10/12/12

FALORDIETASA CASETA BLANCA
Una choben sonié una nuei que caminaba por un camín asabelo de rarizo, que puyaba por un pueyo pleno d’arbols en á cuala tuca bi eba una polita caseta blanca, rodiata por un chardín.
Sin poder amagar o suyo intrés, truqué en a puerta d’a casa, que fue ubierta por un ombre muito, muito biello, con una luenga barba. En o inte en qu’era prenzipiaba á fablar-li, disperté.
Toz os detalles d’iste suenio remanioron tan grabatos en a suya memoria, que durante muitos diyas no pensé en atra cosa. Dimpués abié o mesmo suenio tres nueis continas. E siempre dispertaba en o inte en que prenzipiaba á fablar con o biello. Pocas semanas dimpués, a choben se’n iba con o suyo auto ta un lucar tot o cabo de semana.
De bote e boleyo, aturé l’auto en o marguin d’a carretera. Á la dreita de do i yera, se beyeba o camín d’os suyos suenios.
Se baxé de l’auto e prenzipié á puyar con o coral trucando-li en o peito. O camín puyaba por meyo d’a selba enta lo cobalto d’un pueyo, lo mesmo qu’en os suyos suenio. Á la fin d’o mesmo se’n trobé con a caseta blanca, e lo mesmo qu’en o suenio, se amanaba enta la puerta e trucaba. E como en o suenio, d’era surtiba un biello con a barba luenga e blanca.
-Buen diya buen ombre!, se bende ista casa? –pregunte a mesacha.
-Sí -respulié l’ombre-, pero no li aconsello que la merque. Un pantasma, filla, dondia ista caseta.
-Un pantasma! –repitié a mesacha-, e qui ye?
-Busté –dizié o biello, e tanqué tobamén a puerta.

Nuei: noche
Asabelo de: muy
Pueyo: colina
Tuca: cima
Amagar: esconder
Remanioron: permanecieron
De bote e boleyo: de repente
Aturé: paró
O coral: el corazón
Se amanaba: se acercaba
Surtiba: surgía
Merque: compre
Dondía: ronda
Tobamén: suavemente23/11/12

FALORDIETASO MESACHE E LOS FLAIRES
Un diya iban tres flaires fendo una chino-chano por un camín estreito, cuan bidon benir un mesache. Un d’os flaires lis diz:
-Paraz cuenta cómo mos n’imos á esmelicar con ixe mesache; lo imos á mariar á preguntas e beyeremos qué ye lo que respulia. Pos seguro que s’entibocará e asinas podremos esmelicar-nos d’er.
-Como siga espabilato …
-Bai compañero, no lo parixe.

Continaron caminando, e cuan ya yeran chunto á er, e dimpués de dar-li a buena tardi, un d’os flaires li pregunté:
-Ta do be iste camín?
-Iste camín no be ta garra puesto, que yo sepa ye quedo.        

O flaire ya no li fize denguna pregunta más, pero l’otri li pregunté:
-Pero …, cómo te clamas?
-Yo no me clamo, á yo me claman.

O flaire, una mica sorprendito, li torné a preguntar;
-E, cómo te claman?
-Cuan i so luen, á chilos.

O segundo flaire ya no gosé preguntar-li más, pero lo terzeno, beyendo como respuliaba, e chuzgando que yera un choben trazero, li pregunté;
-E qué fan en o tuyo lucar con os mesaches que son tan trazers como tú?

E lo mesache, farto d’ascuitar-los, lis respulié;
-Dixar-los ta flaires!!!!

Flaires: frailes
Chino-chano: lentamente
Esmelicar: partirse de risa
Ta garra puesto: a ningún sitio
Ye quedo: está quieto
Clamas: llamas
Luen: lejos
Á chilos: a gritos
No gosé: no se atrevió
Trazero: pillo18/11/12

FALORDIETASARTIEDA NO REBLA.
Muita chen e de muitos lucars de iste “País de anochecida”. Chen de Tierra Baxa, chen d’a montaña, chen de lucars amortatos por entibos, chen de lucars menazatos por nuebos entibos o por o suyo recreximiento, chen de Teruel de Zaragoza e de Uesca, chen d’a ziudá e de lucars, chen biella e chen choben, pero toz chuntos luitando contra la sinrazón de uns entibos que quieren afogar as tierras d’a montaña, e á las chens que i-biben.
Iste sabato 10 de nobiembre de 2012 se zilebré en Artieda un omenache á totas as chens e lucars que han luitato ta que as suyas tierras no rematen en o fundo d’un fosco entibo. Tamién yera lo cabo d’año (un mes) d’a salbache autuazión d’a guardia zebil contra las chens d’Artieda. Autuazión refirmata por a CHE e los poders facticos que i son dezaga, os berdaders culpables.
Dimpués de ascuitar fablar á chens de Chanobas, Lanuza, Esco, Biscarrués, … se leyé o testo “Por un nuevo tiempo para la montaña y la gestión del agua”, que fa referenzia á ixe Maniefiesto “Por la Dignidad de la Montaña” que se presenté á la soziedá aragonesa o primero de mayo de 1999 en o que se fabla de;
Que por estar en mayoría no bi ha que acotolar á las minorías, e que bi ha qu’escar as millors alternatibas ta toz.
Que los entibos han contribuyito á la desordenazión territorial d’as montañas.
Se ofrexeba dialogo como ferramienta alazetal ta una politica d’auguas democratica e chusta.
E que las demandas d’a Montaña no son compensazions por as obras, sino dreitos alazetals e deuda istorica con una redolada que tanto ha dato á lo conchunto d’o país.

Se consiguioron grans ecsitos, como la desestimazión de Chanobas o SantaLiestra, anque atros proyeutos como Itoiz, El Val o Lechago no pudon estar, e atros como Yesa, Biscarrués o Mularroya continan ta debán.
Se contina con as mesmas politicas de fa 60 añadas e por os mesmos de siempre. Se contina ipotecando lo espazio montañés e á los montañeses. Os montañeses emos que agafar d’o ramal os nuestros dreitos sobre l’augua e luitar contra iste prozeso colonizador que quiere acotolar un d’os elementos alazetals d’a nuestra identidá; L’AUGUA, porque os ríus, ibons, fuens e lo paisache por do corre l’augua, son MONTAÑA.
A montaña, os Pirineos, as bals d’os nuestros ríus menestan un reconoximiento por parti d’a soziedá ta prenzipiar un nuebo camín, reparar as inchustizias feitas e remerar á los que ya no i son con nusatros, con los que abioron que dixar as suyas casas con o coral trencato e los güellos buedos de glarimas itatas en diyas e nueis de bichilia confitando en que las auguas no ocupasen os siestros d’as suyas casas.
O nuebo esdebenidero ha d’estar diferén o no lo será, ha que aber-ne un tiempo de nuebas oportunidaz, sin forachitar á las chens d’os suyos lucars, un tiempo en o que naxer e bibir en o beral d’un ríu siga una oportunidá d’esdebenidero, un esdebenidero ta ixos chobens comprometitos con a esfensa d’a suya tierra e que quieren mantener bibo lo territorio que los ha beyito naxer, a ers e á muitas chenerazions de montañeses.
Por a dignidá d’a montaña …
RECREXIMIENTO DE YESA, NO PAS.

14/11/12

FALORDIETASCHUAN FATO (III)
Cuna i plegué á lo lucar, fize bandiar as campanas ta que biniese tot o mundo, e cuan toz yeran debán, ité en un dinzuelo los 3.000 euros ganatos dizindo que los eba bendito en a ziudá.
Os bezinos replegoron tot o fiemo d’o lucar e se’n fuoron á bender-lo. A chen d’a ziudá s’esmelicaban d’ers, e como prenzipiaban á empentar-los cada begata más encarrañatos, se’n tornoron ta casa suya churando dar un sobo á Chuan Fato.
Chuan se amagué ta que no lo en trobasen, e allora os bezinos li cremoron a casa. Allora, Chuan Fato pillé as zenisas e anunzié que las benderba en a ziudá. Cuan i plegué, se’n fue á una joyería, merqué un par e las dixé en a boquera d’a taleca mezclatas con a zenisa, e se posé en una cadiera con cara de patarieco á aguardar. Dimpués d’un ratet pasé un siñor que li pregunté:
-Qué ye lo que porta en ixa taleca?
-La n’he plena de joyas con zenisa ta que no s’estropeyen.

E lo siñor li’n merqué por 3.000 euros. Total que se’n torné á lo lucar e amostré á toz os bezinos os diners qu’eba sacato por a benda d’as zenisas.
Allora os bezinos cremoron totas as casas e se’n fuoron á bender as zenisas á la ziudá, e como no bendioron  as zenisas se’n tornoron ta lo lucar con a ideya de matar á Chuan Fato.
Lo pilloron e lo caloron en una taleca t’abentar-lo á lo ríu. Lo abentoron e se’n fuoron. Chuan Fato prenzipié á chilar;
-Qué no me caso con era!, anque siga rica yo no me caso con era!

E pasé por o beral un pastor con as suyas güellas. O pastor li pregunté lo que li pasaba, e Chuan Fato li conté que lo eban ligato ta casar-lo con una muller rica, pero er no quereba pos aimaba á atra muller. O pastor li propuse cambiar-se por er, e Chuan Fato estié d’alcuerdo, asinas que lo pastor se calé dentro d’a taleca e Chuan Fato se’n fue con as güellas.
Tornoron os bezinos e itoron a taleca á lo ríu. De buelta á lo lucar, se’n troboron con Chuan Fato que beniba con as güellas, e li preguntoron:
-Qué fas que no yes afogato?, e qué fas con ixas güellas?
-O ríu ye pleno d’eras, sólo bi ha que sacar-las d’o fundo.

Os bezinos se capuzoron en o ríu, e cada begata que un d’ers gorgollaba antis d’afogar-se, os demás li preguntaban á Chuan;
-Qué diz?, qué diz?
-Que lo ríu ye pleno d’eras, pero que i son totas en o fundo –respulié Chuan.

E toz os bezinos se murioron fendo un poder por pillar unas güellas que no esistiban.

Empentar-los: empujarlos
Un sobo: una paliza
A cadiera: el banco
Abentar-lo: tirarlo
As güellas: las ovejas
Ligato: atado
Afogato: ahogado
Gorgollaba: gorgoteaba
Fendo un poder: intentando

4/11/12

FALORDIETASCHUAN FATO (II)
Pero Chuan Fato, sin respuliar, torné á pasar a man por denzima d’a garza, e ísta dizié: “Graó!”
-E agora?, -pregunté a posadera-, qué ye lo que ha dito agora?
-Ha dito que’n as escaleras bi ha 10 euros.

A posaderá marché á escar-los, e los en trobé ascape. Torné esluzernata, e li dizié a Chuan Fato, atra begata, que li bendese a garza. Pero Chuan Fato, sin tartir, li pasé a man por l’animal e íste torné á dizir: “Graó!”
A posadera demandé que li diziese lo qu’eba dito agora, e Chuan Fato li respulié que ixo quereba dizir que á la fin d’a escalera bi’n eba 10 euros más. E como la posadera los en trobé, li dizié:
-Pos me ha que bender busté ixa garza, que yo li daré por era lo que quiera.

Chuan Fato li dizié que li’n bendeba por 6.000 euros; e la posadera li’n bosé. Chuan Fato pillé os diners e se’n torné ta lo suyo lucar. Cuan i plegué á lo lucar, fize clamar á tota la chen, e cuan yeran toz en a plaza, estendillé un dinzuelo e ité denzima os 6.000 euros, dizindo que ixo eba sacato de bender o pelello d’o guá.
Toz os bezinos, cuan bidon tantismos diners, matoron os suyos guás, lis tiroron os pelellos e se’n fuoron á la ziudá ta bender-los. Profers que no sacoron ni ta bosar-sen o biache, e toz se’n tornoron asabelo d’encarrañatos á lo lucar dizindo que iban á matar á Chuan Fato. Como no i yera en casa, se cagoron e la emplenoron de fiemo d’alto ta baxo.
Á l’atro diya, un tristo Chuan Fato metié tot o fiemo en dos talecas e se’n fué á la ziudá ta bender-lo. Ya en a ziudá, dixé as talecas chunto á una tabierna e se’n fue á la botiga que yera chusto enfrén á mercar un par de cosas. Cuan salié d’a botiga as talecas eban desaparexito. Pregunté á lo tabernero, e íste li dizié que los eba abentanto á la basuera porque pensaba que no n’eban amo. Chuan Fato li dizié que’n ixas talecas bi eba traches que costaban 3.000 euros, corrieron os dos chunto á la basuera, pero ya no i yeran porque eba pasato lo camión de replegar. Como no bi eba prebas ni cosa, e Chuan Fato yera muito encarrañato menazando con clamar á la polizia, o tabernero dezidié dar-li os 3.000 euros.
Continará …

escar-los: buscarlos
sin tartir: sin decir nada
dinzuelo: sábana grande
talecas: sacos
profers: por supuesto
bosar-sen: pagarse
fiemo: estiércol
botiga: tienda


30/10/12

FALORDIETASCHUAN FATO
Bi eba una begata un mesache á qui clamaban Chuan Fato. Como no li cuacaba que lo clamasen Chuan Fato, un diya maté un guá ta combidar a toz á una chenta, e de resultas de ixo lo clamoron Chuan Patarieco.
Asinas que Chuan Fato pillé o pelello e se’n fue á bender-lo á Uesca. Cuan i plegué, feba tanta calor que se chité en a mosquera d’un pin, e se zaboyé con o pelello. E pasé que amanixié una garza á piponear o pelello mientres feba la clucadeta, e Chuan Fato, ubriendo un güello, l’agafé e la se alzé. Lugo fue á bier á un pelaire e li bendié o pelello por zincuanta euros.
Dimpués de tot isto, plegué enta una fonda e demandé chenta ta dos. Allora Chuan Fato amagué 10 euros chunto á la puerta prenzipal, e lo mesmo fize en a escalera con atros 10 euros, e lo mesmo atra begata á la fin d’a escalera. Feito isto, se posé á una mesa e aguardé á que li sirbiesen; pero no li feban causo porque pensaban que yera aguardando á lo suyo compañero.
Á la fin se cansé de aguardar e dizié:
-Ye que no me ponen a chenta?
-I semos aguardando á que plegue lo suyo compañero ta serbir-lis.
-O mio compañero ye ista garza.

Os posaders, estraniatos e intrigatos, li preguntoron con somardería;
-E qué ofizio ne ha?
-Ye debinador, e debina tot lo que bustez quieran saper.

Allora li demandoron que debinase bellacosa, e Chuan Fato li pasé a man á la garza dende a capeza dica la coda, e la garza dizié: “Graó!!!”
-Qué ye lo que ha dito? –dizié a posadera.
-Ha dito –respulié Chuan Fato – qu’en a puerta prenzipal bi’n ha 10 euros.

A posadera fue á escar por a puerta dica que’n trobé os diez euros e, con una sonrisa en os morros li dizié á Chuan Fato.
-Béndame busté ixa garza!
Continará …

Fato: tonto
O guá: el buey
Una chenta: una comida
Patarieco: muy tonto
A mosquera: sombra bajo los árboles
A garza: la urraca
Clucadeta: siesta
L’agafé: la agarró
Allora: etonces
Bellacosa: algo
Escar: buscar

25/10/12

FALORDIETASOS SIETE CONIELLOS BLANCOS (e III)
E lo rei, cuan s’enteré, marché asabelo de goyoso ta bier á la suya filla, pos yera la primera begata que a prenzipa quereba minchar dende que cayese dolenta.
-Pai, ya no me fa mal cosa, pero me’n bo con istas mullers.
-No puede estar! –morgoneé o rei. Encara i yes masiato débil!
-Pos me’n iré! –respulié á prenzipa tozolona.

O rei replequé qu’eba que reblar debán d’á suya filla, e fize para-lis uns caballos.
Se’n fuoron ascape as tres e, á meyo camín, as dos mullers s’aturoron e baxón ta escar a espelunga que yera difuera d’o camín. Á la fin plegón á lo forato e á la puerta amagata. Sin dembargo no bi’n eba garra chen, e la nuei i plegaba sin beyer á los coniellos. Asinas que dezidioron ir-se-ne e tornar á l’atro diya cuan, de bote e boleyo, bidon iluminar-se a espelunga e bidon tamién á los siete coniellos blancos que se tiraban os suyos pelellos e se combertiban en prenzipes.
Os siete se posón á la mesa e tornón á repetir lo que as dos mullers ya eban sentito:
-Íste ye lo dital d’a prenzipa. Qui la ese astí!

E á otri:
-Ísta ye la beteta d’a prenzipa. Qui la ese astí!

E á otri:
-Ístas son as estixeras d’a prenzipa. Qui la ese astí!

Allora, a prenzipa, empenté a puerta e dentré dizindo;
-Pos astí so!, e trigaré yo á qui más me cuaqué!

A prenzipa trigué á un d’os siete e se’n fue con er luen d’ixas tierras ta cutio.

Dolenta: enferma
Morgoneé: protestó
Replequé: entendió
De bote e boleyo: de repente
Sentito: oido
Empenté: empujó
Trigaré: elegiré
Cuaque: guste
Ta cutio: para siempre


16/10/12

FALORDIETAS


OS SIETE CONIELLOS (II)
Muita chen se amané enta lo castiello por bier si podeban curar á la prenzipa, pero garra chen lo pude fer.
Un diya, una mai e una filla que bibiban en un lucar de amán, dezidioron prebar fortuna, pos as dos n’eban muitos conoximientos de plantas e flors, e confitaban en que, poderban trobar un remeyo ta sanar-la. Asinas que s’endrezoron enta lo castiello.
Ya de camín, ta ganar tiempo, pilloron un alcorze, e se aturoron ta chentar e descansar. Pero cuan sacoron o pan, lis se cayé por un marguinazo. As dos se debantoron e baxoron corriendo dezaga dica que lo bidon cayer dentro d’un forato. Cuan s’acachoron ta recuperar-lo, bidon que lo forato comunicaba con una gran espelunga que yera iluminata por dentro. Gollando por o forato, bidon una mesa con siete posientos e, poco dimpués bidon á siete coniellos blancos qu’entraban en a espelunga e, tirando-se lo pelello, se combirtioron en siete prenzipes, e los siete se posoron arredol d’a mesa.
Allora ascuitoron á un d’ers dizir, mientres pillaba un dital d’a mesa;
-Íste ye lo dital d’a prenzipa. Qui la ese astí!

E á otri:
-Ísta ye la beteta d’a prenzipa. Qui la ese astí!

E á otri:
-Ístas son as estixeras d’a prenzipa. Qui la ese astí!

E asinas un dezaga d’otri, dica fablar os siete.
As dos mullers se itoron ta zaga cutio cutio e sin fer rudio, pero antis d’ir-se-ne paroron cuenta en que bi eba una puerta muito bien amagata entre os maticals.
Allora marchoron ascape enta lo castiello e, una begata ie, demandoron bier á la prenzipa. A prenzipa yera chitata e no’n quereba bier á garra chen, pero as dos mullers prenzipioron á fablar con era e li rezentoron qui yeran e á qué se dedicaban e, á la fin, li dizioron qu’eban beyito en o suyo biache, mesmo lo que bidon en a espelunga e los siete coniellos.
Cuan a prenzipa sintié nombrar os siete coniellos blancos s’endrezé en o leito e demandé que li trayesen de chentar.
Continará …

Troabar: encontrar
Alcorze: atajo
Chentar: comer
Acachoron: agacharon
O forata: el agujero
Gollando: mirando
Os posientos: las sillas
Espelunga: cueva
Tirando-se: quitándose
Cutio cutio: sigilosamente
Os maticals: los arbustos
Chitata: echada
Sintié: oyó
O leito: la cama


9/10/12

FALORDIETAS


OS SIETE CONIELLOS BLANCOS
Bi eba una begata un rei qu’eba una filla muito beroya á la que aimaba asabelo. Á suya muller, a reina, eba educato con muito ficazio á la prenzipa en muitas cosas, pero lo que más li cuacaba fer yera coser.
A cambra d’a prenzipa n’eba una finestra por la que se beyeban campos e mons. Un diya que yera posata e acucutata por a finestra as selbas e pueyos, bide amanar-sen á siete coniellos blancos que fizon un corro. I yera tan embelecata beyendo los coniellos que li se cayé un dital que lebaba en a man, un d’os coniellos lo pillé con a boca e toz pretoron á correr dica que dixé de bier-los.
Á l’atro diya torné á bier-los dende a finestra, os coniellos plegaban dende a selba e feban un corro. Cuan se acucuté ta bier-los millor li se cayé una beteta, la pillé un d’os coniellos e se’n fuoron.
Á l’atro diya li pasé lo mesmo, pero ista begata li se cayoron una estixeras.
E dimpués d’as estixeras una carrucheta de filo, e dimpués una encordadera de seda, e dimpués un agullero, e dimpués una paineta … E dimpués …, os coniellos ya no tornoron á amanixer más.
Como los coniellox ya no i tornaban, a prenzipa se metié dolenta de tristura e la caloron en o suyo leito. Tan dolenta i yera, quen os suyos pais pensoron que se morirba. Pero lo rei la quereba tanto que fize clamar á los medicos más famosos. E cuan ístos li dizión que no sapeban qué clase de malotía n’eba, fize fer un pregón anunziando que a prenzipa yera malota, e que cualsiquier persona que pensase que poderba curar-la s’amanase á palazio. E qui la curase, si yera muller li’n darba muitismos de diners, e si yera ombre, a man d’a suya filla si era lo quereba.
Continará …
li cuacaba: le gustaba
a cambra: la habitación
a finestra: la ventana
acucutata: asomada
o dital: el dedal
a beteta: la cinta
as estixeras: las tijeras
a encordadera: el cordón
l’agullero: el alfiletero
a paineta: la peineta

3/10/12

FALORDIETAS


A CARRETA SIN DE GUAS
Bibiba en un lucarón chunto á las montañas, lucar de carretas, chen senzilla e creyenzera, una broxa que s’eba embelecato d’o mesache más pincho d’o lucar.
O mesache, por á suya creyenzia en a fe cristiana, no’n quereba cosa con era. Pero a broxa, con plantas e charapotes, lo conquerié. E asinas bibioron chuntos muito tiempo, fendo-se er un ser como era.
De totas as chens d’a redolada, denguna i yera d’alcuerdo con ixa parella, más que más o mosen, que no feba que predicar en a ilesia lo malo d’ixa chunión. Pasoron as añadas, e lo mesache se fize biello, e abiendo una malotía incurable demandé á la broxa que si se moriba, li diesen os santos ofizios en a ilesia d’o lucar.
Cuan li’n demandé á lo mosen a zaguera demanda d’o suyo ombre, a broxa recullé una negatiba por os pecados d’á suya bida.
A broxa se dizié que por as buenas o por as malas iba á cumplir a demanda, asinas que cuan morié l’ombre, chuñié os guas á la carreta e metié a caxa con o cuerpo muerto, pillé á suya escoba, o suyo machete e s’endrezé ta la ilesia.
Os guas iban china-chana, pero cuan i plegoron á la puerta, o mosen lis dizié que se aturasen. Os animals li fizen causo, pero no pas a broxa, que dizindo parolas en una fabla estrania deschuñié á los guas e continé a carreta sola dica la ilesia cumplindo asinas a demanda d’o suyo ombre.
Dende allora, en o cabo d’año d’a muerte d’ixe ombre, se sienten os chemecos d’as ruedas d’a carreta sin de guas.

Gua: buey
O lucar: el pueblo
Embelecato: enamorado
Pincho: elegante
Os charapotes: los bebedizos
Más que más: sobre todo
Zaguera: última
Chuñié: enyugó
Aturase: parasen
Allora: entonces
Chemecos: lamentos27/9/12

FALORDIETAS


O CHINETE SIN DE CAPEZA (II)
-Estando yo choben, me rezentaba a mia lola qu’en aquers tiempos, cuan bi eba más diners que agora, se feban lifaras ta tota la chen, e toz se quedaban fartos. Pos bien, Chusé, fillo de l’amo, conoxeba una mesacha que li cuacaba muito, tanto que iban á casar-sen. A mesacha se clamaba Lena.

A Chuan, un pastor de malos sentimientos que triballaba en atra pardina, tamién li cuacaba ixa mesacha, e pleno de dolor por os zelos dezidié amagar-se dezaga d’un árbol chunto á lo camín que baxaba dica la fuen.
Asinas, una tardi en que Chusé tornaba d’a fuen ta casa suya, Chuan, sin tartir, blinqué d’os suyo esconderite e li tallé a capeza.
L’asesino se’n fue d’a redolada e enxamás se supo d’er. Por ixo, filla, cuan en as nueis de luna e calma, e la plana duerme entre misteriosos rudios, se ascuita lo trotar lexano d’un caballo que s’amana á la pardina, e lugo se siente que belún se baxa, entra por o pasadizo d’a casa, e dimpués de fer una gambadeta, se’n be.
Dizen los que lo han beyito que ye un chinete sin de capeza, que ye lo mesmo que en atros tiempos li tallón a capeza, que ye Chusé qu’esca entre la muerte e la bida á la muller d’os suyos suenios que tresbatié antis de casar-se.

E ista ye a lienda que rezentaba Antón. Allora, Alodia, bes-te-ne á dormir que yo también me’n bo agora mesmo.

Alodia, dimpués d’ascuitar á lo suyo pai, se’n fue ta lo suyo leito, quedandose dormita ascape mientres en o siestro d’a casa, un pastor á lo compás d’una biella guitarra, rosegaba as suyas penas en as dolientes notas d’una canta trista, canta que buela en a freda bisa d’os planos á estar posatas en as cocorozas d’os biellos arbols, canta que fa i plegar dica o tobo leito do duerme l’aimata muller d’os suyos suenios.

Lifaras: comilonas
Cuacaba: gustaba
Amagar-se: esconderse
Dica: hasta
Sin tartir: sin mediar palabra
Se siente: se oye
Fer una gambadeta: dar un paseo
Qu’esca: que busca
Tresbatié: perdió
O siestro: el patio
A bisa: la brisa
As cocorozas: las copas
O tobo: el suave
O leito: la cama11/7/12

FALORDIETAS


O CHINETE SIN DE CAPEZA

E lo silenzioso lusco s’acarrazaba entre a dulze meditazión en que a plana gosaba embelecar-se. As aus feriban con a suya goyosa sinfonía a quietú machica d’a tardi. Luen, do lo sol parixe cremar-se en un ruxio tiedero lexano, una colla de garrapescaires be copiando los suyos finismos plumaches en as colors beroyas d’os polius paisaches, en os cualos arbols bi ha tintes de penas tristas. Tota l’ambiesta parixe alzar intes sagratos de meditazión e, en as cocorozas plenas de flors d’os biellos arbols, l’aire ita las suyas greñas.
Ye estibo. E tota la plana ye sucarrata e sora. Ye estato un lusco asabelo de poliu, e ascape as suyas poeticas polidezas se mincharán a nuei que lugo i plegará. Dillá, en un pasadizo d’a gran casa, o Biello Patrón leye con ficazio lo periodico d’o diya, bolando de cuan en bez alentatas de fumo de pipa.
Son as seis colatas d’a tardi; íste esca pillar un poquet d’aire fresco. En as corz, o ganau aguarda entrar china chana, e de cabo cuan se sienten os zaguers chilos d’os pastors que arrean una colla de bacas ta muyir-las. Os triballadors son en a cozina, e posatos arredol d’una mesa zarriosa e fosca saborean con angluzia la brenda d’o diya.
Tot o plano s’emplena de brempas e los pasadizos d’o biello casaluzio s’emplenan d’a luz d’os candils.
Alodia, a filla gran d’o Patrón, s’amana chunto á er una mica nierbuda, pos Antón, un d’os pastors remata de rezentar una falordia, d’as que gosa contar-li cuan no bi ha faena.
-Qué pasa pues, filla? –pregunté aquer biello, mientres se tiraba la pipa d’os morros, con aquera seriedá d’ombre mayor.
-Ye que Antón yera rezentando una falordia d’ixas que xorrontan, a d’un chinete sin de capeza que aparixe totas as nueis por os pasadizos d’ista casa.

O biello amostré una d’as suyas sonrisas en a suya cara plena de corrucas e li dizié;
Continará …

O lusco: el atardecer
S’acarrazaba: se agarraba
Gosaba: solía
Embelecar-se: extasiarse
As aus: las aves
Ruxio: candente
O tiedero: el pebetero
Os garrapescaires: las garzas
L’ambiesta: el ambiente
As cocorozas: las copas
Sora: dorada
Dillá: más allá
O pasadizo: el corredor
Con ficazio: con detenimiento
As seis colatas: las seis pasadas
As corz: los corrales
Muyir-las: ordeñarlas
As brempas: las sombras
Se tiraba: se quitaba
Xorrontan: asustan

30/6/12

FALORDIETAS


O FOTRONERO (II)
Asinas que la coxa se calé en a taleca ta escar-lo sin sospeitar pon de pon, e lo biello, que yera lo Fotronero, no más se calé dentro, zarré la taleca, la se ité en a esquena e se’n fue luen d’o lucar d’a nina. O biello se ganaba la bida de lucar en lucar, asinas que li dizié á la mesacha:
-Cuan yo te diga: “Canta, taleca, canta que si no te doi con a palanca” has que cantar dentro d’a taleca.

Asinas que, indo de lucar en lucar, o Fotronero feba cantar á la ninona;
“Por un aniello d’oro
que’n a fuen me dixé
so dentro d’una taleca
e dentro d’a taleca moriré”

E la taleca que cantaba yera l’admirazión d’as chens e l’itaban diners u li daban chenta. En istas que lo biello plegué enta una pardina do conoxeban á la nirna, pero er no lo sapeba. E como de costumbre, dixé a taleca en o sulero e li dizié que cantase.
En cuanto sintión cantar a taleca, reconoxión a boz d’a nina, e corrión á clamar á las suyas chirmanas sin que lo biello parase cuenta. As chirmanas reconoxión a boz d’a suya chirmana, e ístas combidón á lo biello á casa suya. O biello, pensando en minchar e dormir de balde, se’n fue con eras.
Cuan plegón á la casa, as chirmanas li dizión que no n’eban de bin;
-Astí amán bi ha una tabierna do benden buen bin, si busté mos fa la fabor, puede ir á mercar-lo con istos diners mientres paramos a zena.

O biello marché, e tanimientres os pais ubrión a taleca, sacón á la suya filla, e metión dentro un can e un mixino en puesto d’a ninona. O biello torné con o bin e no paré cuenta en o cambeo que li eban feito. Asinas que, dimpués de zenar e dormir se’n fue t’atro lucar. Cuan i plegué, achunté á la chen, lis conté que iba á fer cantar una taleca, replegué uns diners e dizié:
-Canta, taleca, canta que si no te doi con a palanca.

Pero dimpués de repetir-lo tres u cuatro begatas, a taleca no cantaba, e la chen prenzipiaba á arreguir-se d’er. Asinas que lo biello pillé o suyo tocho e prenzipié á atochar-la ta que cantase. E lo can e lo mixino prenzipión á escañutar e maular, e cuan o biello ubrié a taleca ta mirar que pasaba salión os dos, e lo can li dié firmes muesos, e lo mixino lo cardé d’alto ta baxo, e las chens lo atochón con as suyas baras, pos pensaban que se quereba moflar d’ers.
E d’o Fotronero cosa más se supo por ixa redolada.

Pon de pon: nada de nada
A chenta: la comida
O sulero: el suelo
O bin: el vino
O mixino: el gato
Arreguir-se: reirse
Escañutar: ladrar
Muesos: mordiscos

18/6/12

FALORDIETAS


O FOTRONERO
Bi eba una parella que n’eba tres fillas, e como las tres yeran buenas e triballadoras lis fizon un aniello d’oro ta cadaguna. Un diya, as tres chirmanas se achuntón con as suyas amigas e, pensando que fer, se metión a charrar:
- Pos güé mos n’iremos ta la fuen.

Yera una fuen que quedaba difuera d’o lucar. Allora, a más chicotona d’as chirmanas, que yera coxa, li pregunté á la suya mai si podeba ir á la fuen con as demás;
- No filla, puede estar que bienga lo Fotronero e, como yes coxa, te pillará e te agafará.
- Que no mai, que no!, que no me pillará!
- Bai mesacha, pos bes-te-ne, pero para cuenta.

E se’n fuon totas enta la fuen. A coxa lebé antimás una capacha de ropa ta labar, e cuan se metié á labar se tiré l’aniello e lo dixé denzima d’un zaborro. As demás yeran chugando arredol d’a fuen cuan, bidon benir á lo Fotronero.
- Emos que correr ascape!, sinó mos lebará á totas.

A coxa tamién correba con eras, pero como yera coxa se fue retrasando; e mientres correba s’alcordé de que s’eba dixato lo suyo aniello en a fuen. Allora ité una gollada ta zaga e, como no beyeba á lo Fotronero, se’n torné ta poder recuperar o suyo aniello. Esqué en o puesto en do lo eba dixato, pero l’aniello ya no i yera, asinas que prenzipié á rechirar por bier si lo en trobaba. Allora amanexié chunto á la fuen un biello que no eba beyito enxamás. A mesacha li pregunté;
- Ha beyito busté por astí un aniello d’oro?
- Sí, en o fundo d’ista taleca i ye, e dentro d’era lo has de’n trobar.

As fillas: las hijas
Coxa: coja
Agafará: cojerá
Gollada: mirada
Se tiré: se quitó
A taleca: el saco

13/6/12

FALORDIETAS


O MOLINERO E L’ALMUD
Bi eba en un lucar un molinero que mediba l’ordio e lo trigo que mercaba  con una mida que capeba un almud, pero que yera un poco más gran d’a mida chusta, e con ixo lis furtaba un poco de zereyal a los bendedors en cada mida.
N’eba en casa suya dos graners grans plenos á rebutir d’ordio e trigo. Un dominche que no n’eba guaire triballo se’n fue á bier á lo mosen, e íste li pregunté:
-Has furtato bella begata?
-Yo?, enxamás. Lo que pasa ye que n’he un almud más gran de lo normal, e como merco zereyal, pos en cada mida me queda un poquet de más.
-Pos ixo ye furtar. E como tot lo que se furta bi ha que tornar-lo. Asinas que abrás que fer-ne atro, pero que li manque la mesma mida que l’atro n’eba de más. Asinas, poquet á poquet irás tornando tot lo que has furtato.

O molinero dezidié de fer-lo. E coinzidié que lo pré d’o zereyal prenzipié á puyar e á puyar. Allora, cada begata que beniba un bendedor, li’n mercaba, pero más caro e menos cantidá …
Dimpués d’uns diyas, torné a bier á lo mosen, e íste li pregunté si eba feito lo que li eba aconsellato.
-Fizes l’almud más chicotón?
-Sí que lo fize, á l’atro diya de bier-nos.
-E lo has emplegato toz istos diyas?
-Sí, pero lo que pasa ye que dimpués de mercar unas begatas o zereyal, e como l’ordio e lo trigo cada diya yera más caros …, pos pensé que lo millor estarba bender tot o zereyal que n’he, e lo he feito con l’almud que me aconsellés fer-me.

L’ordio: la cebada
Furtaba: robaba
Á rebutir: a rebosar
Bella begata: alguna vez
Li manque: le falte


6/6/12

FALORDIETAS


L’ALMETA (III)
O mesache ya se beyeba muerto. Por á suya capeza pasé lo que li eban dito los suyos pais; “morirás cuan faigas bentiuna añadas”.
Sintié, por dezaga d’er, un estranio rudio. Pensé qu’estarba bel lupo u bel onso que s’amanaba cutio cutio ta minchar-lo-se. Un escaldafredo li recorrié tot o esquinazo, tanqué os güellos e se dispuse á morir.
Un fredo chelador li fize ubrir os güellos, e pude bier, debán d’er, una luzeta que tremolaba denzima d’una toza de fabo.
A luzeta s’amané enta er e li cremé as ligaduras sin cremar-li lo pelello. O mesache encara no sapeba que fer, cuan a luzeta li fablé;
-Bes-te-ne, marcha con os tuyos pais. Güé yera lo diya d’a tuya muerte, pero con á tuya presenzia en l’armita me has aduyato, asinas qu’he parlato con a Muerte e ha consentito en dixar-te bibir.

E dizindo isto, a luzeta disaparixié. O mesache se’n fue ta casa suya, e i plegué con o lusco d’o nuebo diya.
Cuan lo bidon os suyos pais dixón de plorar, e cambeón as glarimas de tristura por glarimas de goyo.

Sintié: oyó
Dezaga: detrás
Bel: algún
Cutio cutio: sigilosamente
Escaldafredo: escalofrío
Esquinazo: columna vertebral
Tremolaba: temblaba
A toza: el tocón
O fabo: el haya
Güé: hoy
O lusco: el amanecer
Glarimas: lágrimas29/5/12

FALORDIETAS

L’ALMETA (II)
Dimpués d’ascuitar á lo posadero, o mesache dezidié puyar ta l’armita. Fablé con o mosen ta que li diese las claus e se’n fue.
O mesache pillé as claus e plegué ta l’armita antis d’as doze d’a nuei, e se posé en una cadiera á aguardar.
Á las doze oratas sintié as campanas d’o lucar, e bide que d’una fuesa surtiba un ombre. Yera lo zaguero eremita, qu’eba muerto sin estar en paz consigo mesmo. Cuan bide á lo mesache, o suyo espritu se reconforté e pude marchar. Pero antis d’ir-se-ne li prometié que si lo menestaba li aduyarba.
Cuan se fize de diya, se’n baxé ta lo lucar, torné as claus e se’n fue. Dimpués de tot o diya caminando bide las luzetas d’un lucar, e cuan s’endrezé enta eras li se aparixié l’almeta de l’eremita que li dizié:
-Bes-te-ne ta casa tuya porque la tuya mai no fa que plorar pensando que yes muerto.

Desaparixié l’almeta, e lo mesache dezidié tornar-se ta casa, más que más porque iste diya feba las añadas. Se fize de nuei, e cuan yera pensando do aturar-se a dormir, sintié unas bozes. Como yera solo e no n’eba cosa que minchar s’amané por bier si li daban de chentar. Bide a luz d’una chera e agora pudo ascuitar esclateramén;
-Isto ye ta tú, isto ta tú, isto ta tú e tot isto ye ta yo –dizié un.
-Pos iste reparto no me parixe chusto –dizié otri.
Pos resulta que yeran cuatro furtaires que yeran repartiendo lo qu’eban furtato ixe diya. O mesache s’amané tanto á ers que lo sintioron, e pensando que yera un guarda, se itón á correr albandonando tot.
O choben, pleno de curiosidá, s’amané á lo puesto e se’n trobé unas alforchas plenas d’oro. Las se pillé e se’n fue asabelo de goyoso pensando en á suerte que n’eba.
Pero no eba tramenato guaire cuan os cuatro furtaires li salión ta lo camín, lo atochón con unas brancas por tot o cuerpo e lo ligón á lo trallo d’un caxico ta que lo se minchansen os lupos.
Continará …

As claus: las llaves
A cadiera: el banco
A fuesa: la tumba
Menestaba: necesitaba
Más que más: sobre todo
Aturar-se: pararse
Chentar: comer
A chera: la hoguera
Os furtaires: los ladrones
Asabelo de: muy
Tramenato: andado
Atochón: golpearon
As brancas: las ramas
Ligón: ataron23/5/12

FALORDIETAS

L’ALMETA
Una parella abié un fillo que deseyaban dende fa tiempo. Con poquez diyas de bida, os suyos pais quisioron conoxer o esdebenidero d’o fillo e se’n fuon á preguntar-li-ne á un debinador muito conoxito en a redolada por os suyos aziertos.
L’adibinador estié muito rato emplenando fuellas son estranias formas e parolas rarizas, e á la fin lis dizié:
-O suyo fillo bibirá goyoso e sin de problemas dica las bentiuna añadas en que, por un suzeso que no beigo esclatero, lo aforcarán.

Os pais se metión asabelo de tristos por a notizia, e no bi eba un solo diya que no pensasen en o triste final d’o suyo fillo. O ninón crexié sin dengún problema, yera buen fillo e un gran triballador.
Pero un diya, cuan quedaban poquez meses ta fer bentiuna añadas, se’n trobé á los suyos pais muito tristos e plorando sin poder aconortar-sen. Allora lis pregunté que lis pasaba, e los suyos pais li dizión lo que lis eba dito l’adibinador. O mesache lis dizié:
-No tos alticamez más. Me’n iré á recorrer totas as tierras que pueda, e cuan torne, beyerez que so bibo encara.

O mesache no reblé en á suya ideya e, á l’atro diya, e á penar d’as glarimas d’os suyos pais, se’n fue. Á suya mai solo li dizié una cosa, que dentrase en toz os puestos machicos que se’n trobase por o camín (espelungas, armitas, ilesias, selbas, fuens, …) e que dixase que a fuerza d’a Naturaleza dentrase en er. O mesache li’n prometié e marché, estando lo diya 31 d’otubre, bispra d’a Nuei d’os muertos u Toz os santos, cuan saliba por a puerta de casa.
Ixe mesmo diya plegué enta un lucar do dezidié pasar a nuei, en a posada li pregunté á lo posadero si por a redolada bi’n eba una armita u bel puesto a lo que la chen s’amanase de rogarias. O posadero li dizié que sí;
-Debaxo d’ixas peñas –dizié siñalando un mon qu’estarba á meya oreta de camín- bi ha una armiteta en la que bibiba un eremita. Cuan morié, ya fa muitismas añadas, lo apedecón en do i yera, e dende ixe diya, s’ascuita la boz de l’eremita chusto á las doze d’a nuei d’iste diya. Ye muito misterioso, pos no se beye á denguna persona fablar ni garra chen que i puye.
Continará …
Esdebenidero: futuro
A redolada: la comarca
Esclatero: claro
Os pais: los padres
Aconortar-sen: consolarse
Allora: entonces
Alticamez: preocupéis
Encara: todavía
No reblé: no cejó
As glarimas: las lágrimas
As espelungas: las cuevas
S’amanase: se acercase
Apedecón: enterraron
Garra chen: nadie15/5/12

FALORDIETAS

BASEMIAS
Isto ye un acrostico, bi ha muitas parolas difizils, pero se menestan. Aconsello leyer-se primero as parolas d’o bocabulario ta poder replecar bien a falordieta.

Fendo lo que por o tozuelo me se pasa
Aguardo, d’iste luengo estibo, a toba bisa
Lixero en o mio esmo e sin fer cosa.
Onso zenzero, patarieco, con a fonsera lasa
Remero ranzonero lo suyo bayo en a molsa.
Dandaloso trango por baxo d’a fabosa
Ibón retuno pleno a caramuello, goyada goyosa.
Esgarrapo buro e rosego radicons ta fer-me una fuesa,
Taxo fosco, chiro arredol con a capeza bafurosa,
Ababol royo, afalago, morisquetas, nafra qu’era m’enguisa.

As basemias: las obsesiones
O estibo: el verano
Toba: suave
Bisa: brisa
L’esmo: la conciencia
Zenzero: virgen
Patarieco: necio, patán
A fonsera: la tripa
Lasa: vacía
Remero: recuerdo
Ranzonero: remolón
O bayo: el rastro
A fabosa: el hayedo
Retuno: redondo
A caramuello: rebosante
A goyada: la mirada
Esgarrapo: escarbo
Buro: tierra arcillosa
Rosego: roo
Radicons: raíces
A fuesa: la tumba
O taxo: el tejo
Bafurosa: maloliente
Afalago: cariñoso
Morisquetas: caricias
A nafra: la caricia
M’enguisa: me zurce6/5/12

FALORDIETAS

A BIRABOLAS CONZIETERA

A birabolas eba una polida color sora. Un diya, mientres bolaba entre las flors bide una paxarela azulenca. Se’n torné ta do i yera la suya mai e li dizié:
-Mai, mai, he beyito una birabolas azulenca.
-E qué?
-Pos que yo quiero estar azulenca.

A mai li pinté as alas d’una polida color azulenca, e ascape salié por o chardín con a suya nueba color. Pero allora bide una paxarela de color narancha, e la istoria se repitié;
-Mai, mai, he beyito una birabolas narancha.
-E qué?
-Pos que yo quiero estar narancha.

A mai li pinté as alas d’una polida color narancha, e la filla salié por o chardín con a suya nueba color. A l’atro diya, dillá d’o chardín, a birabolas se’n trobé con una colla de paxarelas royas. E ascape se’n torné ta casa;
-Mai, mai, he beyito una colla de birabolas royas.
-E qué?
-Pos que yo quiero estar roya.

A mai li escosqué as alas e li’n pinté de color roya. A paxarela marché, tan goyosa  bolaba que no paré cuenta en que se amanaba una tronada. Se acubillé baxo un caxico ta que la plebia no la chipiase, pero l’aire sobateba tan fuerte las fuellas que unas chislas de plebia li cayón sobre las alas. A color d’as alas se se desfize, e li quedón as alas plenas de churrusteras naranchas, royas e azuls, pero la suya color no amanixeba.
Se’n torné ta casa plorando, pos yera asabelo de fiera. A suya mai cuasi no la reconoxié, e li dizié;
-Isto te pasa por conzietera, has qu’estar goyosa con a tuya color e como yes, e no querer parixer-te a las demás.

A paxarela ploré e ploré, e cuan a mai pensé qu’eba aprendito la lezión li escosqué as alas dica que amanixié a suya polida color sora.
A birabolas: la mariposa
Conzietera: caprichosa
Polida: bonita
Sora: amarilla
A paxarela: la mariposa
A mai: la madre
Allora: entonces
Dillá: más allá
Una colla: un grupo
Roya: roja
Escosqué: limpió
Se acubillé: se cobijó
Sobateba: agitaba
As chislas: las gotas

27/4/12

FALORDIETAS


EQUINOZIO (II)
Pos ixo, si mos situgamos en l’armita de San Benito d’Orante lo diya d’o solstizio d’estibo, lo sol surte por l’armita de San Benito d’Erata e se pone por San Salbador de Leyre.
E si lo femos o diya d’o solstizio d’ibierno, beyeremos que lo sol surte por Santa Mª de Ballarán e se pone por San Chuan d’a Peña.
Casualidá o no, por lo menos ye curioso. Orante ye un toponimo d’orichen indoeuropeyo (oros: montaña), e puede estar que fuese un goyador astronomico-solar dende tiempos remotos, cuan menos dende los zeltas.
Se han trobato repuis arqueolochicos d’o bronze que mos dizen que bi eba presenzia umana dende lo primer milenio antis de cristo.
Durante lo sieglo XI, a monarquía aragonesa empenta la implantazión d’a orden benedictina en o suyo territorio. Ye Sancho lo mayor, en o 1025, qui leba á los benedictinos á San Chuan d’a Peña, e Ramiro I qui da lo empente definitibo fendo-lo panteón reyal. Os monches ebanchelizón istas montañas mientres os montañeses goyaban con angluzia la Tierra Plana. A repoblazión d’as tierras conquistatas con l’aduya d’os monesterios fue lo sistema emplegato ta la cristianizazión, así como combertir tucas, espelungas e fuens (do se zilebraban ritos “paganos”) en armitas adedicatas á santos e santas.
San Benito d’Orante puede estar uno d’istos exemplos, a cristianizazión de biellos cultos solars. A suya puerta d’entrata s’orienta á la salida d’o sol en os equinozios, e l’abside ta do s’amaga …
Encara güé, 21 de marzo, antica fiesta de San Benito e diya en que prenzipia la primabera, se zilebra una romería, chera incluyita, como cal.

Goyador: mirador
Repuis: restos
Bi eba: había
L’angluzia: la codicia
As tucas: las cimas
As espelungas: las cuevas
As fuens: las fuentes
S’amaga: se esconde
Encara: todavía
Güé: hoy
A chera: la hoguera
Cal: es necesario