30/11/11

FALORDIETAS

OLARIA (III)
Ista begada, las aus s’encarrañón asabelo e prenzipión a sobater a la mesacha con as suyas alas. Pero Olaria s’adebanté e pillé a un auco d’una pata. As aus se’n fuon, pero en a suya man se’n trobé un borzeguín d’oro. Güellando fito fito se podeban beyer unas letras. Dimpués, a cazatire aguardé e aguardé que biniesen más aucos, pero pasón bels diyas e garra paxaro amanixié.
A mesacha se despidié d’o pastorzet e se’n torné ta casa suya. Se pillé de chentar e se’n fue a escar os pais d’o pastorzet.
Nuei yera rapedo como una alica e no tardé muitos diyas en plegar a una montaña con a tuca tan alta que yera siempre plena de boiras. Cuan i plegón, o caballo prenzipié a fablar;
-O puesto a lo que quiers plegar no ye luen d’aquí. Dimpués d’esnabesar a montaña beyerás un ríu. Chusto en o zentro d’íste bi’n ha una isleta, i bibe un rei mago. O borzeguín d’oro que portas ye d’a suya filla, e los pais d’o pastorzet son en as suyas mans. Los ne ha engarcholatos en as bodegas, a cuala puerta ye tancata con una clau. A clau se’n troba en a parti más funda d’o ríu. Os umanos no podez i plegar. En a costera d’aquera montaña bi’n ha un chigán que cusira bacas. Fue agafato en zereña luita por o rei, e agora ye lo suyo criado. Has qu’escar a ixe chigán, dar-li un buen zarpau de diners e cambear as tuyas ropas por las d’er. Lugo lo dixas en libertá e te quedas a cusirar o ganau. Agora tírame un pelo d’a mia coda, dixame totas as armas e suéltame. En iste inte ta cosa mos emplegarás. Cuan menestes a mia aduya préta-li fuego a lo pelo que has rancato d’a mia coda e yo aparixeré. Lo que pasaré dimpués lo sabrás cuan i sigas.

Olaria ranqué o pelo d’a coda, lo dixé en libertá e se’n fue a liberar a lo chigán. Li dié un buen zarpau de diners, se metié a suya ropa e se’n fue a paxentar o ganau.
De tardis lebé lo ganau a l’atro costato d’o ríu, pero no’n quereban esnabesar-lo, asinas que las pillé d’una en una e las lebé ligatas.
En ixe inte, una d’as fillas d’o rei, que yera en o beral, chilé;
-Pero qué fas?, por qué no chilas como toz os diyas: “Augua que te ubres camín, ubre camín!?”

Tasamén ascuité ixo, Olaria repitié as parolas, e bide que lo ríu dixaba un camín ubierto. Asinas estié la mesacha bellas semanas, dica que un diya, o rei clamé a los suyos dos fillos e lis dizié:
Continará …
Begada: vez
O borzeguín: la bota
Fito fito: fijamente
Aguardé: esperó
Garra paxaro: ningún pájaro
De chentar: comida
L’alica: el águila
A tuca: la cima
Esnabesar: atravesar
I bibe: allí vive
Engarcholatos: encarcelados
A clau: la llave
Cusira: cuida
Agafato: cogido
Zarpau: puñado
Menestes: necesites
Ligatas: atadas
Tasamén: escasamente
Bellas: algunas

23/11/11

FALORDIETAS

OLARIA (II)

Olaria se quedé un diya ta descansar chunto con os pastors. Dimpués de tot o diya, la mesacha eba cazato un sarrio, li tiré lo pelello, lo escosqué e lo calé en un espedo ta poder rustir-lo e minchar-lo ta zenar.

Por a nuei se’n tornón toz os pastors menos lo ninón. Toz lo aguardón pero lo ninón no regresaba. Olaria se’n fue a dormir, e cuan yera tancando los güellos i plegué lo ninón con as güellas.

-Por qué tornas tan tardi? –li pregunté la mesacha.

-Me fa mal a fonsera.

A l’atro diya, charrando e arreguíndo-se se’n fue a paxentar o ganau. Olaria, alticamata por o nirno, se quedé atro diya. Por a nuei, toz os pastors se’n tornón, menos o nirno. Olaria se’n fue a escar-lo, e lo se’n trobé chitato en tierra sin esmo. Cuan disperté la mesacha li pregunté que li pasaba, pero lo nirno no li contesté. Allora, la mesacha s’encarrañé, e lo ninón li ecspliqué:

-Dende ayere, con o lusco, seis aucos plegan enta yo e me preguntan:

I ye por astí una mesacha clamata Olaria?

Ne ha un caballo clamato Nuei?

As patas d’o suyo caballo se mueben?

E yo lis contesto:

Yo so Olaria.

O caballo ye con yo.

E las patas d’o mio caballo se mueben.

Allora ers sobaten as alas e me trucan con eras en a capeza dica que tresbato l’esmo.

A lo terzer diya, la choben se metié as ropas d’o ninón e se’n fue, en o suyo puesto, a paxentar as güellas. Con o lusco, i plegón os seis aucos dica do i yera la mesacha e li preguntón:

I ye por astí una mesacha clamata Olaria?

Ne ha un caballo clamato Nuei?

As patas d’o suyo caballo se mueben?

Olaria respulié;

Yo so Olaria e n’he un caballo clamato Nuei e las suyas patas se mueben.

Continará …

Tancando: cerrando

A fonsera: la barriga

Alticamata: preocupada

Escar-lo: buscarlo

Esmo: conocimiento

O lusco: el anochecer

Os aucos: las ocas

Sobaten: agitan

Tresbato: pierdo

17/11/11

FALORDIETAS

OLARIA

Fa zientos d’añadas, bibiba en o beral d’un gran ríu e baxo la brempa d’unas altizas montañas, un ombre clamato Acher. L’ombre bibiba d’o que pescaba en o ríu e d’a cazata, mientres que la suya muller lebaba l’ortal e coseba los retes.

A muller se quedé preñata, e dimpués de nueu meses libré una beroya mesacha. Os pais yeran asabelo de goyosos, e la clamón Olaria. A ninona crexié ascape, e se fize una mesacha mui aguda e zereña, pos se’n iba con o suyo pai de cazata e pescata. Antiparti d’a suya fuerza, como yera tan aguda, luitando podeba ganar a cualsiquiera.

A mesacha se fize una gran cazadora, e repartiba la caza entre totas as chens d’o lucar. Un diya que Olaria yera de cazata plegué enta un xerbicadero en do i yera un gran lupo griso atacando a una yegua. Olaria li disparé con a suya sayeta e lo maté. S’amané enta la yegua e bide que yera preñata, beyendo que l’animal iba a morir, saqué la suya espata e li ubrié la fonsera, sacando a lo potret.

A mesacha se’n torné ta casa suya con o pelello d’o lupo e lo potret. Lo clamé nuei, pos yera tan negro como una nuei sin de luna ni estrelas, e li die de chentar leit de crapa. O potret crexié ascape, e se fize un animal asabelo de rapedo.

Un diya, Olaria se’n fue de cazata ta un puesto luen d’a suya casa, e se’n trobé con un nirno pastor d’un rabaño de güellas que ploraba sin poder aconortar-lo.

-Por qué ploras?, por qué yes tan tristo? –li pregunté.

-Cómo puez estar si te tiran a la tuya mai e a lo tuyo pai? –respulié lo ninón.

-Qué pasa pues?, lo me puez ecsplicar?

As glarimas d’o ninón baxaban por os suyos caxos como ta emplenar un entibo. Sospiré e prenzipié a fablar;

-Yo so fillo unico, e n’he seis añadas. Lo enemigo plegué a lo nuestro lucar e mos furté lo bestiar, e tamién se lebón a muita chen, os mios pais entre ers. Asinas que agora so solenco, sin cosa de chentar ni de bestir. Solo puedo triballar de pastor, so mu chicotón e me canso con iste triballo tan duro, as mias mans son plenas de crebazas, os morros tallatos e lo pelello cremato por o sol e l’aire. I so mui tristo por yo e ploro por os mios pais.

-No plores nirno, yo escaré a los tuyos pais e los te trayeré.

Continará …

A brempa: la sombra

L’ortal: el huerto

Os retes: las redes

Nueu: nueve

Zereña: fuerte

D’o lucar: del pueblo

O xerbicadero: el despeñadero

A fonsera: la barriga

A nuei: la noche

As güellas: las ovejas

Aconortar-lo: consolarlo

Te tiran: te quitan

As glarimas: las lágrimas

Os caxos: los carrillos

O entibo: el pantano

Furté: robó

Chentar: comer

As crebazas: las grietas

Tallatos: cortados

Cremato: quemado

Plores: llores

10/11/11

Fatiando II

Agora contino sólo ta mirar de calar bella cosa d'as que fo en o CEIP Monte Oroel con os ninos e ninonas.
Bariedá d'escolanos, dende las tres añadas dica secseno.