25/11/15

FALORDIETAS


FLOR BEROYA (III)

-Baxa-te-ne –li dizié o caballo, pilla ixe pex e ítalo ta l’augua.

-Pero si no n’emos de tiempo ….!!!! –morgoneé.

-Siempre i’n ha de tiempo ta fer una buena obra.

 Más tardi plegoron enta un castiello, en meyo d’una fosca selba de fabos, e bidon á la Prenzipa Flor Beroya que yera dando de minchar á las pirinas.

-Aguarda, agora bo á dar blincos e pintacodas, que li fera goyo á la prenzipa. Te dizirá que quiere montar, e tú li dixarás, allora yo calzearé, se xorrontará, e tú li dizirás que ye porque no me cuacan as mullers, e montándo-me, me amansaré, te montarás e saldré ascape dica plegar enta lo palazio d’o rei con a prenzipa.

 Tot pasé como lo eba dito lo caballo, e sólo cuan salioron ascape, conoxié Flor Beroya la intenzión de furtar-la. Allora dixé cayer l’ordio que lebaba en l’alda, e li dizié que li’n replegase.

-Ta do imos, bi’n ha muito ordio.

 Allora, en pasar baxo un árbol, abenté t’alto lo suyo moquero, que se quedé penchato d’una branca, e li dizié que s’aturase e se’n puyase ta l´árbol ta replegar-li’n.

-Ta do imos, bi’n ha muitos moquers.

 Pasoron allora por un ríu, e la mesacha dixé cayer un aniello, e li dizié que se baxase ta pillar-lo, pero lo mesache li respulié que ta do iban, bi’n eba muitos aniellos. E á la fin plegoron ta lo palazio d’o rei, que se metié asabelo de goyoso cuan bide á Flor Beroya, pero a mesacha s’enzarré en una alcoba, e no quise ubrir a puerta. O rei li supliqué que ubriese, pero era dizié que no lo ferba dica que li trayesen as tres cosas qu’eba tresbatito por o camín.
-Abrás que ir á replegar-las –dizié o rei, e si no las trayes de aforcaré.

 O mesache se’n fue asabelo de tristo, se monté en o caballo e íste li dizié que no s’alticamase. Plegoron enta lo forniguero.

-Quererbas l’ordio? –pregunté lo caballo.
-Pos claro que sí!
-Pos clama á las forniguetas e lis dizes que lo te traigan, que si lo d’a mesacha ye espardito, te trayeran lo que bi’n eba en os pans que lis diés.

 E asinas pasé, as forniguetas, agradexitas, li dixoron un muntón d’ordio chunto á er.

Continará …

Morgoneé: protestó
Fosca: oscura
Fabos: hayas
Pirinas: gallinas
Pintacodas: volteretas
Ordio: cebada
Moquero: pañuelo
Branca: rama
Tresbatito: perdido

Alticamase: preocupase

17/11/15

FALORDIETAS


FLOR BEROYA (II)

Tanimientres, o suyo chirmán eba tresbatito toz os suyos diners, e li escribié ta que li aduyase, e como yera tan bueno, li aduyé demandando-li un triballo á lo rei.

Pero en puesto de agradexer-li’n, fize lo posible por amolar-lo. En ixas i yera cuan ascuité que lo rei yera embelecato d’a prinzipa Flor Beroya, e que ista, como que yera o rei biello e fiero, no lo quereba, e s’eba amagato. O chirmán embidioso fue ta do i yera o rei e li dizié que lo suyo chirmán sapeba do se amagaba Flor Beroya. O rei, encarrañato, fize clamar á l’atro chirmán, e li ordené trayer-li á la prinzipa, e que si no la trayeba, lo ferba aforcar.

O probe, esconortato, se’n fue á la cuadra ta pillar un caballo e ir-se-ne sin saper do poderba estar Flor Beroya. Bide allora un caballo blanco muito biello e flaco que li dizié;

-Pillame á yo, e para cuenta en lo que te digo.

 Esluzernato se quedé l’ombre en sentir fablar un caballo, pero monté en er e itoron á andar lebando tres pans que li dizié o caballo que pillase. Dimpués de andar bels diyas, se troboron un forniguero, e lo caballo li dizié:

-Abienta en ixe forniguero os tres pans ta que minchen as fornigas.

-Pero, ta qué?, si nusatros los menestamos.

-Abienta-lis-ne, e no te canses enxamás de fer bien.

 
Fizon  más camín, e se troboron una alica que s’eba enreligato en un rete d’un cazataire.

-Baxa-te-ne e talla lo rete ta liberar ixe animal.

-Pero imos á perder tiempo en ixo?

-No, has que fer lo que te digo e no te canses de fer bien.

 

Continoron o camín, e plegoron enta un ríu, e bidon á un pex chicotón en lo beral d’o ríu, difuera de l’augua, e por más que se mobeba, no podeba tornar á l’augua.

Continará …

Aforcar: ahorcar

Esconortato: desconsolado

Esluzernato: alucinado

Abienta: tira

Alica: águila

Enreligato: enredado

Un rete: una red

Beral: orilla

 

 

1/11/15

FALORDIETAS


FLOR BEROYA

Bi eba una begata un pai con dos fillos; o mayor se’n fue de soldado, e se’n fue t’America, do estié muitismas añadas. Cuan torné, o suyo pai eba muerto, e lo suyo chirmán desfrutaba d’os diners. Cuan dentré en a suya casa, se trobé á lo suyo chirmán baxando por as escaleras.

-No me conoxes? –li pregunté.

-Pos no, no sé qui yes.

 

Allora se dié á conoxer, e lo suyo chirmán li dizié que se’n fuese á la cuadra, e que i se trobarba un badul, que yera l’ereu que li eba dixato lo suyo pai, e continé lo suyo camín sin fer-li más causo.

Se’n fue ta la cuadra, e se trobé-ie un badul asabelo de biello.

-Ta qué me puede serbir iste badul biello?, lo itaré ta lo fogaril, e á lo menos me calentaré.

 

Lo se lebé en os güembros enta una borda albandonata, pillé un astral e prenzipié á esmicazar-lo, e de un secreto que n’eba cayé un papel. Lo pillé, e bide que yera la escritura d’una gran cantidá que li eban que bosar á lo suyo pai. La cobré, e se fize rico.

 

Un diya que iba por a carrera se’n trobé con una muller que yera plorando, li pregunté qué li pasaba, e li respulié que lo suyo mariu yera asabelo de dolento, e que no eba con qué curar-lo, e antimás lo quereban engarcholar por no poder bosar uns diners que debeba.

-No s’alticame. No engarcholarán á lo suyo mariu, yo bosaré lo que deben e mercaré as medezinas ta curar-lo.

 

E asinas lo fize. Pero l’ombre se murié por a malotía, li bosé a fuesa e toz os gastos, e tanto se gasté, que gasté tot l’ereu, quedando-se probe atra begata.

-E agora qué feré? No n’he qué minchar. Me’n iré á la ziudá e me pondré de criau.

 

Asinas lo fize, e dentré á serbir en o castiello d’o rei. Se porté tan bien, que lo rei, en poquet tiempo lo fize o suyo ombre de confitanza.

Continará …

Beroya: hermosa

Pai: padre

Badul: baúl

Fogaril: hogar

Astral: hacha

Esmicazar-lo: hacerlo pedazos

Carrera: calle

Engarcholar: encarcelar

Fuesa: fosa, nicho

S’alticame: se preocupe

L’ereu: la herencia