13/6/14

FALORDIETASO REI FARDACHO (IV)
-Sí, mai, si tú quiers yo la lebaré.
-Bien, mesacha –dizié a biella mai de l’aire. Bes-te-ne con o mío fillo e tiene ista coca, si ne has bel problema, la trencas e te aduyará.

L’aire pillé á la mesacha e la se lebé por l’aire dica dixar-la en as puertas d’o Palazio.
Chunto á la puerta d’o castiello bi’n eba muita chen, que yeran aguardando o bodollo d’o prenzipe con una prenzipa forana á los tres diyas. A mesacha se metié asabelo de trista, e cuan yera pensando en ir-se-ne ta casa, s’alcordé d’a mai d’a luna, e sacando lo coco d’a suya pocha lo esclafé. D’o coco surtié una pirina d’oro, con toz os suyos pollez d’oro, tan bien feitos que parixeban aber-ne de bida. A chen prenzipié á chilar  por ixe feito, e tanto se ascuité que salioron a prinzipa forana e una chirmana d’era por bier que pasaba.
En beyer aquer chuguete d’oro, a prenzipa dizié;
-Buena muller, cuánto quiere busté por á suya pirina e los suyos pollez?
-No mas quiero que pasar a nuei con o prenzipe ta fablar-li d’un par de cosetas.

En sentir ísto, a prenzipa s’encarrañé asabelo e li respulié que no. Pero a suya chirmana li dizié que no estase fata, qu’era li meterba un charapote en a lei que totas as nueis se bebeba o prenzipe t’adormir-lo, e asinas no poderba ascuitar-la. E como a prenzipa quereba ixe chuguete, azeuté lo que li dizié á suya chirmana.
E cuan a mesacha dentré en a cambra d’o prenzipe, lo en trobé dormito. E por más que li chilé e lo sobatié, no consiguié dispertar-lo en tota la nuei. De maitins, a mesacha fue forachitata d’o castiello, pero ya difuera, saqué a minglana que li eba dato a mai d’o sol e la tallé. E la minglana tallata se combertié en una fuen con surtidors d’oro, tan polida que toz os güellos se quedón gollándola.
Continará …

Coca: nuez
Bodollo: boda
Forana: extranjera
Pocha: bolsillo
Pirina: gallina
Chuguete: juguete
Sobatié: agitó
Charapote: brebaje
Minglana: granada
Gollándola: mirándola


2/6/14

FALORDIETASO REI FARDACHO (III)
A mesacha, muito xorrontata, se amagué en una ferrada dispuesta á pasar dentro tot o diya. Pero en que plegué a luna …
-Á carne umana!!!, uloro á carne umana, bi’n ha bel umano amagato en ista casa!
-Filla, no li faigas mal, ye una probe mesacha que ye escando lo Palazio d’o Maldau ta en trobar á la suya parella. Sé buena e di-li do se’n troba.

Dimpués de sentir ixas parolas, a luna respondié qu’era no conoxeba o puesto d’o Palazio d’o Maldau, pero que á l’atro costato d’a montaña i yera la casa d’o suyo chirmán o sol e, que como íste tamién biachaba muito, talmen li poderba informar. A mesacha ya se’n iba cuan a biella, dando-li un coco, li dizié;
-Pilla iste coco filla, e cuan plegues ta lo Palazio, si ne has bel problema, lo esclafas. Beyerás cómo te puede aduyar.

Asinas que la mesacha continé o camín, sin atra chenta que masuras e lulos que se’n trobaba, dica que, pasata la montaña, se’n trobé una casa que yera la d’o sol. E cuan truqué en a puerta salié una biella muito biella, que yera la mai d’o sol, e li pregunté qu’escaba por ixos puestos. E, dimpués d’a ecsplicazión, a biella li dizié que se amagase en una ferrada ta que lo suyo fillo no la se minchase.
Cuan se fize de nuei, o sol torné ta casa suya, e uloré á carne umana. Pero la mai lo aconorté mientres li rezentaba lo qu’escaba la mesacha. O sol no sapeba do i yera o Palazio d’o Maldau, pero que dezaga d’as montañas, i yera la casa d’o suyo chirmán l’aire, e como se calaba por toz os puestos, talmen supiese bellacosa. E cuan ya se’n iba, a biella li dizié:
-Pilla ista minglana, e cuan trobes o Palazio, si te fa falta, tállala e beyerás como te ferá onra.

L’ausín e la nieu no dixaban caminar bien á la mesacha, pero á penar de ixo plegué ta la casa de l’aire, e chusto cuan trucaba en a puerta, paré cuenta que ya eba trencato lo zaguero par d’os borzeguins. Truqué en a puerta, e una biella muito biella, más biella que la mai d’o sol, ascuité lo que diziba la mesacha e prometié aduyar-la. E cuan l’aire entre en a casa, lo primero que dizié ye que uloraba á carne umana. Allora la suya mai li dizié;
-No t’encarrañes fillo, ista mesacha ye escando lo Palazio d’o Maldau. Sapes en do i ye?, la puez lebar?
Continará …
Xorrontata: asustada
Chirmán: hermano
Talmen: tal vez
Coco: huevo
Esclafas: chafas
Masuras: moras
Lulos: bayas
Aconorté: consoló
Se calaba: se introducía
Lo zaguero: el último