23/11/12

FALORDIETASO MESACHE E LOS FLAIRES
Un diya iban tres flaires fendo una chino-chano por un camín estreito, cuan bidon benir un mesache. Un d’os flaires lis diz:
-Paraz cuenta cómo mos n’imos á esmelicar con ixe mesache; lo imos á mariar á preguntas e beyeremos qué ye lo que respulia. Pos seguro que s’entibocará e asinas podremos esmelicar-nos d’er.
-Como siga espabilato …
-Bai compañero, no lo parixe.

Continaron caminando, e cuan ya yeran chunto á er, e dimpués de dar-li a buena tardi, un d’os flaires li pregunté:
-Ta do be iste camín?
-Iste camín no be ta garra puesto, que yo sepa ye quedo.        

O flaire ya no li fize denguna pregunta más, pero l’otri li pregunté:
-Pero …, cómo te clamas?
-Yo no me clamo, á yo me claman.

O flaire, una mica sorprendito, li torné a preguntar;
-E, cómo te claman?
-Cuan i so luen, á chilos.

O segundo flaire ya no gosé preguntar-li más, pero lo terzeno, beyendo como respuliaba, e chuzgando que yera un choben trazero, li pregunté;
-E qué fan en o tuyo lucar con os mesaches que son tan trazers como tú?

E lo mesache, farto d’ascuitar-los, lis respulié;
-Dixar-los ta flaires!!!!

Flaires: frailes
Chino-chano: lentamente
Esmelicar: partirse de risa
Ta garra puesto: a ningún sitio
Ye quedo: está quieto
Clamas: llamas
Luen: lejos
Á chilos: a gritos
No gosé: no se atrevió
Trazero: pillo18/11/12

FALORDIETASARTIEDA NO REBLA.
Muita chen e de muitos lucars de iste “País de anochecida”. Chen de Tierra Baxa, chen d’a montaña, chen de lucars amortatos por entibos, chen de lucars menazatos por nuebos entibos o por o suyo recreximiento, chen de Teruel de Zaragoza e de Uesca, chen d’a ziudá e de lucars, chen biella e chen choben, pero toz chuntos luitando contra la sinrazón de uns entibos que quieren afogar as tierras d’a montaña, e á las chens que i-biben.
Iste sabato 10 de nobiembre de 2012 se zilebré en Artieda un omenache á totas as chens e lucars que han luitato ta que as suyas tierras no rematen en o fundo d’un fosco entibo. Tamién yera lo cabo d’año (un mes) d’a salbache autuazión d’a guardia zebil contra las chens d’Artieda. Autuazión refirmata por a CHE e los poders facticos que i son dezaga, os berdaders culpables.
Dimpués de ascuitar fablar á chens de Chanobas, Lanuza, Esco, Biscarrués, … se leyé o testo “Por un nuevo tiempo para la montaña y la gestión del agua”, que fa referenzia á ixe Maniefiesto “Por la Dignidad de la Montaña” que se presenté á la soziedá aragonesa o primero de mayo de 1999 en o que se fabla de;
Que por estar en mayoría no bi ha que acotolar á las minorías, e que bi ha qu’escar as millors alternatibas ta toz.
Que los entibos han contribuyito á la desordenazión territorial d’as montañas.
Se ofrexeba dialogo como ferramienta alazetal ta una politica d’auguas democratica e chusta.
E que las demandas d’a Montaña no son compensazions por as obras, sino dreitos alazetals e deuda istorica con una redolada que tanto ha dato á lo conchunto d’o país.

Se consiguioron grans ecsitos, como la desestimazión de Chanobas o SantaLiestra, anque atros proyeutos como Itoiz, El Val o Lechago no pudon estar, e atros como Yesa, Biscarrués o Mularroya continan ta debán.
Se contina con as mesmas politicas de fa 60 añadas e por os mesmos de siempre. Se contina ipotecando lo espazio montañés e á los montañeses. Os montañeses emos que agafar d’o ramal os nuestros dreitos sobre l’augua e luitar contra iste prozeso colonizador que quiere acotolar un d’os elementos alazetals d’a nuestra identidá; L’AUGUA, porque os ríus, ibons, fuens e lo paisache por do corre l’augua, son MONTAÑA.
A montaña, os Pirineos, as bals d’os nuestros ríus menestan un reconoximiento por parti d’a soziedá ta prenzipiar un nuebo camín, reparar as inchustizias feitas e remerar á los que ya no i son con nusatros, con los que abioron que dixar as suyas casas con o coral trencato e los güellos buedos de glarimas itatas en diyas e nueis de bichilia confitando en que las auguas no ocupasen os siestros d’as suyas casas.
O nuebo esdebenidero ha d’estar diferén o no lo será, ha que aber-ne un tiempo de nuebas oportunidaz, sin forachitar á las chens d’os suyos lucars, un tiempo en o que naxer e bibir en o beral d’un ríu siga una oportunidá d’esdebenidero, un esdebenidero ta ixos chobens comprometitos con a esfensa d’a suya tierra e que quieren mantener bibo lo territorio que los ha beyito naxer, a ers e á muitas chenerazions de montañeses.
Por a dignidá d’a montaña …
RECREXIMIENTO DE YESA, NO PAS.

14/11/12

FALORDIETASCHUAN FATO (III)
Cuna i plegué á lo lucar, fize bandiar as campanas ta que biniese tot o mundo, e cuan toz yeran debán, ité en un dinzuelo los 3.000 euros ganatos dizindo que los eba bendito en a ziudá.
Os bezinos replegoron tot o fiemo d’o lucar e se’n fuoron á bender-lo. A chen d’a ziudá s’esmelicaban d’ers, e como prenzipiaban á empentar-los cada begata más encarrañatos, se’n tornoron ta casa suya churando dar un sobo á Chuan Fato.
Chuan se amagué ta que no lo en trobasen, e allora os bezinos li cremoron a casa. Allora, Chuan Fato pillé as zenisas e anunzié que las benderba en a ziudá. Cuan i plegué, se’n fue á una joyería, merqué un par e las dixé en a boquera d’a taleca mezclatas con a zenisa, e se posé en una cadiera con cara de patarieco á aguardar. Dimpués d’un ratet pasé un siñor que li pregunté:
-Qué ye lo que porta en ixa taleca?
-La n’he plena de joyas con zenisa ta que no s’estropeyen.

E lo siñor li’n merqué por 3.000 euros. Total que se’n torné á lo lucar e amostré á toz os bezinos os diners qu’eba sacato por a benda d’as zenisas.
Allora os bezinos cremoron totas as casas e se’n fuoron á bender as zenisas á la ziudá, e como no bendioron  as zenisas se’n tornoron ta lo lucar con a ideya de matar á Chuan Fato.
Lo pilloron e lo caloron en una taleca t’abentar-lo á lo ríu. Lo abentoron e se’n fuoron. Chuan Fato prenzipié á chilar;
-Qué no me caso con era!, anque siga rica yo no me caso con era!

E pasé por o beral un pastor con as suyas güellas. O pastor li pregunté lo que li pasaba, e Chuan Fato li conté que lo eban ligato ta casar-lo con una muller rica, pero er no quereba pos aimaba á atra muller. O pastor li propuse cambiar-se por er, e Chuan Fato estié d’alcuerdo, asinas que lo pastor se calé dentro d’a taleca e Chuan Fato se’n fue con as güellas.
Tornoron os bezinos e itoron a taleca á lo ríu. De buelta á lo lucar, se’n troboron con Chuan Fato que beniba con as güellas, e li preguntoron:
-Qué fas que no yes afogato?, e qué fas con ixas güellas?
-O ríu ye pleno d’eras, sólo bi ha que sacar-las d’o fundo.

Os bezinos se capuzoron en o ríu, e cada begata que un d’ers gorgollaba antis d’afogar-se, os demás li preguntaban á Chuan;
-Qué diz?, qué diz?
-Que lo ríu ye pleno d’eras, pero que i son totas en o fundo –respulié Chuan.

E toz os bezinos se murioron fendo un poder por pillar unas güellas que no esistiban.

Empentar-los: empujarlos
Un sobo: una paliza
A cadiera: el banco
Abentar-lo: tirarlo
As güellas: las ovejas
Ligato: atado
Afogato: ahogado
Gorgollaba: gorgoteaba
Fendo un poder: intentando

4/11/12

FALORDIETASCHUAN FATO (II)
Pero Chuan Fato, sin respuliar, torné á pasar a man por denzima d’a garza, e ísta dizié: “Graó!”
-E agora?, -pregunté a posadera-, qué ye lo que ha dito agora?
-Ha dito que’n as escaleras bi ha 10 euros.

A posaderá marché á escar-los, e los en trobé ascape. Torné esluzernata, e li dizié a Chuan Fato, atra begata, que li bendese a garza. Pero Chuan Fato, sin tartir, li pasé a man por l’animal e íste torné á dizir: “Graó!”
A posadera demandé que li diziese lo qu’eba dito agora, e Chuan Fato li respulié que ixo quereba dizir que á la fin d’a escalera bi’n eba 10 euros más. E como la posadera los en trobé, li dizié:
-Pos me ha que bender busté ixa garza, que yo li daré por era lo que quiera.

Chuan Fato li dizié que li’n bendeba por 6.000 euros; e la posadera li’n bosé. Chuan Fato pillé os diners e se’n torné ta lo suyo lucar. Cuan i plegué á lo lucar, fize clamar á tota la chen, e cuan yeran toz en a plaza, estendillé un dinzuelo e ité denzima os 6.000 euros, dizindo que ixo eba sacato de bender o pelello d’o guá.
Toz os bezinos, cuan bidon tantismos diners, matoron os suyos guás, lis tiroron os pelellos e se’n fuoron á la ziudá ta bender-los. Profers que no sacoron ni ta bosar-sen o biache, e toz se’n tornoron asabelo d’encarrañatos á lo lucar dizindo que iban á matar á Chuan Fato. Como no i yera en casa, se cagoron e la emplenoron de fiemo d’alto ta baxo.
Á l’atro diya, un tristo Chuan Fato metié tot o fiemo en dos talecas e se’n fué á la ziudá ta bender-lo. Ya en a ziudá, dixé as talecas chunto á una tabierna e se’n fue á la botiga que yera chusto enfrén á mercar un par de cosas. Cuan salié d’a botiga as talecas eban desaparexito. Pregunté á lo tabernero, e íste li dizié que los eba abentanto á la basuera porque pensaba que no n’eban amo. Chuan Fato li dizié que’n ixas talecas bi eba traches que costaban 3.000 euros, corrieron os dos chunto á la basuera, pero ya no i yeran porque eba pasato lo camión de replegar. Como no bi eba prebas ni cosa, e Chuan Fato yera muito encarrañato menazando con clamar á la polizia, o tabernero dezidié dar-li os 3.000 euros.
Continará …

escar-los: buscarlos
sin tartir: sin decir nada
dinzuelo: sábana grande
talecas: sacos
profers: por supuesto
bosar-sen: pagarse
fiemo: estiércol
botiga: tienda