16/10/14

FALORDIETASO SOL ROYO
Seguntes una antica lienda, fa muito tiempo, un balién mesache yera embelecato d’una choben. Os dos quereban casar-sen, pero menestaban a bendizión d’a Luna, asinas que os pais d’a mesacha recurrioron á un dobinaire.
O dobinaire trigué una nuei esclatera ta preguntar á la Luna, que brilaba en o ziel iluminando mons e campos. O dobinaire bide bien os presachios e dezidié aprebar a chunión d’os dos mesaches. Pero antis, o choben eba que pasar una preba de balura, capuzar-se en as auguas d’a lacuna e nadar en era durante un tiempo. Una begata feito ixo, eba que prenzipiar una cazata e conseguir bellas presas.
Como lo mesache sapeba nadar dende chicotón e tamién yera un gran cazataire, superé bien as prebas, e li trayé muitas presas á la suya parella. Dimpués de tres lunas tras as prebas, tota la tribu zilebré o bodollo con una gran lifara, danzando e zorrupando … 
Pero á toz lis se xublidé preguntar á lo Siñor d’a Luz, sin á cuala bendizión a chunión no durarba guaire.
Á l’atra nuei d’o bodollo prenzipié á pleber muito, e toz pensoron que yeran as glarimas d’o Siñor d’a Luz qui no yera d’alcuerdo con o bodollo d’os mesaches. Asinas que os dos chobens abioron qu’esnabesar nadando a lacuna ta plegar enta una isla en do bibiban as parellas que no contaban con a bendizión d’o Siñor d’a Luz, e d’a que no poderban tornar-sen enxamás.
Mientres nadaban, un d’os guerrers d’a tribu á qui li cuacaba a mesacha, lis lanzé una sayeta, e atros guerrers fizon lo mesmo. E asinas lis fizon feritas que tiñoron de royo l’augua d’a lacuna. Cuan o royo s’estendillé por a superfizie e lo sol d’o lusco tiñé d’a mesma color os arbols, e ziel e tierra, a parella desaparixié d’a gollada d’a tribu. A medrana emplené os corals d’as chens e se’n fuoron sin gollar ta zaga.
E sindembargo, os dos mesaches, anque plenos de nafras, plegoron enta la isla en la que bibioron o resto d’a suya bida e luen d’a tribu que los eba beyito naxer.

Royo: rojo
Menestaban: necesitaban
Dobinaire: adivino
Trigué: eligió
Esclatera: clara
Bellas: algunas
Lifara: comilona
Zorrupando: bebiendo
Glarimas: lágrimas
Esnabesar: atravesar
Medrana: miedo
Os corals: los corazones
Nafras: heridas


7/10/14

FALORDIETASLENA, A REINA D’AS GRIPIAS (III)
Una nuei, se leboron á los cuatro nirnos ta la selba, fizon una chera e, lis obligoron á dizir cómo poderban fer salir á lo suyo pai difuera d’o ríu. Os mesaches, á penar d’os tochazos que lis dioron os suyos tíos, no dizioron ni una parola. Pero la ninona yera xorrontata e no tardé guaire en dizir o secreto.
Con o lusco, os chirmans de Lena pilloron uns dallos e s’endrezoron á lo beral d’ ríu. Clamoron á la gripia e, cuan íste amanexié entre la esbruma, li talloron a capeza con o dallo.
Pasé lo mes, e Lena e los suyos fillos eban que tornar chunto á la gripia. Os suyos chirmans no dizioron cosa e la dixoron marchar.
-Gripia, gripia. Si yes bibo, esbruma de lei. Si yes muerto, esbruma de sangre. –dizié Lena.

O ríu se sobatié, e se debantoron una olas bien grans, e d’eras una muito gran d’esbruma roya. E Lena ascuité a boz d’a gripia que li diziba;
-Os tuyos chirmans me matoron con dallas. A nuestra filla, Tremoleta mos ha traizionato.

Desesperata, Lena gollé á los suyos fillos e dizié:
-Que la mía filla chiqueta se combierta en tremoleta, que tremole diya e nuei, que las plebias li escosquen a boca, que l’aire li peine as greñas. E busatros, os míos quiestos fillos, dende agora serez zereños árbols. Yo seré una salzera.

E toz quedoron feitos árbols.
E por ixo, lo caxico, o fraxín e l’abete son árbols zereños, e la tremoleta, tremola con a más lixera bisa.
Selba: bosque
Chera: hoguera
Parola: palabra
Xorrontata: asustada
Lusco: amanecer
Dallos: guadañas
Sobatié: agitó
Plebias: lluvias
Escosquen: limpien
Zereños: fuertes
Salzera: sauce
Bisa: brisa