11/7/12

FALORDIETAS


O CHINETE SIN DE CAPEZA

E lo silenzioso lusco s’acarrazaba entre a dulze meditazión en que a plana gosaba embelecar-se. As aus feriban con a suya goyosa sinfonía a quietú machica d’a tardi. Luen, do lo sol parixe cremar-se en un ruxio tiedero lexano, una colla de garrapescaires be copiando los suyos finismos plumaches en as colors beroyas d’os polius paisaches, en os cualos arbols bi ha tintes de penas tristas. Tota l’ambiesta parixe alzar intes sagratos de meditazión e, en as cocorozas plenas de flors d’os biellos arbols, l’aire ita las suyas greñas.
Ye estibo. E tota la plana ye sucarrata e sora. Ye estato un lusco asabelo de poliu, e ascape as suyas poeticas polidezas se mincharán a nuei que lugo i plegará. Dillá, en un pasadizo d’a gran casa, o Biello Patrón leye con ficazio lo periodico d’o diya, bolando de cuan en bez alentatas de fumo de pipa.
Son as seis colatas d’a tardi; íste esca pillar un poquet d’aire fresco. En as corz, o ganau aguarda entrar china chana, e de cabo cuan se sienten os zaguers chilos d’os pastors que arrean una colla de bacas ta muyir-las. Os triballadors son en a cozina, e posatos arredol d’una mesa zarriosa e fosca saborean con angluzia la brenda d’o diya.
Tot o plano s’emplena de brempas e los pasadizos d’o biello casaluzio s’emplenan d’a luz d’os candils.
Alodia, a filla gran d’o Patrón, s’amana chunto á er una mica nierbuda, pos Antón, un d’os pastors remata de rezentar una falordia, d’as que gosa contar-li cuan no bi ha faena.
-Qué pasa pues, filla? –pregunté aquer biello, mientres se tiraba la pipa d’os morros, con aquera seriedá d’ombre mayor.
-Ye que Antón yera rezentando una falordia d’ixas que xorrontan, a d’un chinete sin de capeza que aparixe totas as nueis por os pasadizos d’ista casa.

O biello amostré una d’as suyas sonrisas en a suya cara plena de corrucas e li dizié;
Continará …

O lusco: el atardecer
S’acarrazaba: se agarraba
Gosaba: solía
Embelecar-se: extasiarse
As aus: las aves
Ruxio: candente
O tiedero: el pebetero
Os garrapescaires: las garzas
L’ambiesta: el ambiente
As cocorozas: las copas
Sora: dorada
Dillá: más allá
O pasadizo: el corredor
Con ficazio: con detenimiento
As seis colatas: las seis pasadas
As corz: los corrales
Muyir-las: ordeñarlas
As brempas: las sombras
Se tiraba: se quitaba
Xorrontan: asustan