19/5/15

FALORDIETASO CALZERO DE ANCHEL (II)
Encarrañato o Cadí nimbié á un criado ta escar o suyo calzero, e engarcholé á Anchel. Íste, á l’atro diya, dimpués de bosar a multa, se’n fue. Cuan plegué ta casa suya abenté por a finestra enta lo ríu os borzeguins biellos.
Dimpués de bels diyas, uns pescataires, qu’eban itato os suyos retes en o ríu, pilloron os borzeguins de Anchel, pero los claus espiazoron os filos d’o rete. Encarrañatos os pescataires, clamoron á un chuez ta que en trobase que eba itato ixos borzeguins en o ríu.
O chuez lis dizié que cosa podeba fer. Allora os pescataires pilloron os borzeguins e, beyendo a finestra ubierta d’a casa de Anchel, los itoron dentro, trencando toz os potes d’esenzia de rosa que Anchel eba mercato, e con á cuala gananzia yera asabelo de goyoso.
-Malditos borzeguins! – e pillandolos s’endrezé á lo chardín de casa suya e los apedequé.

Pero uns bezinos que lo beyoron tot, li’n dizioron á lo Cadí, adibindo que poderba aber en trobato un tresoro.
O Cadí clamé á Anchel ta demandar-li á terzena parti d’o tresoro, e li costé muitos diners combenzer á lo Cadí que no bi’n eba dengún tresoro. Allora, pillé os borzeguins, salié d’a ziudá e los abenté en un acueducto, pero los borzeguins bozoron l’acueducto. E cuan plegoron os ombres ta bier que pasaba, pilloron os borzeguins e los leboron á lo gobernador, que li fotié una multa asabelo de gran, e li dié o calzero.
Anchel dezidié que los iba á cremar, pero como yeran chipiatos no lo pudo fer. Ta cremar-los los puyé enta lo tellato ta que lo sol los ixucase. E cuan los dixé, bels mixinos se metioron á chugar con ers, con tanta mala suarte que un d’ers se cayé enta la carrera en l’inte que pasaba una muller. A muller se xorronté e d’o truco en a capeza se desmayé. E Anchel abié que bosar atra multa como indemnizazión de mals.
Anchel, asabelo d’encarrañato, los torné á puyar á lo tellato, e se quedé cusirándolos, pero lo clamoron ta fer un negozio con os beires, e se’n fue.
Continará …

Engarcholé: encarceló
Bosar: pagar
Abenté: tiró
Os retes: las redes
Apedequé: enterró
Adibindo: añadiendo
Bozoron: atascaron
Chipiatos: mojados
Ixucase: secase
Se xorronté: se asustó