22/5/19

FALORDIETAS


BELIÁN O MALMANDATO (II)
-Buff, chusto agora se mete á plever!!!

Dimpués d’un ratet i plegué á lo ríu. E s’encarrañé asabelo, pos baxaba muita augua e prou fura.

-I so chipiato, e antimás he que calar as garras en ixa augua chelata!!

Como no n’eba atra qu’esnavesar o ríu e ya yera farto d’augua, ni se tiré os borzeguins. L’augua li plegaba dica os chenullos, e s’eba que agafar á las brancas e bolos que veyeba.
Cuan levaba la mitá d’o ríu pasato, un gran paxaro niero baxé dende o ziel, lo pillé por a chambra e lo se levé por os aires.
-Socorro, aduya!

Una muller que i pasaba l’ascuité, ité una gollada t’alto e vide á Belián penchato d’as unglas d’un au chigán. Parixeba un moñaco de trapo …
A muller prenzipié á chilar:
-Eh, tú, paxaro furtaire!, dixalo estar!

O paxaro se xorronté en sentir chilar á la muller, e sin parar cuenta solté á lo mesache.
Belián prenzipié á baxar ascape, e durante uns segundos pensé que la suya vida plegaba á la fin. Pero no s’esclafé  en tierra u sobre as peñas, por suarte lo fize sobre unas chargas, lo más tobo que i’n eba. E por ixo no se maté e sólo rematé pleno de punchazos e trenques por tot o cuerpo.
A muller, que lo eba veyito tot, fue á demandar aduya. E á penar d’a tronada, ascape
s’amanoron-ie bels vezins d’o lucar que lo sacoron d’o barzal e lo se levoron á casa en brazos.
Belián i yera endolorito, a suya mai lo ixuqué con una toballa, lo chité en o leito, desinfesté as feritas e li paré un caldo bien calién. Dimpués dixé que durmiese unas oras ta que se recuperase.
Cuan Belián se disperté, vide á la suya mai posata en o suyo leito, afalagando-lo con a man.
-Mai, muitas grazias por estar tan buena con yo. Yo, sin dembargo, siempre un galbán. No merexes o mío comportamiento. Dende agora seré un buen mesache e t’aduyaré en tot.

A suya mail i dié un beso en a fren, Belián eba aprendito a lizión
.

Chipiato: harto de agua
Borzeguins: botas
Chenullos: rodillas
Chambra: camisa
Penchato: colgado
Au: ave
Furtaire: ladrón
S’esclafé: se chafó
Chargas: zarzas
Tobo: suave
Trenques: golpes
Barzal: zarzal
Feritas: heridas


No hay comentarios:

Publicar un comentario