30/12/15

FALORDIETAS


OS DESEYOS

Bi’n eba una parella de biellos que, anque probes, tota la suya bida la eban pasato muito bien triballando e cudiando d’a suya chiqueta fazienda. Una nuei d’ibierno i yeran posatos chunto á lo fogaril e parlando d’as suyas cosas.

-Si yo, en puesto d’istas tierras –diziba lo biello-, que son burencas e no sirben que ta que se rebulquen os chabalins, n’abiese a Pardina Bartobal!

-E si yo –diziba la suya muller-, en puesto d’ista casa que no s’esboldrega porque no sofla l’ausín con fuerza, n’abiese a casa d’a nuestra bezina ….!

-Si yo –continé o biello-, en puesto d’iste burricallo, que ya no puede ni con as alforchas plenas fumo, n’abiese o macho d’a Pardina Bartobal.

-E si yo –respulié á muller-, podese matar dos cochíns como a bezina! Ixa chen, t’aber-ne as cosas, no ha que deseyar-las. Qui abiese a dicha de bier feitos os suyos deseyos!

 En dizir ixas parolas, baxé por a chaminera una muller asabelo de beroya; yera tan chicotona, que á suya altaria no plegaba á lo metro, n’eba en a capeza una corona d’oro. O trache yera como de fumo blanquiñoso e con purnas arredol d’era que chiraban e chiraban sin aturar-sen. En á suya man una bareta d’oro, que remataba en una flama azulenca.

-So a Fada Fortuna –lis dizié-, pasaba por astí, e he sentito os buestros chemecos, e ya que tanto querez que se faigan os buestros deseyos, biengo á dar-bos tres; un ta tú -dizié á la muller; atro ta tú –dizié á l’ombre; e lo terzeno ta los dos. Iste zaguero lo daré en pre
sona maitín á istas oras en que tornaré. N’ez ixe tiempo.

Continará …
Fazienda: hacienda
Burencas: arcillosas
S’esboldrega: se derrumba
Fumo: humo
Beroya: hermosa
Purnas: chispas
Flama: llama
Chemecos: lamentos
Zaguero: último
Maitín: mañana

15/12/15

FALORDIETAS


FLOR BEROYA (IV)

-Lo beyes?, si fas lo bien, se replega o fruito.

 Plegoron enta l’árbol do i yera lo moquero, do se sobateba lo mesmo que una señera.

-Cómo pillar-lo, i ye asabelo d’alto!

-No t’alticames –dizié o caballo. Clama á l’alica que liberas-te d’os retes, e era lo te pillará.

 E asinas pasé, plegué l’alica, pillé o moquero, e li’n dié á lo mesache. Plegoron enta lo ríu, que baxaba mayenco.

 -Cómo sacar l’aniello d’o fundo d’o ríu?, baxa muita augua, e no se beye pon de pon.

-No t’alticames, clama á lo pex que salbés, er lo sacará.

 E asinas pasé, o pex amanexié con l’aniello en a boca. O mesache, muito goyoso, se’n torné ta palazio. Pero cuan li leboron as prendas á Flor Beroya, dizié que no ubrirba la puerta mientres no bullise en azaite o furtaire que la eba sacato de casa suya.

O rei li’n prometié, e li dizié á lo mesache qu’eba que morir bullindo en azaite. O mesache se’n fue asabelo de tristo enta la cuadra, e li rezenté á lo caballo lo que li pasarba.

-No t’alticames –li dizié o caballo, monta, correré muito e sudaré, fe-te esfriegas con á mía sudor e dixate itar en o caldero d’azaite.

 E asinas pasé, e cuan o mesache surtié d’o caldero, parixeba más polito que antis. Toz quedoron esluzernatos, e más que más Flor Beroya, que s’enamoré d’er.

Allora o rei, que yera biello e fiero, en bier lo que li eba pasato á lo mesache, e pensando que si feba lo mesmo se tornarba choben e polito
Asinas que, toz proclamoron rei á lo mesache, que se casé con Flor Beroya. E cuan li fue á dar as grazias á lo caballo, íste li dizié:
se capuzé en o caldero, e se sucarré.

-Yo so lo espritu d’aquer á qui aduyés, en a enfermedá e cuan se morié.


Sobateba: agitaba

Pon de pon: nada de nada

Bullise: hirviera

Esluzernatos: alucinados

 

 

25/11/15

FALORDIETAS


FLOR BEROYA (III)

-Baxa-te-ne –li dizié o caballo, pilla ixe pex e ítalo ta l’augua.

-Pero si no n’emos de tiempo ….!!!! –morgoneé.

-Siempre i’n ha de tiempo ta fer una buena obra.

 Más tardi plegoron enta un castiello, en meyo d’una fosca selba de fabos, e bidon á la Prenzipa Flor Beroya que yera dando de minchar á las pirinas.

-Aguarda, agora bo á dar blincos e pintacodas, que li fera goyo á la prenzipa. Te dizirá que quiere montar, e tú li dixarás, allora yo calzearé, se xorrontará, e tú li dizirás que ye porque no me cuacan as mullers, e montándo-me, me amansaré, te montarás e saldré ascape dica plegar enta lo palazio d’o rei con a prenzipa.

 Tot pasé como lo eba dito lo caballo, e sólo cuan salioron ascape, conoxié Flor Beroya la intenzión de furtar-la. Allora dixé cayer l’ordio que lebaba en l’alda, e li dizié que li’n replegase.

-Ta do imos, bi’n ha muito ordio.

 Allora, en pasar baxo un árbol, abenté t’alto lo suyo moquero, que se quedé penchato d’una branca, e li dizié que s’aturase e se’n puyase ta l´árbol ta replegar-li’n.

-Ta do imos, bi’n ha muitos moquers.

 Pasoron allora por un ríu, e la mesacha dixé cayer un aniello, e li dizié que se baxase ta pillar-lo, pero lo mesache li respulié que ta do iban, bi’n eba muitos aniellos. E á la fin plegoron ta lo palazio d’o rei, que se metié asabelo de goyoso cuan bide á Flor Beroya, pero a mesacha s’enzarré en una alcoba, e no quise ubrir a puerta. O rei li supliqué que ubriese, pero era dizié que no lo ferba dica que li trayesen as tres cosas qu’eba tresbatito por o camín.
-Abrás que ir á replegar-las –dizié o rei, e si no las trayes de aforcaré.

 O mesache se’n fue asabelo de tristo, se monté en o caballo e íste li dizié que no s’alticamase. Plegoron enta lo forniguero.

-Quererbas l’ordio? –pregunté lo caballo.
-Pos claro que sí!
-Pos clama á las forniguetas e lis dizes que lo te traigan, que si lo d’a mesacha ye espardito, te trayeran lo que bi’n eba en os pans que lis diés.

 E asinas pasé, as forniguetas, agradexitas, li dixoron un muntón d’ordio chunto á er.

Continará …

Morgoneé: protestó
Fosca: oscura
Fabos: hayas
Pirinas: gallinas
Pintacodas: volteretas
Ordio: cebada
Moquero: pañuelo
Branca: rama
Tresbatito: perdido

Alticamase: preocupase

17/11/15

FALORDIETAS


FLOR BEROYA (II)

Tanimientres, o suyo chirmán eba tresbatito toz os suyos diners, e li escribié ta que li aduyase, e como yera tan bueno, li aduyé demandando-li un triballo á lo rei.

Pero en puesto de agradexer-li’n, fize lo posible por amolar-lo. En ixas i yera cuan ascuité que lo rei yera embelecato d’a prinzipa Flor Beroya, e que ista, como que yera o rei biello e fiero, no lo quereba, e s’eba amagato. O chirmán embidioso fue ta do i yera o rei e li dizié que lo suyo chirmán sapeba do se amagaba Flor Beroya. O rei, encarrañato, fize clamar á l’atro chirmán, e li ordené trayer-li á la prinzipa, e que si no la trayeba, lo ferba aforcar.

O probe, esconortato, se’n fue á la cuadra ta pillar un caballo e ir-se-ne sin saper do poderba estar Flor Beroya. Bide allora un caballo blanco muito biello e flaco que li dizié;

-Pillame á yo, e para cuenta en lo que te digo.

 Esluzernato se quedé l’ombre en sentir fablar un caballo, pero monté en er e itoron á andar lebando tres pans que li dizié o caballo que pillase. Dimpués de andar bels diyas, se troboron un forniguero, e lo caballo li dizié:

-Abienta en ixe forniguero os tres pans ta que minchen as fornigas.

-Pero, ta qué?, si nusatros los menestamos.

-Abienta-lis-ne, e no te canses enxamás de fer bien.

 
Fizon  más camín, e se troboron una alica que s’eba enreligato en un rete d’un cazataire.

-Baxa-te-ne e talla lo rete ta liberar ixe animal.

-Pero imos á perder tiempo en ixo?

-No, has que fer lo que te digo e no te canses de fer bien.

 

Continoron o camín, e plegoron enta un ríu, e bidon á un pex chicotón en lo beral d’o ríu, difuera de l’augua, e por más que se mobeba, no podeba tornar á l’augua.

Continará …

Aforcar: ahorcar

Esconortato: desconsolado

Esluzernato: alucinado

Abienta: tira

Alica: águila

Enreligato: enredado

Un rete: una red

Beral: orilla

 

 

1/11/15

FALORDIETAS


FLOR BEROYA

Bi eba una begata un pai con dos fillos; o mayor se’n fue de soldado, e se’n fue t’America, do estié muitismas añadas. Cuan torné, o suyo pai eba muerto, e lo suyo chirmán desfrutaba d’os diners. Cuan dentré en a suya casa, se trobé á lo suyo chirmán baxando por as escaleras.

-No me conoxes? –li pregunté.

-Pos no, no sé qui yes.

 

Allora se dié á conoxer, e lo suyo chirmán li dizié que se’n fuese á la cuadra, e que i se trobarba un badul, que yera l’ereu que li eba dixato lo suyo pai, e continé lo suyo camín sin fer-li más causo.

Se’n fue ta la cuadra, e se trobé-ie un badul asabelo de biello.

-Ta qué me puede serbir iste badul biello?, lo itaré ta lo fogaril, e á lo menos me calentaré.

 

Lo se lebé en os güembros enta una borda albandonata, pillé un astral e prenzipié á esmicazar-lo, e de un secreto que n’eba cayé un papel. Lo pillé, e bide que yera la escritura d’una gran cantidá que li eban que bosar á lo suyo pai. La cobré, e se fize rico.

 

Un diya que iba por a carrera se’n trobé con una muller que yera plorando, li pregunté qué li pasaba, e li respulié que lo suyo mariu yera asabelo de dolento, e que no eba con qué curar-lo, e antimás lo quereban engarcholar por no poder bosar uns diners que debeba.

-No s’alticame. No engarcholarán á lo suyo mariu, yo bosaré lo que deben e mercaré as medezinas ta curar-lo.

 

E asinas lo fize. Pero l’ombre se murié por a malotía, li bosé a fuesa e toz os gastos, e tanto se gasté, que gasté tot l’ereu, quedando-se probe atra begata.

-E agora qué feré? No n’he qué minchar. Me’n iré á la ziudá e me pondré de criau.

 

Asinas lo fize, e dentré á serbir en o castiello d’o rei. Se porté tan bien, que lo rei, en poquet tiempo lo fize o suyo ombre de confitanza.

Continará …

Beroya: hermosa

Pai: padre

Badul: baúl

Fogaril: hogar

Astral: hacha

Esmicazar-lo: hacerlo pedazos

Carrera: calle

Engarcholar: encarcelar

Fuesa: fosa, nicho

S’alticame: se preocupe

L’ereu: la herencia

 

 

30/9/15

FALORDIETAS


O CALZERO D’ANCHEL (III)

En que dixé o tellato, un falcón que bolaba por denzima d’a casa, pensando que lo calzero yera una presa, lo pillé e torné á bolar. Pero cuan bide que no yera un animal, lo solté, e con tan mala fortuna, que cayé en un templo, e trenqué asabelo de beires.

Os que i yeran dentro, en sentir os rudios, bidon que yeran os borzeguins d’Anchel, e li’n dizioron á lo gobernador. Íste fize detener á Anchel.

-Bi aberba que penchar-te d’una cuerda, pero me das lastima, e sólo te condeno á quinze diyas de garchola e á bosar por espiazar os beires d’o templo.

 

Anchel cumplié á suya condena, bosé os diners, pero tamién li dioron os suyos borzeguins.

Anchel, farto de no poder desfer-se d’o suyo calzero, demandé fablar con o Sultán, e li dizié;

-Siñor, so muito infortunato, una serie de malas zercunstanzias me han lebato á la garchola, e me han feito bosar muitos diners. E la culpa ye d’o mío calzero, que no puedo destruyir. Bos demando aduya ta poder desfer-me d’ers.

 

Anchel dixé os borzeguins chunto á lo Sultán, e íste ordené que los cremasen en a plaza d’a ziudá. E dende ixe inte, Anchel no abié más problemas.

Falcón: halcón

Penchar-te: colgarte

Bosar: pagar

Espiazar: destrozar

 

19/5/15

FALORDIETASO CALZERO DE ANCHEL (II)
Encarrañato o Cadí nimbié á un criado ta escar o suyo calzero, e engarcholé á Anchel. Íste, á l’atro diya, dimpués de bosar a multa, se’n fue. Cuan plegué ta casa suya abenté por a finestra enta lo ríu os borzeguins biellos.
Dimpués de bels diyas, uns pescataires, qu’eban itato os suyos retes en o ríu, pilloron os borzeguins de Anchel, pero los claus espiazoron os filos d’o rete. Encarrañatos os pescataires, clamoron á un chuez ta que en trobase que eba itato ixos borzeguins en o ríu.
O chuez lis dizié que cosa podeba fer. Allora os pescataires pilloron os borzeguins e, beyendo a finestra ubierta d’a casa de Anchel, los itoron dentro, trencando toz os potes d’esenzia de rosa que Anchel eba mercato, e con á cuala gananzia yera asabelo de goyoso.
-Malditos borzeguins! – e pillandolos s’endrezé á lo chardín de casa suya e los apedequé.

Pero uns bezinos que lo beyoron tot, li’n dizioron á lo Cadí, adibindo que poderba aber en trobato un tresoro.
O Cadí clamé á Anchel ta demandar-li á terzena parti d’o tresoro, e li costé muitos diners combenzer á lo Cadí que no bi’n eba dengún tresoro. Allora, pillé os borzeguins, salié d’a ziudá e los abenté en un acueducto, pero los borzeguins bozoron l’acueducto. E cuan plegoron os ombres ta bier que pasaba, pilloron os borzeguins e los leboron á lo gobernador, que li fotié una multa asabelo de gran, e li dié o calzero.
Anchel dezidié que los iba á cremar, pero como yeran chipiatos no lo pudo fer. Ta cremar-los los puyé enta lo tellato ta que lo sol los ixucase. E cuan los dixé, bels mixinos se metioron á chugar con ers, con tanta mala suarte que un d’ers se cayé enta la carrera en l’inte que pasaba una muller. A muller se xorronté e d’o truco en a capeza se desmayé. E Anchel abié que bosar atra multa como indemnizazión de mals.
Anchel, asabelo d’encarrañato, los torné á puyar á lo tellato, e se quedé cusirándolos, pero lo clamoron ta fer un negozio con os beires, e se’n fue.
Continará …

Engarcholé: encarceló
Bosar: pagar
Abenté: tiró
Os retes: las redes
Apedequé: enterró
Adibindo: añadiendo
Bozoron: atascaron
Chipiatos: mojados
Ixucase: secase
Se xorronté: se asustó


13/4/15

FALORDIETASO CALZERO DE ANCHEL
Bi eba en una gran ziudá d’Oriente un mercader clamato Anchel, que yera conoxito por estar preto como una zerolla; anque rico, iba bestito como un pobre, e tan puerco que parixeba un mendigo. Lo más carauteristico d’o suyo trache yeran uns grans borzeguins enguisatos por toz os puestos, e con rezios claus en as suelas.
Feba una gambadeta por o gran bazar d’a ziudá, cuan li se amanoron dos comerziantes á proponer-li negozios; l’un mercar una partida de beires, e l’otri una d’esenzia de rosa. Iste zaguero yera un perfumista que yera en un gran aprieto, e Anchel merqué tota la partida por a terzena parti d’a suya balura.
Goyoso por lo que merqué, en puesto de bosar á los comerziantes como ye costumbre, se’n fue á dar-se un baño. No lo feba dende fa muito tiempo, e lo menestaba, porque lo Corán lo diz. Cuan s’endrezaba ta lo baño, un amigo que li acompañaba li dizié:
-Con os negozios que has feito, ganarás muito diners. Asinas que abrás que mercar-te un calzero nuebo, pos tot o mundo se mofla de tú e d’os tuyos borzeguins.
-Ya lo eba pensato, pero me parixe que os míos borzeguins encara me pueden durar cuatro u zinco meses.

Plegué enta la casa de baños, se despidié d’o suyo amigo e se bañé. O Cadí tamién se bañé aquer maitín, e como Anchel salié antis qu’er, se’n fue á bestir-se. Pero con sorpresa bide que chunto á la suya ropa, en puesto d’os suyos anticos borzeguins bi’n eba atros nuebos, e pensando que yeran un presén de bel amigo los se metié. E con o calzero nuebo se’n fue d’a casa de baños.
O Cadí, en rematar o suyo baño, fue á bestir-se, pero no en trobé o suyo calzero, sólo los biellos borzeguins de Anchel.
Continará …

Preto como una zerolla: ávaro
Borzeguins: botas
Enguisatos: remendados
Claus: clavos
Fer una gambadeta: dar un paseo
Se amanoron: se acercaron
Bosar: pagar
Mofla: burla
Bel amigo: algún amigo

23/3/15

FALORDIETASA PERERA (II)
-Dolors!, quiesta Dolors, i serás argüellosa de yo. Abiendo rematato a guerra bictoriosa ta nusatros, me’n fui ta casa. Pleno lo peito de ilusions prenzipié o mío biache. E anque la distanzia yera luenga la mía asperanza la fize curta. Ya beigo, dillá, dezaga de ixe mon o mío lucar. En pensar que pronto as campanas bandiarán por a nuestra boda prenzipio á correr. Ya beigo lo campanario d’a ilesia, e me parixe sentir bandiar as campanas.
Ye zierto, siento bandiar as campanas. I so en o lucar, pero no beigo a perera. L’han tallato de raso, e fa poco, porque en tierra se beyen branquetas, fuellas e flors …
Beigo á un biello compañero de chobentú;
-Por qui bandian as campanas?
-Por una boda capitán.

Una boda?, a parella entra en ixe inte en a ilesia. E la muller ye …, Dolors!, á mía quiesta Dolors, tan beroya …, e la suya parella ye Bizén, o mío millor amigo, aquer por qui fui á la guerra. Á lo mío redol ascuitaba dizir:
-Serán goyosos, porque se aiman.
-Pero, e Chaime? –preguntaba yo.
-Qué Chaime? –respuliaban. No conoxemos á dengún Chaime.

Entré en a ilesia, me metié de chenullos en o puesto más fosco e luen d’a chen. En que rematé a misa me debanté, e m’endrezé á lo puesto do yera estata la perera, replegué una d’as flors machurrita e prenzipié á caminar sin chirar a capeza ta zaga.
-Ya tornas Chaime?
-Sí, cheneral.
-Has feito bentizinco añadas e yes capitán, te puez casar con qui quieras!
-Cheneral, o mío coral ye como ista flor machurrita, lo unico que deseyo ye luitar en o puesto más perigloso.

Agora, á las puertas d’o mío lucar, bi’n ha la fuesa d’un coronel muerto con bentizinco añadas chunto á la toza d’una perera.

Dillá: más allá
De raso: por completo
Branquetas: ramas
Beroya: hermosa
Chenullos: rodillas
Fosco: oscuro
Machurrita: marchita
Fuesa: tumba
Toza: tocón

4/3/15

FALORDIETASA PERERA
Me’n remero que difuera d’o mío lucar bi’n eba una polida perera, e más que más cuan prenzipiaba la primabera. No guaire luen i yera la casa de l’amo, en do bibiba Dolors, á mía nobia.
N’eba la mía nobia arredol de dezinueu añadas, e yera asabelo de beroya. Os suyos caxos se parixeban á las flors d’a perera. En a primabera, e debaxo d’aquer árbol, fue do li dizié:
-Dolors, cuan mos casaremos?

Á la mía pregunta respulié;
-Cuan prenzipie a prosima cullita mos casaremos, si no te toca serbir á lo rei.

Pero plegoron os diyas de quintas, á yo no me toqué, pero Bizén, o mío millor amigo, abié a mala suarte de salir soldado, e ascape se metié á plorar.
-Probe d’a mía mai!, que ferá sin yo …?
-No te alticames Bizén, yo no n’he de mai, e la de tú te menesta. En o tuyo puesto marcharé yo.

Cuan marché á bier á Dolors baxo a perera, la en trobé con os güellos plenos de glarimas. Enxamás la eba beyito plorar, e aqueras glarimas me parexioron muito más polidas que á suya sonrisa. Era me dizié:
-Has feito muito bien, ne has un coral d’oro. Bes-te-ne, quiesto Chaime, yo aguardaré que tornes …

Entre  as pretas boiras de fumo negro que acotolaban o mío peito, descubrí as brilans bocas d’os cañons enemigos, que trucaban zereños, produziendo grans destrozos en as nuestras fileras. Por do pasaba, s’eslizaban os míos piez en sangre encara calién. Abié medrana e gollé ta zaga.
Dezaga i yera á mía chen, o lucar e la perera, as cualas flors s’eban combertito en sabrosas fruitas. Tanqué os güellos e bide á Dolors que ploraba por yo con una sonrisa en a boca, e ya no abié medrana.
-Ta debán!!, fuego!!
-Muito bien soldado, cómo te clamas?
-Me clamo Chaime, ta lo que digaz.
-Chaime, dende iste inte yes capitán.
Continará …
A perera: el peral
Me’n remero: recuerdo
Más que más: sobre todo
Caxos: mejillas
Cullita: cosecha
Glarimas: lágrimas
Coral: corazón
Acotolaban: oprimían
S’eslizaban: se deslizaban

24/2/15

FALORDIETASA LIENDA D’O CUERBO E LOS FIGOS
A lienda diz que Apolo quereba fer una lifara en onor de Júpiter, e como no n’eba d’augua, nimbié á lo suyo cuerbo con una pozaleta (Crater) ta escar-la en a fuen.
Pero en o suyo camín, o Cuerbo, bide una figuera plena de figos, pero cuan los tasté, paré cuenta que no yeran maturos e que no los podeba minchar. Asinas que se quedé aguardando dica qu’estasen maturos.
Asinas pasoron bels diyas, e cuan yeran maturos o cuerbo se dié una gran fartera. Cuan por fin torné ta do i yera Apolo con a pozaleta plena d’augua, íste yera asabelo d’encarrañato por fer tardi, e condené á lo cuerbo á qu’enxamás bebiese augua dica que los figos estiesen maturos.
Apolo, como castigo, metié en o ziel á la costelazión d’o Cuerbo (Corvus) enfrén d’a costelazión d’a pozaleta (Crater), siempre chuntos, pero lo sufizientemén luen ta que enxamás pueda beber.

Figos: higos
Lifara: comilona
Escar-la: buscarla
Tasté: probó
Bels: algunos

14/2/15

FALORDIETASO FATO (IV)
Os tres ombres se quedoron con as bocas ubiertas bataleras, e terne que terne estioron más de dos oras mormostiando á lo campesino ta que lis bendiese lo chapero. E á la fin, reblando, lis dizié;
-Bai, tos bendo lo chapero por cuatrozientos euros.

E ixa yera la mesma cantidá en qu’eba bendito la baca. Muito goyosos li dioron os diners, que ascape se’n fue con os diners en a pocha.
Os tres ombres tamién se’n fuoron, e cuan ya lebaban un ratet caminando i plegoron ta una fonda. Un d’ers lis propuse qu’entrasen ta prebar o funzionamiento d’o chapero. Dimpués de beber-sen unas botellas de bin, clamoron á la dueña ta bosar-li, un d’ers se debanté, pillé o chapero e con a man remené dentro d’er. Pero no pasé cosa … A dueña lis pregunté;
-Como m’eban clamato, pensaba que me iban á bosar.
-Pos meta á suya man en a pocha e se’n trobará con os diners que li debemos.

A dueña lo fize, pero en á suya pocha no bi’n eba cosa.
Otri d’os mesaches pillé lo chapero, e lo remené de dreita ta cucha, pero no pasé cosa, a pocha d’a muller continaba bueda. O terzer mesache li tiré o chapero e lo remené de cucha ta dreita, pero tampó no pasé cosa.
Á la fin replecoron que lo campesino lis eba engañuflato, e se’n fuoron asabelo d’encarrañatos por á suya fatera.
E lo campesino, en plegar ta casa, e dimpués de contar os diners, li dizié á la suya muller lo agudo que yera, que á er no li engañuflaba garra chen.
Á suya muller se quedé sin tartir, porque sapeba que lo silenzio, muitas begatas ye oro.

Bataleras: de par en par
Terne que terne: insistentemente
Reblando: cediendo
Chapero: sombrero
Pocha: bolsillo
Bosar-li: pagarle
Remené: revolvió
Dreita: derecha
Cucha: izquierda
Bueda: vacía
Replecoron: entendieron
Garra chen: nadie29/1/15

FALORDIETASO FATO (III)
-Tres ombres? Patarieco! –chilé a muller. De seguro que ixos ombres son os mesmos que pasoron por aquí, e me preguntoron por o camín enta la feria. E de seguro que ya han bendito la baca e se son minchando e bebiendo los diners en bella posada. Imos-nos, metete iste chapero ta que no te reconoxcan e á bier si lis podemos engañuflar.
Arredol d’as doze, o fato e la suya muller plegoron á lo lucar, e dimpués de besitar bellas posadas, en troboron á los tres ombres posatos arredol d’una mesa. A muller clamé á lo posadero e li rezenté lo qu’eba pasato.
-Si busté mos aduya –dizié a muller á lo posadero -, podremos recuperar os nuestros diners. Li propongo isto; o mío maríu demanda un beire de bin. Se debanta, remena lo suyo chapero, li clama á busté, e busté tira d’a suya pocha istos diners que yo li do agora, e asinas da á entender que ya ye bosato.

Tanimientres os tres ombres continaban minchando e bebiendo sin parar cuenta en lo campesino. Pero cuan íste se debanté por terzena begata, un paré cuenta en lo que feban, e li pregunté á lo posadero.
-Sin tartir! –repulié o posadero. Ixe ombre ne ha un chapero machico. He sentito fablar muitas begatas d’ixe chapero, pero ista ye la primera begata que lo beigo con os míos güellos. Me clama ixe campesino, me ordena que li traiga un beire de bin, remena lo chapero, e d’er surten os diners e aparixen en a mía pocha.

L’ombre se achunta con os compañers e lis rezenta lo que li ha dito lo posadero.
-Emos que pillar ixe chapero á cualsiquier pré –dizión os tres.
-Ne ha busté un chapero muito poliu, e mos ferba goyo mercar-lo. Cuánto ye? –li preguntoron os tres á lo posadero.

O campesino los gollé, e lis dizié;
-Iste chapero no se bende, no ye un chapero normal. Posadero!, más bin.

Cuan o bin yera denzima d’a mesa, o campesino se debanté, remené dentro d’o chapero, e lo posadero tiré d’a suya pocha los diners.
Continará …

Patarieco: necio
Bella: alguna
Beire: vaso
Remena: revuelve
Chapero: sombrero
Pocha: bolsillo
Bosato: pagado
Güellos: ojos
Bin: vino
Pré: precio
Poliu: bonito


18/1/15

FALORDIETASO FATO (II)
Dimpués de bels menutos, o segundo choben plegué chunto á Chuan.
-Buen diya amigo, que buen orache fa! Qué leba?, una crapa? Yo iba ta la feria á mercar-ne una, quiere bender-la-me? Li do zincozientos euros por era.

O campesino se aturé, e rascando-se la orella pensé;
-“Otri que diz que lebo una crapa, será posible? Iste animal no ha ubierto lo morro, si fese rudio saperba que ye, si crapa u baca.”
-Pos si no quiere bender-me a crapa, la mercaré en a feria. Pero pienso que zincozientos euros ye un pré chusto por una crapa arguellata. Me’n bo.

E dimpués plegué o terzer choben.
-Buenas!, quiere busté bender-me ixa crapa?

O campesino no sapeba  que dizir, e dimpués de pensar-lo respulié;
-Ye la terzena begata que me dizen que ye una crapa, no beyes que ye una baca?
-Quiesto amigo, u ye ziego u capino, dica un nirno li poderba dizir que lo suyo animal no ye una baca, sino una crapa, e muito arguellata!
-So seguro que ye una baca, ye más gran e la coda ye luenga, mientres que una crapa la ne ha curta.
-No diga fatezas! Li ofrexco cuatrozientos euros por á suya crapa.

E dizindo ísto, o choben saqué cuatrozientos euros d’a suya pocha. O probe campesino, á la fin, dezidié bender l’animal, recullié los diners e se’n torné ta casa. Mientres os chobens se’n fuoron ta la feria.
En plegar á casa, a muller s’encarrañé asabelo cuan l’ombre li dié os diners.
-Yes más fato que as caparras!, has bendito a baca que bale muitos más diners!
-Pero, que podeba fer? Tres ombres, uno dezaga de otri, me han dito que yera una crapa, e …
Continará …

Pré: precio
Capino: borracho
Coda: cola
Pocha: bolsillo
Caparra: garrapata

8/1/15

FALORDIETASO FATO
Yerase que se yera, en un lucarón, un labrador e la suya muller. Lo unico que n’eban yera la suya casa, una baca e una crapa. O labrador, que se clamaba Chuan, yera muito fato, tanto que los suyos bezinos li eban meso por embotada “O Fato”. Pero Marieta, á suya muller, yera muito aguda e á ormino apañaba as fatezas que feba er.
Un maitín Marieta li dizié á Chuan:
- Chuan, agora bi’n ha una feria en o lucar, bendamos á nuestra baca. Ya ye muito biella, da poqueta lei e lo pré de l’alfalze ha puyato muito ista añada.

Chuan, dimpués de pensar una miqueta, pensé como la suya muller. Se metié o trache de domingo, pillé o suyo chapero e se’n fue á la cuadra ta lebar a baca enta lo mercato.
- Para cuenta, Chuan, e no te dixes engañuflar –dizié a muller.
- Profers que sí. Ha que madrugar muito o que me quiera engañuflar, - respulié O fato.

Lebaba poquet rato andando cuan se amanoron tres chobens d’o mesmo lucar que tamién iban enta la feria. Os chobens n’eban poquez diners, e n’eban muita fambre e muita sete. Cuan bidon á lo labrador con á suya baca pensoron fer-li á tana. Un d’ers eba que adebantar-se e fer un poder por mercar-li a baca. E poco dimpués, o segundo eba que fer lo mesmo, e dimpués o terzeno.
- Buenas amigo!, me quererba bender á suya crapa?, cuánto cuesta?
- A crapa?, -respulié o labrador. A crapa? – e los suyos güellos no feban que ir d’o choben á l’animal.
- No me quiere bender á suya crapa?, li do por era saiszientos euros.
- A crapa? Pero si yo pensaba que isto yera una baca, e gollandola bien, l’animal que lebo d’o ramal ye una baca e no pas una crapa, busté s’entiboca.
- Yo li quereba fer una fabor mercándo-li ixa crapa arguellata, pero como parixe que no quiere, me alzo los diners  e me’n bo. Que baiga bueno!!!
Continará …

O fato: el tonto
Crapa: cabra
Embotada: mote
Á ormino: a menudo
Lei: leche
Chapero: sombrero
Engañuflar: engañar
Entiboca: equivoca
Arguellata: muy delgada
Me alzo: me guardo