30/10/12

FALORDIETASCHUAN FATO
Bi eba una begata un mesache á qui clamaban Chuan Fato. Como no li cuacaba que lo clamasen Chuan Fato, un diya maté un guá ta combidar a toz á una chenta, e de resultas de ixo lo clamoron Chuan Patarieco.
Asinas que Chuan Fato pillé o pelello e se’n fue á bender-lo á Uesca. Cuan i plegué, feba tanta calor que se chité en a mosquera d’un pin, e se zaboyé con o pelello. E pasé que amanixié una garza á piponear o pelello mientres feba la clucadeta, e Chuan Fato, ubriendo un güello, l’agafé e la se alzé. Lugo fue á bier á un pelaire e li bendié o pelello por zincuanta euros.
Dimpués de tot isto, plegué enta una fonda e demandé chenta ta dos. Allora Chuan Fato amagué 10 euros chunto á la puerta prenzipal, e lo mesmo fize en a escalera con atros 10 euros, e lo mesmo atra begata á la fin d’a escalera. Feito isto, se posé á una mesa e aguardé á que li sirbiesen; pero no li feban causo porque pensaban que yera aguardando á lo suyo compañero.
Á la fin se cansé de aguardar e dizié:
-Ye que no me ponen a chenta?
-I semos aguardando á que plegue lo suyo compañero ta serbir-lis.
-O mio compañero ye ista garza.

Os posaders, estraniatos e intrigatos, li preguntoron con somardería;
-E qué ofizio ne ha?
-Ye debinador, e debina tot lo que bustez quieran saper.

Allora li demandoron que debinase bellacosa, e Chuan Fato li pasé a man á la garza dende a capeza dica la coda, e la garza dizié: “Graó!!!”
-Qué ye lo que ha dito? –dizié a posadera.
-Ha dito –respulié Chuan Fato – qu’en a puerta prenzipal bi’n ha 10 euros.

A posadera fue á escar por a puerta dica que’n trobé os diez euros e, con una sonrisa en os morros li dizié á Chuan Fato.
-Béndame busté ixa garza!
Continará …

Fato: tonto
O guá: el buey
Una chenta: una comida
Patarieco: muy tonto
A mosquera: sombra bajo los árboles
A garza: la urraca
Clucadeta: siesta
L’agafé: la agarró
Allora: etonces
Bellacosa: algo
Escar: buscar

25/10/12

FALORDIETASOS SIETE CONIELLOS BLANCOS (e III)
E lo rei, cuan s’enteré, marché asabelo de goyoso ta bier á la suya filla, pos yera la primera begata que a prenzipa quereba minchar dende que cayese dolenta.
-Pai, ya no me fa mal cosa, pero me’n bo con istas mullers.
-No puede estar! –morgoneé o rei. Encara i yes masiato débil!
-Pos me’n iré! –respulié á prenzipa tozolona.

O rei replequé qu’eba que reblar debán d’á suya filla, e fize para-lis uns caballos.
Se’n fuoron ascape as tres e, á meyo camín, as dos mullers s’aturoron e baxón ta escar a espelunga que yera difuera d’o camín. Á la fin plegón á lo forato e á la puerta amagata. Sin dembargo no bi’n eba garra chen, e la nuei i plegaba sin beyer á los coniellos. Asinas que dezidioron ir-se-ne e tornar á l’atro diya cuan, de bote e boleyo, bidon iluminar-se a espelunga e bidon tamién á los siete coniellos blancos que se tiraban os suyos pelellos e se combertiban en prenzipes.
Os siete se posón á la mesa e tornón á repetir lo que as dos mullers ya eban sentito:
-Íste ye lo dital d’a prenzipa. Qui la ese astí!

E á otri:
-Ísta ye la beteta d’a prenzipa. Qui la ese astí!

E á otri:
-Ístas son as estixeras d’a prenzipa. Qui la ese astí!

Allora, a prenzipa, empenté a puerta e dentré dizindo;
-Pos astí so!, e trigaré yo á qui más me cuaqué!

A prenzipa trigué á un d’os siete e se’n fue con er luen d’ixas tierras ta cutio.

Dolenta: enferma
Morgoneé: protestó
Replequé: entendió
De bote e boleyo: de repente
Sentito: oido
Empenté: empujó
Trigaré: elegiré
Cuaque: guste
Ta cutio: para siempre


16/10/12

FALORDIETAS


OS SIETE CONIELLOS (II)
Muita chen se amané enta lo castiello por bier si podeban curar á la prenzipa, pero garra chen lo pude fer.
Un diya, una mai e una filla que bibiban en un lucar de amán, dezidioron prebar fortuna, pos as dos n’eban muitos conoximientos de plantas e flors, e confitaban en que, poderban trobar un remeyo ta sanar-la. Asinas que s’endrezoron enta lo castiello.
Ya de camín, ta ganar tiempo, pilloron un alcorze, e se aturoron ta chentar e descansar. Pero cuan sacoron o pan, lis se cayé por un marguinazo. As dos se debantoron e baxoron corriendo dezaga dica que lo bidon cayer dentro d’un forato. Cuan s’acachoron ta recuperar-lo, bidon que lo forato comunicaba con una gran espelunga que yera iluminata por dentro. Gollando por o forato, bidon una mesa con siete posientos e, poco dimpués bidon á siete coniellos blancos qu’entraban en a espelunga e, tirando-se lo pelello, se combirtioron en siete prenzipes, e los siete se posoron arredol d’a mesa.
Allora ascuitoron á un d’ers dizir, mientres pillaba un dital d’a mesa;
-Íste ye lo dital d’a prenzipa. Qui la ese astí!

E á otri:
-Ísta ye la beteta d’a prenzipa. Qui la ese astí!

E á otri:
-Ístas son as estixeras d’a prenzipa. Qui la ese astí!

E asinas un dezaga d’otri, dica fablar os siete.
As dos mullers se itoron ta zaga cutio cutio e sin fer rudio, pero antis d’ir-se-ne paroron cuenta en que bi eba una puerta muito bien amagata entre os maticals.
Allora marchoron ascape enta lo castiello e, una begata ie, demandoron bier á la prenzipa. A prenzipa yera chitata e no’n quereba bier á garra chen, pero as dos mullers prenzipioron á fablar con era e li rezentoron qui yeran e á qué se dedicaban e, á la fin, li dizioron qu’eban beyito en o suyo biache, mesmo lo que bidon en a espelunga e los siete coniellos.
Cuan a prenzipa sintié nombrar os siete coniellos blancos s’endrezé en o leito e demandé que li trayesen de chentar.
Continará …

Troabar: encontrar
Alcorze: atajo
Chentar: comer
Acachoron: agacharon
O forata: el agujero
Gollando: mirando
Os posientos: las sillas
Espelunga: cueva
Tirando-se: quitándose
Cutio cutio: sigilosamente
Os maticals: los arbustos
Chitata: echada
Sintié: oyó
O leito: la cama


9/10/12

FALORDIETAS


OS SIETE CONIELLOS BLANCOS
Bi eba una begata un rei qu’eba una filla muito beroya á la que aimaba asabelo. Á suya muller, a reina, eba educato con muito ficazio á la prenzipa en muitas cosas, pero lo que más li cuacaba fer yera coser.
A cambra d’a prenzipa n’eba una finestra por la que se beyeban campos e mons. Un diya que yera posata e acucutata por a finestra as selbas e pueyos, bide amanar-sen á siete coniellos blancos que fizon un corro. I yera tan embelecata beyendo los coniellos que li se cayé un dital que lebaba en a man, un d’os coniellos lo pillé con a boca e toz pretoron á correr dica que dixé de bier-los.
Á l’atro diya torné á bier-los dende a finestra, os coniellos plegaban dende a selba e feban un corro. Cuan se acucuté ta bier-los millor li se cayé una beteta, la pillé un d’os coniellos e se’n fuoron.
Á l’atro diya li pasé lo mesmo, pero ista begata li se cayoron una estixeras.
E dimpués d’as estixeras una carrucheta de filo, e dimpués una encordadera de seda, e dimpués un agullero, e dimpués una paineta … E dimpués …, os coniellos ya no tornoron á amanixer más.
Como los coniellox ya no i tornaban, a prenzipa se metié dolenta de tristura e la caloron en o suyo leito. Tan dolenta i yera, quen os suyos pais pensoron que se morirba. Pero lo rei la quereba tanto que fize clamar á los medicos más famosos. E cuan ístos li dizión que no sapeban qué clase de malotía n’eba, fize fer un pregón anunziando que a prenzipa yera malota, e que cualsiquier persona que pensase que poderba curar-la s’amanase á palazio. E qui la curase, si yera muller li’n darba muitismos de diners, e si yera ombre, a man d’a suya filla si era lo quereba.
Continará …
li cuacaba: le gustaba
a cambra: la habitación
a finestra: la ventana
acucutata: asomada
o dital: el dedal
a beteta: la cinta
as estixeras: las tijeras
a encordadera: el cordón
l’agullero: el alfiletero
a paineta: la peineta

3/10/12

FALORDIETAS


A CARRETA SIN DE GUAS
Bibiba en un lucarón chunto á las montañas, lucar de carretas, chen senzilla e creyenzera, una broxa que s’eba embelecato d’o mesache más pincho d’o lucar.
O mesache, por á suya creyenzia en a fe cristiana, no’n quereba cosa con era. Pero a broxa, con plantas e charapotes, lo conquerié. E asinas bibioron chuntos muito tiempo, fendo-se er un ser como era.
De totas as chens d’a redolada, denguna i yera d’alcuerdo con ixa parella, más que más o mosen, que no feba que predicar en a ilesia lo malo d’ixa chunión. Pasoron as añadas, e lo mesache se fize biello, e abiendo una malotía incurable demandé á la broxa que si se moriba, li diesen os santos ofizios en a ilesia d’o lucar.
Cuan li’n demandé á lo mosen a zaguera demanda d’o suyo ombre, a broxa recullé una negatiba por os pecados d’á suya bida.
A broxa se dizié que por as buenas o por as malas iba á cumplir a demanda, asinas que cuan morié l’ombre, chuñié os guas á la carreta e metié a caxa con o cuerpo muerto, pillé á suya escoba, o suyo machete e s’endrezé ta la ilesia.
Os guas iban china-chana, pero cuan i plegoron á la puerta, o mosen lis dizié que se aturasen. Os animals li fizen causo, pero no pas a broxa, que dizindo parolas en una fabla estrania deschuñié á los guas e continé a carreta sola dica la ilesia cumplindo asinas a demanda d’o suyo ombre.
Dende allora, en o cabo d’año d’a muerte d’ixe ombre, se sienten os chemecos d’as ruedas d’a carreta sin de guas.

Gua: buey
O lucar: el pueblo
Embelecato: enamorado
Pincho: elegante
Os charapotes: los bebedizos
Más que más: sobre todo
Zaguera: última
Chuñié: enyugó
Aturase: parasen
Allora: entonces
Chemecos: lamentos