé o suyo chapero e se’n fue á la cuadra ta lebar a baca enta lo mercato.
- Para cuenta, Chuan, e no te dixes engañuflar –dizié a muller.
- Profers que sí. Ha que madrugar muito o que me quiera engañuflar, - respulié O fato.

Lebaba poquet rato andando cuan se amanoron tres chobens d’o mesmo lucar que tamién iban enta la feria. Os chobens n’eban poquez diners, e n’eban muita fambre e muita sete. Cuan bidon á lo labrador con á suya baca pensoron fer-li á tana. Un d’ers eba que adebantar-se e fer un poder por mercar-li a baca. E poco dimpués, o segundo eba que fer lo mesmo, e dimpués o terzeno.
- Buenas amigo!, me quererba bender á suya crapa?, cuánto cuesta?
- A crapa?, -respulié o labrador. A crapa? – e los suyos güellos no feban que ir d’o choben á l’animal.
- No me quiere bender á suya crapa?, li do por era saiszientos euros.
- A crapa? Pero si yo pensaba que isto yera una baca, e gollandola bien, l’animal que lebo d’o ramal ye una baca e no pas una crapa, busté s’entiboca.
- Yo li quereba fer una fabor mercándo-li ixa crapa arguellata, pero como parixe que no quiere, me alzo los diners  e me’n bo. Que baiga bueno!!!
Continará …

O fato: el tonto
Crapa: cabra
Embotada: mote
Á ormino: a menudo
Lei: leche
Chapero: sombrero
Engañuflar: engañar
Entiboca: equivoca
Arguellata: muy delgada
Me alzo: me guardo